จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,761.73822.0078.1 %5.0346.23201.4241.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,088.283,125.41-1.2 %0.0612.81251.4659.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,464.571,799.9048.0 %5.0536.7537.3493.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 627,913.971,564.3894.4 %5.05,251.83308.2494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,809.2314,328.1539.8 %5.02,666.54562.4078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,257.4718,819.0028.3 %5.02,258.44499.2177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,232.951,385.0067.3 %5.0197.2672.4963.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,130.592,656.0048.2 %5.0384.25105.4472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,961.831,558.0060.7 %5.0258.34195.7724.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,195.761,783.0090.2 %5.0485.0258.9087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,750.82923.0094.5 %5.0275.260.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,626.82916.0074.7 %5.0353.7757.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,231.791,264.0075.8 %5.0281.0560.8078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,641.94696.0080.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,822.266,850.5050.4 %5.02,399.471,063.0555.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,315.431,546.0053.4 %5.0816.15176.3478.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,478.464,254.00-22.3 %0.0783.24573.0826.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,207.601,497.0071.3 %5.0860.02518.4139.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 44,888.212,236.0054.3 %5.0632.61184.3970.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,874.381,174.0059.2 %5.0574.78211.0063.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,734.15930.0066.0 %5.0517.72256.6050.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,019.786,811.4343.3 %5.01,677.711,396.7816.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,324.103,248.0039.0 %5.02,247.341,170.4047.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,152.363,321.11-5.4 %0.0459.401.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,811.943,209.0033.3 %5.01,126.23605.7746.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,263.421,581.0051.6 %5.0653.425.6499.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,219.9116,981.78-4.7 %0.01,791.79387.6178.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,623.403,330.0071.4 %5.0671.78518.1122.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,144.871,111.0064.7 %5.0688.86640.177.1 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,065.011,019.0066.8 %5.0650.8572.6188.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,631.691,236.0053.0 %5.0460.6980.7582.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,871.162,601.00-39.0 %0.0712.55196.6072.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,466.343,771.4531.0 %5.01,377.07304.7377.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม9,620.725,481.0043.0 %5.01,658.70368.3677.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,147.581,484.0071.2 %5.0917.8547.5094.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,211.5511,318.3920.4 %5.03,275.0550.4398.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,243.691,659.3085.2 %5.0688.88345.9149.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,293.262,378.5427.8 %5.0745.93286.9061.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,526.022,364.0033.0 %5.0821.98104.5087.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,921.683,828.0044.7 %5.01,448.42436.1069.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,628.735,792.00-25.1 %0.0707.8869.7590.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา30,678.1616,320.0046.8 %5.0984.12316.0767.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,520.0515,454.0024.7 %5.01,016.06489.4551.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร40,921.4230,425.2725.6 %5.02,033.00250.8287.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี44,266.2314,664.2166.9 %5.02,640.55464.4882.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก21,918.2443,271.42-97.4 %0.0764.24502.8834.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม14,308.066,387.3755.4 %5.01,120.99595.5046.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม169,152.78169,734.00-0.3 %0.01,840.631,301.5029.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม610.39874.00-43.2 %0.0195.2470.6163.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,613.851.00100.0 %5.01,221.3370.4594.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,310.621,961.0040.8 %5.0631.83419.0833.7 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,392.9013,007.042.9 %1.02,077.051,133.3145.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,034.622,403.0020.8 %5.0631.83194.3969.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,520.293,480.001.1 %0.5882.86178.5479.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม13,702.793,893.6571.6 %5.0621.37226.5063.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 126,819.2013,030.7151.4 %5.01,181.82772.1434.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 224,159.569,010.2762.7 %5.0936.84717.0723.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,578.858,222.84-25.0 %0.0340.77366.80-7.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม63,795.6915,480.7275.7 %5.0469.25632.69-34.8 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง64,364.2025,516.5760.4 %5.0642.62416.8835.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม157,823.6460,588.0061.6 %5.0944.83219.1476.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม36,306.569,479.1073.9 %5.0463.72945.14-103.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม33,981.6138,703.00-13.9 %0.0576.42413.1628.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)53,118.4915,868.8070.1 %5.0469.15362.6822.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล26,991.0417,832.0033.9 %5.0474.78263.9144.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,113.4819,811.64-144.2 %0.01,196.151,843.82-54.1 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)242,573.39346,422.00-42.8 %0.01,598.411,875.55-17.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,920.953,078.4021.5 %5.0707.90720.87-1.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,408.741,020.0057.7 %5.0384.61143.8462.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 791,587.0459,345.4635.2 %5.032,236.2910,740.4966.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม43,911.7523,538.6246.4 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,587,980 1,141,477 28.12 % 108,273 43,949 59.41 %