จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,086.15650.0078.9 %5.0533.82111.6379.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์19,737.1012,820.6535.0 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,497.735,021.1347.1 %5.0185.0624.3886.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,365.864,322.0019.5 %5.0895.13154.5882.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,692.161,520.8243.5 %5.0781.3833.9895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,224.567,312.0034.9 %5.02,947.551,052.7464.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.48110.8276.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,576.80801.0077.6 %5.0385.2471.9481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,853.56778.0084.0 %5.0285.9252.2681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,559.08620.0082.6 %5.0416.3572.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,851.93530.0086.2 %5.0345.3352.8084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,655.71485.0086.7 %5.0349.3357.0483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,297.04629.0080.9 %5.0523.37110.9378.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,762.98559.0085.1 %5.0326.82107.4167.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,821.09115.0097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,134.63123.0097.0 %5.0344.05141.1259.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,187.92484.0084.8 %5.0329.696.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,283.614,156.0021.3 %5.01,427.57926.7435.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,809.422,945.7638.8 %5.01,218.402,696.33-121.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,799.871,168.0058.3 %5.0838.08299.8964.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,495.48752.0078.5 %5.0704.97289.7558.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,722.412,604.0070.1 %5.02,131.16839.4160.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,236.592,312.00-3.4 %0.0517.261,201.17-132.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,386.192,137.4660.3 %5.01,503.64670.9055.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,908.012,985.00-2.6 %0.0774.41612.3420.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,678.9310,218.0019.4 %5.01,373.23179.8086.9 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์72,413.9323,560.0067.5 %5.0699.65158.9577.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,922.3210,782.009.6 %4.54,635.274,892.40-5.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,552.751,176.6053.9 %5.0723.98205.1771.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,639.56747.0054.4 %5.075.5962.5817.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,079.09818.0073.4 %5.0914.1434.6096.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,629.72692.0080.9 %5.0762.01443.3741.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,326.483,272.0024.4 %5.01,028.23684.3533.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,498.964,672.6250.8 %5.01,864.941,799.503.5 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,280.683,248.7638.5 %5.01,062.41495.8153.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,304.02245.6796.1 %5.0870.711,666.68-91.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,579.9910,939.5013.0 %5.01,145.05129.2088.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,450.441,540.0085.3 %5.0743.00430.4142.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,966.882,626.0047.1 %5.0990.21381.4661.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,343.144,520.0028.7 %5.01,902.97445.3276.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,266.951,509.6075.9 %5.01,009.21314.0968.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,597.952,651.0052.6 %5.0598.25166.4472.2 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์6,776.74912.0086.5 %5.02,140.39541.5074.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์52,671.2236,883.7430.0 %5.01,277.931,379.54-8.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,801.66998.0073.7 %5.0609.89288.0652.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,683.391,711.1553.5 %5.0890.71652.3926.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,152.051,500.0052.4 %5.0819.42440.5346.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,642.732,883.7637.9 %5.0997.00391.0260.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,365.101,136.0066.2 %5.0895.13352.6260.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,604.617,712.8247.2 %5.05,363.89468.0191.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,823.5511,892.0053.9 %5.01,787.60717.5559.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 323,800.4411,850.9350.2 %5.01,837.531,105.1439.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,100.4516,900.0029.9 %5.01,596.33608.0061.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)26,733.886,973.6073.9 %5.02,723.46648.7576.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,233.673,488.4017.6 %5.0398.51482.70-21.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์32,895.5912,056.0063.4 %5.0412.49776.98-88.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์194,049.3088,105.0054.6 %5.01,824.671,076.6141.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,404.0120,200.0017.2 %5.01,115.851,315.00-17.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์36,424.8119,509.0046.4 %5.0837.49422.8649.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน47,108.4115,950.0066.1 %5.0944.67766.6518.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี21,776.0516,326.4025.0 %5.01,100.501,090.550.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์11,535.0215,062.20-30.6 %0.02,619.002,530.333.4 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,380.942,490.0043.2 %5.0952.531,757.93-84.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,560.40853.0066.7 %5.0685.95357.8147.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,555.462,236.0090.9 %5.06,012.143,688.2838.7 %5.0
รวม 901,557 436,680 51.56 % 76,568 44,150 42.34 %