จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,220.371,152.0048.1 %5.0452.83156.0665.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,197.804,173.230.6 %0.5642.99103.5283.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,126.671,320.0057.8 %5.0700.040.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี13,602.9711,739.0113.7 %5.02,356.99861.5063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,597.06556.0090.1 %5.0240.5361.2674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,726.93286.0095.0 %5.0197.5125.8486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,000.28351.0091.2 %5.0197.032.8598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,810.67369.0090.3 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,349.89522.0084.4 %5.0524.09104.5780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,371.63514.0084.8 %5.0346.9398.3371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,414.56460.0086.5 %5.0226.1066.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,209.64335.0089.6 %5.0236.1460.2974.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,182.135,289.85-26.5 %0.01,004.29841.5316.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,470.59945.0085.4 %5.01,061.331,022.003.7 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,805.91665.0076.3 %5.0989.85536.5545.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,070.601,041.0074.4 %5.0642.96436.4032.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,787.001,634.2081.4 %5.02,316.391,001.9156.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี6,363.683,675.3242.2 %5.0689.86628.908.8 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,353.341,916.3756.0 %5.01,194.44551.2653.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,982.313,012.0056.9 %5.01,012.01159.4084.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,394.759,281.00-10.6 %0.01,311.37144.9788.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,302.871,978.0062.7 %5.0757.57636.2216.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี5,223.441,365.0073.9 %5.0776.09101.0387.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,929.19732.0081.4 %5.0585.94356.9439.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,062.712,801.408.5 %4.0795.08227.0871.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,339.873,520.0062.3 %5.01,275.601,690.29-32.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,071.563,480.0031.4 %5.01,099.37795.1427.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,821.021,545.0059.6 %5.0795.1146.3194.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,068.059,012.21-11.7 %0.01,798.7381.6495.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,966.851,547.0085.9 %5.0757.08478.2236.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,163.922,083.0034.2 %5.0833.15358.0957.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,133.041,807.0042.3 %5.0833.14357.2957.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,069.041,478.2951.8 %5.0825.23452.0045.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี7,361.651,616.0078.0 %5.0304.22104.8665.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,897.711,647.0084.9 %5.01,017.43248.1575.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี25,360.8921,882.9813.7 %5.0717.03701.942.1 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,308.18701.0078.8 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2,878.161,000.0065.3 %5.0582.64105.8781.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี11,440.841,240.0089.2 %5.04,103.89204.4795.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,278.214,835.218.4 %4.0852.16447.6447.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,428.371,863.0065.7 %5.0795.1142.6294.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,789.173,651.8946.2 %5.01,327.56202.4784.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 134,473.3012,777.6362.9 %5.0937.73771.0317.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,177.3712,408.00-21.9 %0.01,597.291,129.9029.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,019.443,147.9937.3 %5.0287.17121.8457.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี58,987.4863,400.00-7.5 %0.01,245.25433.4165.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,849.5425,422.0927.1 %5.0833.771,732.35-107.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,363.3114,253.0026.4 %5.0666.13399.0940.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,051.0314,922.16-35.0 %0.01,838.192,291.17-24.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,280.571,356.0068.3 %5.0845.14314.5762.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,673.821,155.0068.6 %5.0509.87186.9263.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี16,854.8612,360.0026.7 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 449,664 280,225 37.68 % 51,186 23,552 53.99 %