จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,593.991,030.0060.3 %5.0268.46224.2016.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11545.70-492.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,505.668,564.9153.7 %5.059.76100.32-67.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,893.064,129.40-6.1 %0.0553.70243.2056.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,821.491,330.0052.9 %5.0401.57123.3769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,269.0120,871.7823.5 %5.03,234.95813.2074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,122.444,140.0068.5 %5.0401.5798.8075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,288.861,982.0053.8 %5.0363.5495.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,527.201,436.0068.3 %5.0386.40104.5872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,892.601,319.0073.0 %5.0390.2688.3577.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,752.444,632.0031.4 %5.0629.7647.5092.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,074.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,178.177,861.16-88.1 %0.0781.89437.9544.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,720.541,915.0075.2 %5.01,051.9692.0991.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,707.671,958.0047.2 %5.0762.87325.6357.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,375.502,276.0032.6 %5.0439.60206.2853.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,711.601,626.0040.0 %5.0363.54244.4332.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต2,959.402,154.0027.2 %5.0401.57374.296.8 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,942.012,191.00-12.8 %0.0395.9268.6782.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,984.741,940.0051.3 %5.0705.82677.834.0 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต2,918.362,304.0021.1 %5.0420.58114.0072.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,209.6820,509.00-293.7 %0.01,067.13567.3246.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,797.513,319.0012.6 %5.0781.89518.0633.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,778.474,122.00-9.1 %0.0762.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,706.4016,313.4521.2 %5.0247.09111.0855.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,701.22800.0053.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต2,898.261,314.0054.7 %5.0439.6054.3387.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,689.451,240.0053.9 %5.0344.52275.1520.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,772.823,562.005.6 %2.5686.81147.7978.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,744.3130,004.00-422.3 %0.01,352.373,996.85-195.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต4,988.03662.0286.7 %5.01,276.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,572.781,721.0051.8 %5.0705.82182.3374.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต4,562.6513,420.19-194.1 %0.01,048.11214.1879.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต4,434.491,964.0055.7 %5.0458.62652.62-42.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,880.196,150.41-58.5 %0.0610.74579.005.2 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,575.321,403.0060.8 %5.0705.82104.1285.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,041.641,914.0037.1 %5.0477.63273.8842.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,629.505,003.00-37.8 %0.0610.74186.2569.5 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,748.855,742.3046.6 %5.0375.36229.6138.8 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 65,242.3733,732.0048.3 %5.0981.65562.5242.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,815.351,018.0063.8 %5.0268.46273.26-1.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,427.362,500.5027.0 %5.0667.79157.9976.3 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,922.068,470.00-72.1 %0.01,048.11352.7066.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,218.262,111.5034.4 %5.0553.70377.5031.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,660.59877.0067.0 %5.0381.5754.2685.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,996.203,611.00-20.5 %0.0439.60168.1961.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต30,680.5813,301.0056.6 %5.0638.67401.2437.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,919.304,097.3484.8 %5.0240.28105.0056.3 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,293.6625,670.36-5.7 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,853.0555,740.20-30.1 %0.0640.16184.2571.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต132,180.8072,467.0045.2 %5.0405.66816.05-101.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,279.3814,693.0115.0 %5.0355.68450.96-26.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,506.3813,666.46-1.2 %0.0984.27823.6916.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,109.744,371.00-40.6 %0.0496.65235.8552.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,512.90645.0074.3 %5.0287.47136.6452.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 38,850.7554,175.53-39.4 %0.08,749.794,273.0451.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,071.1814,616.4461.6 %5.02,540.523,303.41-30.0 %0.0
รวม 670,436 518,587 22.65 % 41,983 26,175 37.66 %