จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,434.9111,466.00-158.5 %0.01,687.7368.4095.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,544.73113.0097.5 %5.0235.93132.0544.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,376.4548,761.8923.1 %5.0277.83696.89-150.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,087.811.00100.0 %5.085.80285.50-232.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,539.703,127.0052.2 %5.070.71106.25-50.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี3,793.222,000.0047.3 %5.01,245.91482.6061.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,442.702,761.0019.8 %5.0747.9151.3093.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,549.662,624.0059.9 %5.0444.5338.1491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,312.684,066.5969.5 %5.04,634.88404.8591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,527.086,193.4454.2 %5.01,761.25243.4586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,935.054,201.4653.0 %5.02,738.73882.5567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,028.401,779.0055.8 %5.0235.5438.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน3,540.80576.0083.7 %5.0455.0380.1682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,202.00431.0086.5 %5.0242.0145.5581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,096.56334.0089.2 %5.0319.3241.3887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,841.14696.0081.9 %5.0378.0441.1889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ358.85375.00-4.5 %0.0361.8879.9577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,377.24752.0077.7 %5.0416.6738.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,306.61358.0089.2 %5.0337.3151.9984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,300.88463.0086.0 %5.0491.6859.2687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,693.69341.0090.8 %5.0297.7764.7378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,591.94190.0094.7 %5.0310.2593.7569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,024.65446.0085.3 %5.0326.6115.0595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,120.00399.0087.2 %5.0243.0347.4880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,100.89500.0083.9 %5.0253.7389.6264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,042.21225.0092.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,827.56604.0084.2 %5.0398.3262.0984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,094.98173.0094.4 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,890.746,349.0041.7 %5.0749.31108.3085.5 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,689.482,567.0066.6 %5.0525.21169.7967.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,705.137,007.40-48.9 %0.01,972.64756.2061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,926.799,810.0066.1 %5.09,813.28779.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,412.591.00100.0 %5.0362.8599.7572.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,363.921,615.5031.7 %5.0427.79289.7532.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,900.04929.0068.0 %5.0627.75475.0024.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,253.631,843.0043.4 %5.0483.93250.8048.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,095.422,280.00-108.1 %0.0482.03123.5074.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,548.474,565.52-0.4 %0.01,472.17550.8362.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,437.022,250.0080.3 %5.08,359.24104.0098.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,828.48845.0070.1 %5.0897.36342.0061.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,865.391,082.0062.2 %5.0891.60170.5080.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 83,947.313,483.5211.7 %5.01,787.58913.9048.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,094.742,976.363.8 %1.5977.741,259.70-28.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,634.873,927.3015.3 %5.02,000.592,637.40-31.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี40,940.925,134.6887.5 %5.01,779.893,015.68-69.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,917.613,244.08-11.2 %0.0584.79567.582.9 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,619.332,083.0054.9 %5.01,643.301,837.75-11.8 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,538.893,434.0024.3 %5.01,336.00698.2547.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,270.452,794.3934.6 %5.01,723.672,162.17-25.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,023.3917,028.00-6.3 %0.01,624.29141.5591.3 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี296,097.00322,797.31-9.0 %0.0975.43950.002.6 %1.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,738.647,812.0010.6 %5.02,918.51254.6091.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,214.211,455.0054.7 %5.0962.08245.1074.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,591.106,066.16-68.9 %0.01,455.74841.4242.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,249.587,254.0012.1 %5.02,993.45227.2092.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,443.198,489.81-14.1 %0.03,102.743,054.251.6 %0.5
สอต.สุราษฎร์ธานี5,329.844,649.0012.8 %5.097.5268.6129.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,773.35417.0076.5 %5.081.1675.606.8 %3.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,773.35586.0067.0 %5.089.6168.7823.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,898.411,106.0061.8 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,270.04849.0074.0 %5.0939.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,794.641,326.0052.6 %5.01,174.30361.9569.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,439.282,941.0014.5 %5.0688.27347.7049.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,233.1346,771.00-546.6 %0.02,502.383,799.35-51.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี7,583.111,830.0075.9 %5.01,320.031,143.0013.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,435.65961.5182.3 %5.01,339.06256.5080.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,305.4812,001.80-90.3 %0.01,700.36123.6692.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,990.4812,555.993.3 %1.52,149.222,945.00-37.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,839.381,749.0085.2 %5.01,453.142,432.00-67.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,802.893,804.00-0.0 %0.01,282.01346.7573.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,063.202,423.0040.4 %5.01,282.00313.5075.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,615.833,211.0030.4 %5.01,453.17585.2059.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,817.563,069.7919.6 %5.0901.71154.8582.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,175.2311,296.0056.8 %5.0867.53495.6542.9 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,424.9213,896.00-64.9 %0.0589.74321.0045.6 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี78,157.3466,084.7615.4 %5.01,600.181,922.54-20.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,601.7813,050.004.1 %2.02,429.03893.9063.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,912.062,824.0059.1 %5.0825.62248.9069.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,960.333,978.0019.8 %5.01,753.08464.5573.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี44,657.6918,195.9959.3 %5.0842.67655.8322.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,705.833,032.0035.6 %5.0996.76190.0080.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,591.740.00100.0 %5.01,548.23485.4568.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,802.311,140.0070.0 %5.0939.72157.7083.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,471.803,265.775.9 %2.5939.72460.2551.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)53,131.037,845.8485.2 %5.05,118.79484.2090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,252.8611,413.80-38.3 %0.0432.58365.2515.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 242,216.429,669.3977.1 %5.02,154.18539.1275.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 336,804.747,897.4078.5 %5.01,689.80642.8462.0 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,423.288,984.9421.3 %5.0387.17500.00-29.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,706.792,682.000.9 %0.5269.030.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี64,299.9273,262.00-13.9 %0.01,628.55611.1062.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,329.0212,004.0021.7 %5.0933.63419.3555.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี113,637.8261,256.0046.1 %5.01,105.38627.9543.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,542.1118,564.005.0 %2.51,050.361,523.86-45.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,023.8817,961.00-5.5 %0.0912.27266.0070.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา42,329.1524,488.0042.1 %5.01,023.77287.1572.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,167.9616,056.0062.8 %5.01,000.42481.7251.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี49,701.3925,794.5848.1 %5.018,326.542,135.3388.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี28,467.1219,513.0031.5 %5.01,211.12191.0184.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,717.580.10100.0 %5.01,228.2563.6594.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,395.733,164.006.8 %3.0687.50603.2512.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,395.618,146.00-85.3 %0.01,541.311,511.861.9 %0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,276.441,297.0043.0 %5.0181.820.9099.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,390.50621.0074.0 %5.0695.86166.7576.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,500.7319,604.0012.9 %5.07,158.417,019.731.9 %0.5
รวม 1,568,876 1,120,319 28.59 % 152,864 65,029 57.46 %