จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,029.04359.0082.3 %5.0587.7496.1583.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน10,235.8020,467.00-100.0 %0.079.47223.40-181.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน8,116.720.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,531.531,495.0057.7 %5.0834.94224.3773.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,494.351,472.0041.0 %5.0796.91120.1684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,056.954,306.6164.3 %5.01,918.09551.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,359.23752.0077.6 %5.0299.9789.2370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา14,290.32533.0096.3 %5.0335.6471.7978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,610.75166.0095.4 %5.0381.1488.9176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น313.55228.0027.3 %5.0360.58106.8970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,650.92348.0086.9 %5.0288.3759.6379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,535.46199.0094.4 %5.0195.8062.8767.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา2,581.84452.0082.5 %5.0329.4969.1379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,145.81222.0092.9 %5.0394.1589.5577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง2,912.57325.0088.8 %5.0330.47118.2264.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,226.07300.0094.3 %5.0451.51103.4277.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,510.88176.0093.0 %5.0398.99105.5773.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,860.535,509.50-13.4 %0.01,064.93777.0127.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน3,972.403,859.102.9 %1.01,462.471,743.07-19.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,628.011,701.0063.2 %5.01,158.20245.0378.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,451.241,091.0055.5 %5.0777.90454.6141.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,279.10664.0070.9 %5.0700.69515.6326.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,068.131,440.0071.6 %5.01,429.521,806.54-26.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,322.682,597.1239.9 %5.01,348.5265.5895.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน27,293.192,393.2191.2 %5.06,833.101,326.6980.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,957.262,035.5258.9 %5.01,638.701,254.8223.4 %5.0
ส.ป.ก. น่าน2,620.731,417.8045.9 %5.01,539.221,118.4827.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,609.966,363.00-13.4 %0.01,291.33378.7470.7 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร75,438.4775,967.20-0.7 %0.0956.77357.4562.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,119.731,367.0066.8 %5.01,253.30386.8169.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,395.13667.0052.2 %5.072.54104.50-44.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,885.23685.0076.3 %5.0853.9653.4693.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,296.10937.0059.2 %5.0701.83419.4240.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,547.291,817.0048.8 %5.01,025.58325.9968.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน7,856.196,423.6018.2 %5.01,861.791,175.2636.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,545.882,729.6063.8 %5.02,907.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,163.261,022.9467.7 %5.0968.06434.9955.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,204.675,874.00-12.9 %0.01,272.2995.3692.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,389.921,108.1088.2 %5.0297.73312.14-4.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,469.571,195.5087.4 %5.0739.86312.1457.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,170.952,212.6047.0 %5.01,163.30665.9642.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,318.511,506.0071.7 %5.0968.03280.1971.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,152.211,525.0051.6 %5.01,063.139,010.05-747.5 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,257.43987.0056.3 %5.0663.8157.6591.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,720.121,378.0085.8 %5.01,081.07357.4966.9 %5.0
รจจ.น่าน 27,780.241,866.8593.3 %5.0918.271,084.77-18.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,615.19696.0073.4 %5.0606.75101.1083.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,897.871,146.0060.5 %5.0461.66157.5965.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,159.31399.0081.5 %5.0644.78177.1572.5 %5.0
สปส.จ.น่าน4,983.153,981.5720.1 %5.01,291.31193.0885.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,125.161,595.0049.0 %5.01,101.17226.4579.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,160.33531.0075.4 %5.01,180.05198.8583.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,459.794,035.239.5 %4.51,101.1752.5495.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 141,493.4213,795.3066.8 %5.02,656.10789.6270.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2306,631.947,303.7197.6 %5.02,157.74817.7962.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน3,771.803,812.00-1.1 %0.0344.47133.3061.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน69,006.0754,140.0021.5 %5.01,712.861,095.3536.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน21,756.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว47,900.0312,990.7272.9 %5.01,008.271,219.25-20.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ266.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ452.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,393.879,367.44-26.7 %0.02,171.831,440.4533.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,319.171,086.6053.1 %5.0706.91330.6053.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,492.411,549.0037.9 %5.0682.79149.5778.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 18,789.6610,913.0041.9 %5.04,712.681,845.5660.8 %5.0
รวม 849,458 297,483 64.98 % 65,630 36,228 44.80 %