จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,181.19687.0068.5 %5.0376.72182.5951.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา13,431.4223,730.82-76.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,467.026,506.2047.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,281.062,974.839.3 %4.5547.8752.2690.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,119.843,276.00-5.0 %0.0623.9398.6484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,143.459,899.10-8.3 %0.01,688.83545.6267.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,113.06554.0086.5 %5.0190.4270.4863.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว432.52394.008.9 %4.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,304.68487.0088.7 %5.0256.149.8196.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,582.92359.0090.0 %5.0188.0589.4252.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,671.031,083.3070.5 %5.0356.4390.9674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,630.44309.0091.5 %5.0209.2085.2959.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,096.73537.0089.5 %5.0321.5079.2575.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,704.273,138.0015.3 %5.0680.98904.40-32.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,328.255,510.0061.5 %5.0833.11503.3239.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,668.95752.0088.7 %5.0833.11692.6216.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,468.98957.0072.4 %5.0399.80331.1917.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,597.231,023.0060.6 %5.0373.74195.5447.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,725.052,249.0039.6 %5.0653.53503.8022.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,525.504,548.0030.3 %5.0975.88918.655.9 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,065.362,324.7042.8 %5.01,023.27921.849.9 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,902.181,242.0057.2 %5.0623.93124.9280.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา9,737.6912,625.41-29.7 %0.01,061.30190.0082.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,136.921,847.0041.1 %5.0501.40219.3956.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,625.25599.0063.1 %5.059.8972.00-20.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,915.54657.0077.5 %5.0642.95106.1683.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,986.81725.0075.7 %5.0509.87346.7532.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,223.242,247.0030.3 %5.0642.98343.2646.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา6,246.4531,318.19-401.4 %0.01,175.402,120.85-80.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,641.253,155.0013.4 %5.01,080.32450.1058.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,178.543,249.0037.3 %5.01,308.51360.8372.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา8,278.335,727.6430.8 %5.0703.8549.8792.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,590.951,467.0086.1 %5.0566.88669.25-18.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,248.062,282.4229.7 %5.0646.15289.7055.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,724.763,866.0050.0 %5.0719.01391.2545.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,768.442,058.6469.6 %5.0719.01248.3965.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,463.212,903.10-17.9 %0.0418.29106.4374.6 %5.0
สพ.พังงา10,894.141,698.0084.4 %5.01,721.96430.5075.0 %5.0
รจจ.พังงา 60,023.3635,055.0041.6 %5.0596.41724.97-21.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,631.711,001.0062.0 %5.0414.76157.8561.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,862.453,054.0074.3 %5.0900.74565.3037.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,220.071,142.0072.9 %5.0431.76237.5045.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,169.725,831.95-39.9 %0.0721.89568.5821.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,063.992,104.0031.3 %5.0719.01137.7680.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,188.1010,066.1717.4 %5.02,506.52518.0779.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา22,567.957,604.5266.3 %5.01,593.94363.1977.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)19,612.368,597.0756.2 %5.01,588.17559.0664.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,042.762,593.8067.7 %5.0305.53301.921.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,073.2954,069.00-10.2 %0.01,007.11755.7225.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา12,471.9117,100.00-37.1 %0.0583.81641.00-9.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง19,567.0511,821.0039.6 %5.0650.11375.9842.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,709.685,289.8868.3 %5.0672.21328.7051.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,787.5215,738.56-14.2 %0.01,488.602,316.48-55.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,290.931,715.0047.9 %5.0738.03633.7514.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,376.31450.0081.1 %5.0452.82116.5974.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา13,851.058,835.4636.2 %5.03,934.853,152.6119.9 %5.0
รวม 484,611 341,035 29.63 % 43,416 25,303 41.72 %