จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4658,773.755,809.4899.1 %5.03,624.68265.9692.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,553.15767.0078.4 %5.0141.74116.6317.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก205,521.4217,428.4491.5 %5.0215.3364.0470.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก22,223.7222,324.00-0.5 %0.058.9171.98-22.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก22,755.55215.1099.1 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก2,840.915,125.25-80.4 %0.0803.282,919.35-263.4 %0.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,608.172,668.32-2.3 %0.0708.2064.0491.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,977.231,677.0043.7 %5.0532.47197.1163.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,745.8018,680.00-11.6 %0.03,506.00321.3190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก41,392.3922,956.0044.5 %5.03,579.62880.5175.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,541.177,055.68-55.4 %0.02,204.761,236.1443.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,023.256,141.68-22.3 %0.01,697.041,526.7510.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก5,813.182,488.0057.2 %5.0532.45205.1261.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,164.161,352.0067.5 %5.01,316.70543.4058.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,294.661,746.0047.0 %5.0534.51379.6729.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,744.8072,951.60-289.2 %0.07,601.175,015.8534.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,509.041,480.0067.2 %5.01,829.36387.5578.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,782.42845.0069.6 %5.0803.27144.6482.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,691.903,531.0024.7 %5.01,601.961,907.26-19.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,413.574,056.2125.1 %5.02,356.252,046.3013.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,160.392,990.0028.1 %5.01,373.76129.6290.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 50,323.9421,286.7657.7 %5.02,199.402,761.95-25.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,683.67685.0059.3 %5.0378.73609.90-61.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,693.864,548.003.1 %1.51,563.92460.2770.6 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,359.071,634.0051.4 %5.01,012.44191.9181.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,073.662,884.0029.2 %5.01,906.212,214.06-16.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก10,026.2713,778.25-37.4 %0.01,599.50478.0470.1 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก393,770.84205,631.3847.8 %5.01,098.201,215.95-10.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,338.8215,994.00-41.1 %0.04,505.074,785.95-6.2 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,462.865,212.6730.2 %5.01,469.0438.0097.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,270.483,564.12-9.0 %0.0898.35485.4546.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,546.4116,524.0010.9 %5.05,663.952,053.0263.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,033.5010,304.00-2.7 %0.03,442.40356.2589.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,607.23784.0083.0 %5.092.5338.4658.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก690,910.692,362.0099.7 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก2,825.84495.0082.5 %5.0822.2836.7995.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,032.11693.0077.1 %5.0689.1796.9085.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,498.503,437.001.8 %0.5738.09398.3546.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,388.9632,641.00-341.8 %0.01,922.961,678.2512.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,073.034,354.00-6.9 %0.0817.71293.8564.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,439.791,561.0064.8 %5.0521.70514.901.3 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,083.2016,448.96-170.4 %0.01,659.00139.1791.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,689.696,160.8551.4 %5.02,208.151,048.8052.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,479.101,595.0054.2 %5.01,012.46720.1028.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,417.012,614.0023.5 %5.01,069.49571.9046.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,778.852,965.0021.5 %5.01,202.62366.2269.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,107.97142.1096.5 %5.01,088.53289.0873.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,162.110.00100.0 %5.0654.46124.0481.0 %5.0
สพ.พิษณุโลก24,429.975,597.0077.1 %5.0548.34498.759.0 %4.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 81,980.85102,452.00-25.0 %0.01,663.451,055.0036.6 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 72,533.6864,831.0010.6 %5.01,474.021,061.2728.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก26,864.5920,858.3822.4 %5.0893.40620.9230.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,335.5313,070.008.8 %4.03,180.51905.5071.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,647.54450.0083.0 %5.0651.15170.9273.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,245.741,880.0042.1 %5.0955.40399.6058.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,251.5717,959.006.7 %3.01,995.251,324.0633.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,901.25877.0069.8 %5.0746.22219.9170.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,248.453,720.0040.5 %5.01,487.84508.5465.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก2,962.871,407.0052.5 %5.01,002.26144.4085.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,754.132,512.0033.1 %5.0898.35280.5568.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 148,589.7910,133.0079.1 %5.01,172.91555.9252.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 230,301.1512,464.9158.9 %5.02,577.22725.0971.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 331,206.4710,104.8067.6 %5.02,022.14317.3984.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)16,552.7210,026.6039.4 %5.03,323.81554.8083.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 773,020.625,747.3192.1 %5.0344.16866.50-151.8 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล28,789.9719,050.0033.8 %5.0540.081,960.13-262.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย53,141.5115,005.6971.8 %5.01,043.99850.1518.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก70,770.7477,512.00-9.5 %0.01,776.71245.9986.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว18,932.4014,425.0023.8 %5.0841.99490.3041.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก113,172.0165,256.6742.3 %5.01,021.55170.6283.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก300,704.7532,434.0089.2 %5.04,384.24783.4582.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,512.7313,977.0055.6 %5.0953.75819.4014.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,208.6834,127.00-98.3 %0.02,453.491,431.1441.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,244.2219,195.00-132.8 %0.03,066.19190.4993.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก17,258.943,808.0077.9 %5.02,425.93401.3283.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,759.241.00100.0 %5.01,333.41450.9766.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,854.9211,509.8358.7 %5.02,014.48243.0287.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 2,993.842,866.004.3 %2.0879.35491.1344.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,227.147,878.00-86.4 %0.01,212.5336.3997.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,105.41452.0078.5 %5.01,272.3527.0097.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,662.11735.0072.4 %5.0445.54210.3352.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 650,373.6139,841.2020.9 %5.011,492.798,559.0525.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก54,190.826,975.0087.1 %5.012,221.423,812.9068.8 %5.0
รวม 3,583,176 1,229,725 65.68 % 149,933 71,779 52.13 %