จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,809.47311.0088.9 %5.0426.2994.0577.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,419.396,954.0048.2 %5.052.8958.87-11.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี8,238.395,366.9334.9 %5.0730.53248.3566.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,930.952,248.0023.3 %5.0692.5134.5895.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,033.7114,378.9940.2 %5.02,963.97924.3568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,038.251,168.0071.1 %5.0293.5461.2679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,833.431,219.0068.2 %5.0336.72117.8065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,573.32686.0085.0 %5.0358.2957.9583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,532.87605.0082.9 %5.0338.1656.7983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,631.67616.0083.0 %5.0339.0157.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,029.15400.0092.0 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,373.73444.0086.8 %5.0476.60119.8174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,109.70465.0088.7 %5.0265.3051.3080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,316.29349.0089.5 %5.0120.2035.1570.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,839.934,750.2239.4 %5.01,415.11853.6339.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,533.731,649.0063.6 %5.0958.72523.4145.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,868.13541.0081.1 %5.0611.25306.8549.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,384.251,210.0064.2 %5.0445.30191.9056.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,233.553,665.0041.2 %5.02,004.60830.9158.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,028.627,313.00-4.0 %0.02,148.78662.4769.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,780.033,001.00-7.9 %0.0511.15637.45-24.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,427.903,701.6416.4 %5.01,768.231.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,111.551,830.3364.2 %5.01,453.15257.6582.3 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,328.411,552.0053.4 %5.0844.64630.8025.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 8,959.7614,179.91-58.3 %0.01,453.52249.8582.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,574.595,830.76-4.6 %0.01,569.21775.2250.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,561.072,282.1535.9 %5.0939.72310.0267.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,323.1413,664.034.6 %2.04,863.032,003.4558.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,471.6611,666.91-1.7 %0.04,334.021,019.3576.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,015.161,036.0074.2 %5.0749.55159.2478.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,059.28881.6071.2 %5.0616.45449.3527.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี7,944.384,262.9046.3 %5.0999.60391.0860.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,409.2327,304.00-404.8 %0.01,662.332,307.98-38.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,188.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,541.705,545.22-22.1 %0.0944.45237.9374.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,105.4112,665.58-56.3 %0.01,339.0365.1795.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,912.581,643.0084.9 %5.0654.47232.4164.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,661.912,934.0019.9 %5.0844.64433.2048.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,910.441,317.0073.2 %5.0920.70305.0666.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,862.423,850.0034.3 %5.01,586.26534.0566.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,534.824,115.10-16.4 %0.0711.5141.8094.1 %5.0
สพ.ราชบุรี48,481.1727,231.6543.8 %5.01,057.69195.2581.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี28,507.326,213.0078.2 %5.01,057.69636.4039.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,702.75ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 120,255.52192,712.00-60.3 %0.01,370.301,150.2616.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,425.67859.0064.6 %5.0483.34295.7038.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,401.623,286.0025.3 %5.01,110.86522.0753.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี26,456.3967,654.30-155.7 %0.01,865.12196.5089.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,881.672,252.4071.4 %5.0692.51337.7851.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,905.275,310.6310.1 %5.0996.77370.5062.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,105.951,188.8061.7 %5.0768.58155.2979.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,043.153,175.0021.5 %5.01,032.73414.3059.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี36,256.9014,870.6559.0 %5.04,770.95485.5089.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,410.853,711.1215.9 %5.01,214.28249.2179.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 167,280.729,164.8786.4 %5.01,601.24776.1551.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 220,765.877,964.1661.6 %5.0982.01755.6723.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,200.268,044.0021.1 %5.03,799.12657.3782.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,160.544,509.0012.6 %5.0332.3072.8278.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ20,554.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ301.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม36,298.6759,201.00-63.1 %0.01,013.44745.7526.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี34,697.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5861.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,212.5722.9999.9 %5.0565.821,849.14-226.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง25,712.7410,923.4057.5 %5.0110.79646.67-483.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,740.5514,892.00-26.8 %0.01,990.281,349.0032.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี5,766.168,477.36-47.0 %0.02,394.3843.1998.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,896.341,324.0054.3 %5.01,253.43109.1691.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี166,858.5991,913.4944.9 %5.01,498.63147.7390.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,870.053,131.0019.1 %5.01,143.10683.6340.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,714.11637.0076.5 %5.0521.3742.2791.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี23,644.5813,748.7841.9 %5.04,483.263,673.3018.1 %5.0
รวม 933,507 740,020 20.73 % 82,077 32,946 59.86 %