จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,006.93412.0079.5 %5.0648.15150.4876.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,043.947,021.5036.4 %5.074.24106.48-43.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,652.062,269.0080.5 %5.092.4930.6066.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,918.3514,701.00-148.4 %0.0126.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,780.432,713.00-52.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,302.94638.0072.3 %5.0271.27130.3352.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,522.921,077.0057.3 %5.0487.1336.7192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,210.895,959.204.1 %2.01,114.65601.3846.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,861.89363.0087.3 %5.0718.6839.7794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,111.12183.0094.1 %5.0319.4338.3888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,198.33187.0094.2 %5.0413.9151.7587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,739.10142.0094.8 %5.0552.7647.5991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,716.25140.0094.8 %5.0697.7884.4287.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,193.032,587.0038.3 %5.01,116.49640.9942.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,853.982,640.0031.5 %5.0544.95531.052.6 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,154.023,029.8157.6 %5.01,009.45588.8741.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,169.901,128.3048.0 %5.0888.30203.2577.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,253.85865.0061.6 %5.0686.18157.6877.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,285.451,403.0073.5 %5.01,142.57326.1571.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,508.92915.0063.5 %5.0895.36128.7085.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,276.31217.0090.5 %5.0781.26361.4953.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,744.661,311.0065.0 %5.01,484.851,186.2520.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,471.361,683.00-14.4 %0.0387.08116.9669.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,425.21825.0075.9 %5.0963.30771.0820.0 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,604.101,510.6258.1 %5.0838.3163.8592.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,897.114,236.02-46.2 %0.0933.3953.7894.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 61,419.7636,510.0040.6 %5.0462.38338.9026.7 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 11,386.565,795.0049.1 %5.0640.40168.2573.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,053.181,850.00-75.7 %0.0933.3995.0089.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,611.271,143.0056.2 %5.058.6868.97-17.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,427.96416.0082.9 %5.0857.3359.8593.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,075.57500.0075.9 %5.0354.01208.1441.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,700.401,724.0036.2 %5.0581.2554.6590.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,168.241.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,254.641.00100.0 %5.01,248.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,909.641,876.7052.0 %5.01,028.4796.9090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,038.22812.0021.8 %5.0506.921,002.88-97.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,690.921,910.0029.0 %5.0971.42317.2567.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,997.771.00100.0 %5.0914.3788.7190.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,484.54927.0062.7 %5.0857.32269.9768.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,625.23763.0053.1 %5.0535.8450.5590.6 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,537.72956.0073.0 %5.0341.20387.30-13.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,546.2315,275.7021.8 %5.0852.52434.8649.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน465.80448.003.8 %1.5629.13143.5877.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,575.36914.0064.5 %5.0857.33169.3880.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,053.01485.0076.4 %5.0354.0135.8489.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,724.352,473.5047.6 %5.0952.41390.9858.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,324.79583.0074.9 %5.0800.28149.9581.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,391.621,490.0037.7 %5.0544.160.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 114,098.957,262.6648.5 %5.02,101.91224.2089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 233,391.098,674.8074.0 %5.02,240.95661.1370.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน882.431,924.90-118.1 %0.0196.81308.83-56.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง30,137.867,499.9975.1 %5.01,190.23444.3162.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน29,805.9911,822.2860.3 %5.0811.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,021.936,878.89-71.0 %0.01,199.121,617.63-34.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,477.05995.0059.8 %5.0876.34126.7285.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,175.11402.0081.5 %5.0282.7851.3081.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน34,778.685,320.0084.7 %5.03,705.362,680.0827.7 %5.0
รวม 394,967 185,791 52.96 % 44,761 17,097 61.80 %