จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,437.96251.0089.7 %5.0461.9653.3788.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่143,306.692,888.0098.0 %5.080.961.0098.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่9,194.8210,444.31-13.6 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,382.181,187.0050.2 %5.0431.8850.5388.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,520.71974.0061.4 %5.0671.1534.6794.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,730.357,916.9946.3 %5.01,983.26336.3083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่3,915.50839.0078.6 %5.0288.036.7197.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,045.71367.0088.0 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,150.71375.0088.1 %5.0260.3752.2579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,534.51655.0085.6 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,056.64389.0087.3 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,369.91294.0091.3 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,439.02274.0092.0 %5.0323.4328.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,790.36221.0094.2 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,675.104,266.7560.0 %5.0956.401,864.85-95.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,504.892,037.0041.9 %5.0994.42418.8157.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,038.41643.0078.8 %5.0671.14323.0051.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,287.812,077.759.2 %4.5480.98371.4522.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,284.081,903.0073.9 %5.01,317.682,019.01-53.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,897.191,917.00-1.0 %0.0513.73623.74-21.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่103,982.842,099.0098.0 %5.04,616.78793.2982.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,669.218,676.5336.5 %5.01,355.711,354.520.1 %0.5
ท่าอากาศยานแพร่47,615.9420,243.5057.5 %5.0490.69180.5063.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,497.2616,161.35-70.2 %0.04,194.806,848.55-63.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,204.771,244.9161.2 %5.0842.30261.5468.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,664.8413,792.00-29.3 %0.04,132.06827.5680.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,834.45182.0093.6 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,453.65407.0083.4 %5.0660.3034.0594.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,144.03316.0085.3 %5.0500.01333.2233.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่11,403.121.00100.0 %5.04,645.482.8599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,729.4817,653.73-50.5 %0.01,450.811,446.090.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,273.012,884.0032.5 %5.01,279.65202.1084.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,870.481,059.0086.5 %5.0861.31263.5969.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,163.015,802.8419.0 %5.02,496.6757.9597.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,214.04688.0093.3 %5.0861.31249.0271.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,761.891,770.0052.9 %5.0861.30858.720.3 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,094.291,180.0076.8 %5.0809.35380.0053.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,535.082,829.0020.0 %5.01,013.44366.2863.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,689.202,557.004.9 %2.0344.93139.1559.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,820.731,614.0083.6 %5.0823.29276.4566.4 %5.0
รจจ.แพร่ 32,400.1818,840.8041.8 %5.0861.87311.0163.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,069.83379.0081.7 %5.0294.532.8599.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,841.89753.0073.5 %5.0728.20191.5473.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,981.33545.0081.7 %5.0576.07160.9372.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,343.694,490.55-3.4 %0.01,222.62474.0561.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่2,909.452,280.0121.6 %5.0727.2384.4388.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,434.7412,805.02-51.8 %0.03,181.26294.7690.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 57,765.458,972.7284.5 %5.01,457.98355.2375.6 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 242,690.876,327.0685.2 %5.01,576.511,012.7035.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)7,628.238,570.35-12.4 %0.03,255.79592.3081.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,063.772,428.38-17.7 %0.0294.63342.28-16.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่93,155.0564,464.0030.8 %5.01,580.99567.8064.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่84,555.2136,711.0056.6 %5.0864.44589.2531.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่24,437.491,500.0093.9 %5.0891.87826.397.3 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่25,638.8612,040.4853.0 %5.0790.37632.4120.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง26,485.5711,412.0056.9 %5.0729.76633.9313.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง33,377.3912,650.0062.1 %5.0769.38571.2525.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่13,030.253,674.0071.8 %5.01,865.331,104.0040.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,924.922,531.5413.4 %5.0842.31160.9580.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,195.62624.0089.9 %5.0576.07154.0773.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่46,043.4811,757.0074.5 %5.04,203.763,648.4813.2 %5.0
รวม 1,027,157 364,837 64.48 % 70,464 33,777 52.07 %