จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,325.32571.0075.4 %5.0360.32109.5169.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,687.885,581.44-19.1 %0.0854.78143.0683.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,750.673,021.00-9.8 %0.0863.960.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,845.991,636.0042.5 %5.0569.4650.9691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา114,958.3110,920.0027.0 %5.02,736.40696.8374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา219,504.4915,560.0020.2 %5.02,250.35381.2583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,008.982,022.0049.6 %5.0201.1460.4769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,503.00921.0073.7 %5.0332.5426.6192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,179.96543.0087.0 %5.0305.2271.4376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย3,976.182,017.0049.3 %5.0223.23114.2348.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,555.88439.0087.7 %5.0225.5960.7273.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,281.34190.0094.2 %5.0186.6559.7968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,267.95623.0085.4 %5.0222.2873.1067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,706.51383.0089.7 %5.0259.4286.7266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,301.14399.0087.9 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,903.64472.0087.9 %5.0198.103.0098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,056.08560.0086.2 %5.0148.7869.5353.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,475.00595.0082.9 %5.0269.7154.7779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,084.27520.0087.3 %5.0206.4537.2582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,099.81476.0088.4 %5.0172.8555.2068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,491.141,199.0073.3 %5.0322.8566.9379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,350.452,971.0044.5 %5.0283.8699.3965.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,032.476,524.34-61.8 %0.0967.01562.4041.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,609.282,784.0022.9 %5.0649.09798.00-22.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,909.682,040.0029.9 %5.0550.48177.2067.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,300.091,818.0057.7 %5.0854.80473.8944.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,888.067,258.94-151.3 %0.0588.48213.4663.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,735.211,965.0047.4 %5.0874.78426.5451.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,036.961,496.0050.7 %5.0474.42293.3938.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,054.302,670.0047.2 %5.01,327.64582.8356.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,075.653,768.58-81.6 %0.0464.70922.13-98.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,381.313,548.5819.0 %5.01,349.12646.0252.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,400.151,815.0046.6 %5.0797.69328.4558.8 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,738.6019.7899.5 %5.0911.77128.2585.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,844.9521,218.00-210.0 %0.01,676.96160.6290.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,626.132,680.0026.1 %5.0873.74353.1759.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,108.891,189.0061.8 %5.0672.9959.8691.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,943.431,876.0036.3 %5.0485.9864.7086.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,580.383,098.0013.5 %5.0802.29287.4264.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,762.832,794.0041.3 %5.01,330.14353.1773.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,616.915,974.00-6.4 %0.01,101.951,286.40-16.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,289.293,120.0050.4 %5.01,063.88208.0580.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,286.0910,177.97-22.8 %0.01,801.93107.5694.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,292.433,433.0069.6 %5.0702.60488.1930.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,881.604,882.00-25.8 %0.0797.68303.2062.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,763.424,749.0029.8 %5.01,158.98236.0279.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,499.253,184.3829.2 %5.01,139.94491.5956.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,363.274,857.00-11.3 %0.0740.6886.8188.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,326.729,267.0024.8 %5.0515.43171.8666.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,542.415,674.0024.8 %5.0362.85205.0143.5 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 133,991.1653,536.2360.0 %5.0599.80577.193.8 %1.5
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 79,594.1888,580.00-11.3 %0.01,229.30625.4049.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 40,588.7035,667.3612.1 %5.0578.78406.7829.7 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 30,226.96110,035.25-264.0 %0.0582.8392.5084.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,770.25871.0068.6 %5.0282.50242.5014.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,038.721,223.0069.7 %5.0918.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,265.552,790.0034.6 %5.0740.60318.9656.9 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,800.867,796.00-34.4 %0.01,577.35604.6661.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,299.721,163.0064.8 %5.0759.78113.5385.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา24,728.916,538.2073.6 %5.01,333.92756.5043.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,386.0622,310.23-15.1 %0.06,559.54175.6097.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา17,614.362,614.4785.2 %5.0752.55260.8265.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑12,007.6113,464.00-12.1 %0.01,816.49869.4552.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 238,267.9817,086.5555.4 %5.02,603.54663.5174.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,720.471.00100.0 %5.0328.860.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา68,826.371.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,948.1227,084.00-13.1 %0.0616.61832.96-35.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,534.2113,597.2726.6 %5.0447.52626.05-39.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 88,725.6052,097.9541.3 %5.0647.90800.31-23.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,517.5923,130.00-32.0 %0.0658.18622.395.4 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา140,371.2321,522.0084.7 %5.0523.85554.80-5.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 23,885.581.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 63,346.0123,404.0063.1 %5.0530.00897.70-69.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา44,728.3614,606.3567.3 %5.09,750.231,448.5885.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,942.721,993.0049.5 %5.0835.72944.30-13.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,592.38654.0085.8 %5.0417.37114.2272.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,830.5822,979.46-36.5 %0.02,972.294,832.85-62.6 %0.0
รวม 1,186,754 740,247 37.62 % 76,332 30,125 60.53 %