จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,206.34980.0055.6 %5.0538.64210.0061.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,886.5716,990.0034.4 %5.0536.54467.5012.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,122.307,138.5029.5 %5.065.67213.16-224.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,577.642,535.1070.4 %5.061.25202.71-231.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,229.521,721.0046.7 %5.0976.00205.3379.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,540.091,470.0042.1 %5.0228.1982.8163.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,459.6819,966.947.0 %3.53,838.49761.9080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,322.96296.0091.1 %5.0185.8242.6377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,169.82315.0090.1 %5.0178.0035.5780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,391.081,292.0061.9 %5.0462.0344.3790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,130.43210.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,154.43427.0086.5 %5.0227.13103.7054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,236.84485.0085.0 %5.0353.5333.0390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,379.80609.0082.0 %5.0265.3833.9387.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,216.671,827.6056.7 %5.0603.81108.5382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,190.15260.0091.8 %5.0274.8059.0778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,506.96268.0092.4 %5.0350.0388.6574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,639.15862.0076.3 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,540.78594.0089.3 %5.0234.0041.1882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,328.60345.0089.6 %5.0383.3376.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,224.65375.0088.4 %5.0407.1751.8787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,681.46635.0082.8 %5.0337.0290.6973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,123.78355.0088.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,144.07426.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,178.64272.0091.4 %5.0173.8134.4980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,177.80404.0087.3 %5.0246.6270.6771.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,143.21425.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช4,600.470.00100.0 %5.0462.3643.7090.5 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,528.264,868.7011.9 %5.0823.88114.0086.2 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,568.275,886.00-129.2 %0.0602.79513.9514.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,318.825,473.7013.4 %5.01,812.71570.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.3555.1082.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,275.97998.0056.2 %5.06,286.94276.4595.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,694.30869.0067.7 %5.0699.64357.2048.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,484.351,360.0061.0 %5.0484.48370.5023.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.770.9099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,717.932,846.0039.7 %5.01,299.271,020.4121.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,958.211,277.0056.8 %5.0861.91614.6628.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,397.9425,489.56-105.6 %0.05,238.7169,276.60-1,222.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,417.961,501.0056.1 %5.01,514.45147.0990.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,338.961,447.0072.9 %5.01,831.74754.9358.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,463.535,059.99-13.4 %0.01,261.252,076.54-64.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,072.734,426.53-44.1 %0.0687.781,079.36-56.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,157.613,664.9140.5 %5.02,193.022,646.62-20.7 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,519.712,832.8019.5 %5.01,120.60226.1079.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช8,785.8411,906.00-35.5 %0.01,307.80176.7086.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช137,541.38138,001.00-0.3 %0.0721.885,251.60-627.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,606.8613,083.21-52.0 %0.03,395.203,931.40-15.8 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,364.881,900.0043.5 %5.01,033.06484.5053.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,405.231,703.7450.0 %5.0550.45209.0062.0 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,192.731,496.0053.1 %5.081.46113.84-39.8 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,800.32832.0053.8 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,800.32418.0076.8 %5.080.9334.9456.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,465.721,087.0068.6 %5.0899.57119.2386.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,101.031,077.5065.3 %5.0759.29537.3429.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,977.004,344.1012.7 %5.01,014.05452.2355.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,010.8019,261.00-140.4 %0.02,174.022,688.59-23.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,118.646,048.0025.5 %5.01,584.52890.9043.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,615.772,973.0017.8 %5.01,128.13419.6662.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,900.1710,428.00-32.0 %0.01,774.6786.7295.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,518.65931.0079.4 %5.01,128.14101.3891.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,538.734,358.97-23.2 %0.01,071.10321.2370.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,282.442,576.0039.8 %5.01,394.36469.9766.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,920.572,136.0056.6 %5.01,485.53672.1054.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,089.194,997.00-22.2 %0.0899.9599.7988.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช25,362.494,088.1683.9 %5.0609.28283.2453.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 163,654.77118,318.8027.7 %5.02,318.771,737.9225.0 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 34,414.3420,218.6641.2 %5.0857.92632.6426.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,020.694,823.0019.9 %5.0474.27284.8639.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,334.351,402.0039.9 %5.0595.68192.8567.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,737.613,218.0013.9 %5.01,147.16478.5158.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,712.661,158.3057.3 %5.0747.81202.0673.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,335.012,675.0019.8 %5.01,014.04101.6590.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,553.892,000.0056.1 %5.01,844.72633.3865.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,127.444,750.0522.5 %5.01,063.55594.7044.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช82,176.705,700.0093.1 %5.0757.09261.0065.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 128,615.5211,102.2961.2 %5.0926.11475.0048.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 230,470.8811,562.0062.1 %5.01,696.081,025.4339.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 323,498.349,516.0059.5 %5.02,574.841,449.1343.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,649.5511,645.9525.6 %5.01,342.58489.8963.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)26,273.488,782.0066.6 %5.02,826.20810.5171.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,069.293,977.0034.5 %5.0289.62542.25-87.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,915.2613,794.8218.4 %5.0477.93933.62-95.3 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,488.1018,157.4351.6 %5.0729.22645.6411.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช83,387.2089,000.00-6.7 %0.01,752.69842.5051.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช45,772.3624,050.0047.5 %5.01,329.18294.5077.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล710,162.7528,324.0096.0 %5.01,101.09266.4775.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช147,001.23432.0099.7 %5.01,148.561,080.475.9 %2.5
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช26,446.6018,078.0031.6 %5.0786.60468.2240.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช441,921.22134,110.2269.7 %5.01,109.082,217.50-99.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,489.7213,029.0033.1 %5.0904.33501.4144.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช40,802.0226,858.0034.2 %5.0888.35578.5034.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,285.4315,467.0057.4 %5.0957.381,109.88-15.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,111.399,054.0055.0 %5.0766.38424.3744.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง154,193.4834,260.0577.8 %5.01,388.06705.1049.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,068.2227,553.00-52.5 %0.02,404.521,780.8325.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช21,015.6519,666.866.4 %3.02,974.492,282.7923.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช104,381.1651,000.0051.1 %5.02,079.26557.8473.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,363.453,272.272.7 %1.01,014.04545.3046.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,765.791,212.0056.2 %5.0766.83208.5272.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช41,931.0239,610.505.5 %2.55,603.114,796.0114.4 %5.0
รวม 2,877,363 1,150,908 60.00 % 111,203 130,821 -17.64 %