จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,393.83592.0075.3 %5.0588.4337.4293.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง17,236.8815,271.0011.4 %5.071.7568.983.9 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,046.843,794.1824.8 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,719.11581.0078.6 %5.0740.5656.1992.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,564.66982.0061.7 %5.0835.6453.2593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง10,842.116,817.0037.1 %5.03,402.801,083.9568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง3,710.322,147.0042.1 %5.0400.2793.1076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,678.25670.0081.8 %5.0296.9728.2090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,568.04323.0090.9 %5.0273.0645.1083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร2,988.84318.0089.4 %5.0223.1486.4261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ2,940.17219.0092.6 %5.0260.4648.5481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,958.28532.0082.0 %5.0484.4571.2185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,833.17178.0093.7 %5.0239.552.8898.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว2,910.70375.0087.1 %5.0440.5037.2191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,933.67218.0092.6 %5.0240.7358.1675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,900.37291.0090.0 %5.0449.9914.3196.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ2,942.69349.0088.1 %5.0478.7536.7692.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,287.775,238.0116.7 %5.01,634.312,136.55-30.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,508.771,324.0062.3 %5.01,273.01755.4640.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,509.54779.0069.0 %5.0816.63422.3948.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,195.8012,498.34-11.6 %0.05,207.363,084.9540.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,493.25500.0079.9 %5.0683.51503.5026.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,128.661,309.0074.5 %5.01,558.231,554.200.3 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,206.522,056.006.8 %3.0580.391,284.40-121.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,626.43697.0084.9 %5.01,805.46609.8566.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,995.511,527.0049.0 %5.01,025.80290.7071.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,780.8312,500.00-60.7 %0.02,166.76299.1586.2 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง73,612.9083,494.01-13.4 %0.0452.18134.8570.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,178.024,141.62-30.3 %0.01,427.5858.0095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,985.062,390.0040.0 %5.01,482.19401.8572.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง13,717.738,050.0041.3 %5.06,602.562,229.8566.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,605.132,736.3824.1 %5.02,142.5415.3499.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,649.301,809.0031.7 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,866.46421.0085.3 %5.0987.7767.4593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,223.49461.0079.3 %5.0683.51524.5123.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,685.782,272.0015.4 %5.0930.72413.1955.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,171.1235,992.00-596.0 %0.01,672.351,925.98-15.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,448.064,475.0017.9 %5.02,004.24389.6580.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,993.663,120.00-4.2 %0.0911.71130.1585.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,927.726,806.50-38.1 %0.01,332.13145.6389.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง18,639.585,802.0068.9 %5.02,437.0775.0096.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,438.101,205.0065.0 %5.01,196.95206.0582.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,320.241,969.0040.7 %5.01,177.93240.2579.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,495.841,799.0048.5 %5.01,082.85283.2973.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,073.361,730.4365.9 %5.01,406.12606.1356.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,408.223,154.007.5 %3.5968.7575.0592.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง34,425.526,120.0082.2 %5.0719.42209.0070.9 %5.0
รจก.ลำปาง 52,337.8532,477.4737.9 %5.01,274.74568.7055.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 28,897.3619,479.0832.6 %5.0961.30303.1168.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,521.445,060.0022.4 %5.0520.52532.87-2.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,214.71693.0068.7 %5.0328.44106.2867.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,140.681,550.0050.6 %5.0662.35365.3844.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง18,844.5414,078.0025.3 %5.01,624.53703.0056.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,857.16967.0066.2 %5.0778.58192.7575.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,275.644,025.005.9 %2.51,482.17751.0649.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,493.271,369.0060.8 %5.01,025.8015.2898.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,230.632,113.0034.6 %5.01,025.80596.3641.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,436.884,342.00-26.3 %0.0815.79167.7579.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง39,176.194,683.8788.0 %5.01,527.03246.1483.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,763.059,619.9969.7 %5.01,703.80562.8467.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 245,200.084,032.0091.1 %5.0679.04751.51-10.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 310,418.509,878.605.2 %2.51,545.18423.1972.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง236.974,271.33-1,702.5 %0.0346.24106.8769.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง76,373.7365,948.0013.7 %5.01,938.151,714.1011.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง47,724.0144,476.016.8 %3.01,050.04636.3539.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง17,671.3011,719.0033.7 %5.0911.99586.2535.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา52,113.9613,952.0073.2 %5.0910.87638.2829.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน33,105.4219,748.1940.3 %5.01,040.89856.7617.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,368.5410,089.00-87.9 %0.02,273.101,598.8529.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,868.242,982.0022.9 %5.01,082.85545.5949.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,208.721,173.0046.9 %5.0664.50289.2656.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง22,573.479,826.0056.5 %5.07,123.027,224.86-1.4 %0.0
รวม 839,819 548,586 34.68 % 89,182 41,380 53.60 %