จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,161.68485.0077.6 %5.0263.99104.7460.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,664.573,532.0066.9 %5.081.0789.06-9.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,802.0012,275.50-4.0 %0.064.1452.6717.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,311.0611,492.00-116.4 %0.01,223.75260.4878.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,094.501,648.0046.7 %5.0786.3887.1288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์54,849.5028,589.3347.9 %5.04,608.592,509.9845.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,169.212,103.2033.6 %5.0709.86601.0215.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,918.772,050.4029.8 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,840.92513.0081.9 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,519.64567.0077.5 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,508.62456.0081.8 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,673.752,082.0055.5 %5.01,318.83683.1248.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,762.89729.0073.6 %5.0369.845.8898.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,853.44982.0065.6 %5.0786.38301.1661.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,608.963,835.0031.6 %5.01,851.272,851.45-54.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 94,971.553,786.0023.8 %5.02,058.061,448.7129.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,694.393,602.00-33.7 %0.0667.71895.38-34.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,562.684,637.96-1.6 %0.01,489.97765.3948.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,778.454,394.008.0 %4.01,128.67292.8174.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,201.6921,969.00-115.3 %0.01,775.21505.0071.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,041.436,373.089.5 %4.54,543.41623.2086.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)79,265.526,408.0091.9 %5.04,616.78937.5379.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,395.471,758.9948.2 %5.0938.51215.4977.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)14,067.289,121.9135.2 %5.05,573.851,816.2067.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,307.73874.0073.6 %5.0976.5455.7694.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,866.981,162.0059.5 %5.0791.55289.1663.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,431.463,669.09-6.9 %0.01,014.57475.6753.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,697.3732,212.00-270.4 %0.01,908.322,990.30-56.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,099.135,587.0049.7 %5.03,866.14348.3791.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,693.077,351.004.4 %2.02,478.801,061.2057.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,118.7913,164.69-115.2 %0.01,302.32134.4789.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,802.521,067.0077.8 %5.01,014.56328.2367.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,409.141,734.6949.1 %5.0995.54543.0945.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,984.702,580.0048.2 %5.01,223.73340.9872.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,576.963,485.0023.9 %5.01,318.83793.7339.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,528.793,490.001.1 %0.5957.53232.5175.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์383,433.4122,191.7594.2 %5.0887.84552.7337.7 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์71,860.7811,641.0083.8 %5.0858.84188.6078.0 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 81,210.1568,854.0015.2 %5.01,501.30719.8652.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,796.1411,306.004.2 %2.0616.07425.2931.0 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,490.614,528.30-81.8 %0.0352.252.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,354.18900.0061.8 %5.0577.20127.9077.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,264.922,579.0021.0 %5.0900.47128.3785.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,823.6422,407.0013.2 %5.01,713.18182.4089.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,106.162,047.0034.1 %5.01,353.69406.3170.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,838.826,829.92-140.6 %0.01,152.36724.0437.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,136.412,144.4531.6 %5.0900.46107.2288.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,875.824,076.00-5.2 %0.0976.52401.5458.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์40,469.925,235.0087.1 %5.01,204.76213.6982.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 123,827.7525,203.85-5.8 %0.01,364.211,145.2616.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 226,774.6910,534.5660.7 %5.01,300.09513.0060.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 397,850.4815,144.0084.5 %5.01,702.34658.0361.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)24,486.3812,097.3950.6 %5.03,905.79268.8993.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,622.755,105.0022.9 %5.0268.24219.2818.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์98,187.11110,119.00-12.2 %0.01,849.17947.2248.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์21,731.8417,777.0018.2 %5.01,050.67928.9511.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์115,518.5771,402.0038.2 %5.01,090.21565.6448.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,480.6434,464.00-40.8 %0.0919.532,732.19-197.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์73,524.3924,762.2066.3 %5.0865.45634.3226.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย48,581.2314,448.0070.3 %5.0817.29973.00-19.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,092.7123,113.00-108.4 %0.02,222.452,403.31-8.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,062.6821,451.09-113.2 %0.04,043.21230.5894.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25,548.8921,588.0015.5 %5.01,243.42515.8658.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,960.641,223.0058.7 %5.01,197.29248.3579.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์139,762.6786,765.0137.9 %5.02,123.021,325.1637.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,603.102,743.0923.9 %5.0976.54637.1634.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,659.651,364.0048.7 %5.0615.23556.089.6 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์34,895.1940,325.00-15.6 %0.04,787.812,026.2157.7 %5.0
รวม 1,741,067 914,135 47.50 % 99,320 45,090 54.60 %