จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,210.37540.0075.6 %5.0510.42110.3078.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,505.973,855.0054.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,570.291,821.0029.2 %5.0529.51209.0060.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,322.991,728.0048.0 %5.0757.64106.6885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,379.605,493.7951.7 %5.02,069.75859.7558.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,418.791,261.0071.5 %5.0409.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,121.681,080.0073.8 %5.0448.4926.6094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,852.34532.0086.2 %5.0341.83122.6064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,292.02569.0082.7 %5.0253.3156.2577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,251.62721.0077.8 %5.0303.0533.1389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,243.04479.1585.2 %5.0379.4887.3177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,220.70516.0084.0 %5.0268.9537.5086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,186.44418.0086.9 %5.0383.7463.3483.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร3,953.356,374.23-61.2 %0.01,233.03791.2635.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,953.561,745.0055.9 %5.01,252.06731.6341.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,985.651,452.0051.4 %5.0795.60174.4078.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 429,486.4732,013.13-8.6 %0.05,928.688,929.05-50.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,286.861,502.0034.3 %5.0548.30642.20-17.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร4,848.073,184.0034.3 %5.01,315.16815.1038.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,205.243,055.00-38.5 %0.0600.69578.733.7 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,710.091,601.0066.0 %5.01,575.321,382.2512.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,241.802,493.9041.2 %5.01,328.12666.1449.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,437.0924,011.00-130.1 %0.05,808.10232.7596.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,322.132,622.0021.1 %5.0977.18186.2080.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,960.97392.0080.0 %5.068.9247.6630.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,050.15544.0082.2 %5.0871.7457.0093.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,514.61690.0072.6 %5.0643.55478.3225.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร2,993.702,854.004.7 %2.0525.40477.369.1 %4.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,688.376,088.00-29.9 %0.01,271.07955.0024.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,477.566,332.00-82.1 %0.01,042.88722.0030.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,144.68900.0071.4 %5.0833.71617.5025.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,746.4717,891.28-13.6 %0.02,088.76426.3879.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,142.1312,001.008.7 %4.02,200.393,371.50-53.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,640.841,650.0084.5 %5.0757.64491.1535.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร2,932.222,704.007.8 %3.5814.70455.3144.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,458.042,550.0042.8 %5.01,156.98620.4446.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,123.072,008.3051.3 %5.01,042.87470.1754.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,683.822,374.0069.1 %5.0700.59166.9176.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,703.262,666.0075.1 %5.0757.64559.2726.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 67,463.8840,450.0040.0 %5.01,318.75657.5050.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,290.12839.0063.4 %5.0548.4671.8686.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,012.891,370.0054.5 %5.0833.71148.2082.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,378.29921.0061.3 %5.0586.50134.0377.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,405.413,819.6213.3 %5.01,156.97444.2761.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร2,890.651,643.0043.2 %5.0795.66421.7047.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,627.345,485.47-51.2 %0.0954.32164.8982.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 123,951.1216,513.1931.1 %5.01,635.45545.6866.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,713.3411,320.003.4 %1.51,778.011,038.8841.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)22,753.718,226.9163.8 %5.02,793.41666.0076.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร785.235,950.00-657.7 %0.0251.50457.90-82.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร68,174.5843,480.0036.2 %5.01,510.61784.5048.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร21,907.751,577.0092.8 %5.0906.09327.7563.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,756.6114,627.0053.9 %5.0834.97208.0575.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี23,337.39850.0096.4 %5.0835.56304.0063.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,763.9314,994.0015.6 %5.01,876.351,590.4315.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,836.432,592.528.6 %4.0776.66224.7671.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,245.144,801.9368.5 %5.02,306.871,199.4048.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,377.40888.0062.6 %5.0586.50289.6850.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร17,633.107,718.8856.2 %5.05,855.271,731.9270.4 %5.0
รวม 566,570 348,779 38.44 % 70,937 38,170 46.19 %