จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,092.04274.0086.9 %5.0635.02110.6982.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,224.089,895.0048.5 %5.070.60103.40-46.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,206.4124,798.09-29.1 %0.086.25112.07-29.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,251.2912,015.60-17.2 %0.055.1934.4737.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,269.374,200.92-28.5 %0.0977.32417.4957.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,963.811,408.0052.5 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก15,787.657,692.0051.3 %5.02,802.851,528.2545.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด12,906.1617,166.30-33.0 %0.02,058.181,167.8543.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,939.411,662.0066.4 %5.01,186.491,615.00-36.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,879.312,399.0038.2 %5.01,243.54860.5830.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,653.53974.0063.3 %5.0882.23300.2166.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,671.99865.0067.6 %5.0882.23459.5847.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,174.032,378.0025.1 %5.01,208.641,137.155.9 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,893.561,657.2012.5 %5.0586.96323.9544.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,639.902,716.0041.5 %5.01,642.88203.3087.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,325.912,487.7825.2 %5.01,129.45105.2090.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,440.098,040.0029.7 %5.01,086.5176.0093.0 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,618.234,544.0176.8 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด64,078.3157,499.8010.3 %5.01,184.11440.7562.8 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,170.16883.0072.1 %5.01,110.43798.7028.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)13,527.177,829.5042.1 %5.05,314.29280.0794.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,864.37379.0086.8 %5.097.2385.5412.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,098.79286.0074.0 %5.033.8226.9920.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,098.7925.0097.7 %5.082.557.5690.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,626.551,035.0060.6 %5.0977.3399.7589.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,335.07364.0084.4 %5.0749.13208.2472.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,238.162,400.0525.9 %5.01,129.45292.0074.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,398.1320,449.00-143.5 %0.01,795.013,188.52-77.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,632.874,990.0063.4 %5.02,327.45780.0066.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก2,727.461,073.0060.7 %5.0901.25195.6378.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก85,961.706,942.8091.9 %5.04,641.79229.3295.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,209.581,660.0048.3 %5.0977.31734.8024.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,636.552,907.4037.3 %5.0773.24506.9434.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก2,879.051,342.0053.4 %5.0977.31337.0565.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,799.471,202.5857.0 %5.0725.20317.9856.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,303.201,839.6044.3 %5.0749.1289.3988.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,004.901,571.0073.8 %5.0414.90711.72-71.5 %0.0
เรือนจำกลางตาก 40,076.4825,140.9737.3 %5.01,144.53602.1447.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,360.21615.0073.9 %5.0692.07118.2082.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,677.833,075.3045.8 %5.01,890.06585.0069.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,570.43579.0077.5 %5.0563.88287.3049.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,192.783,739.3210.8 %5.01,015.35377.3962.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก2,907.951,965.6532.4 %5.0977.31199.5079.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก21,687.282,488.8088.5 %5.08,792.90638.7192.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 132,652.0610,355.7668.3 %5.05,677.38616.4089.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,467.416,646.2070.4 %5.02,758.17920.4866.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,693.3110,473.80-36.1 %0.0395.16910.50-130.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,990.434,596.5423.3 %5.0414.61951.36-129.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก30,105.7535,817.04-19.0 %0.01,170.982,372.10-102.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก33,417.7324,820.0025.7 %5.01,276.73810.5136.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด80,284.1626,931.0066.5 %5.01,229.851,110.699.7 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก14,944.3314,705.121.6 %0.51,294.822,038.17-57.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,578.172,178.0039.1 %5.01,281.57603.2952.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,211.20371.0083.2 %5.0692.08205.2070.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,567.3710,792.0072.7 %5.06,433.733,909.2739.2 %5.0
รวม 723,912 405,142 44.03 % 80,293 35,144 56.23 %