จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ7,204.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ94.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,531.361,443.0043.0 %5.0581.49110.2981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,449.989,119.4053.1 %5.01,855.56511.1072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,609.351,132.0075.4 %5.0295.8339.9086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,726.59406.0089.1 %5.0316.5266.2879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,210.31302.0090.6 %5.0257.7529.2388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,506.68689.0091.9 %5.0492.7891.2981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,270.02286.0091.3 %5.0387.4568.8782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,156.47211.0093.3 %5.0478.9840.3291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,327.82484.0085.5 %5.0305.4170.0677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,288.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5322.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรชุมพร3,234.645,613.00-73.5 %0.0771.90269.9865.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,674.504,188.0060.8 %5.01,222.73435.0064.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,710.131,541.0043.1 %5.0657.55353.7646.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,063.781,971.0035.7 %5.0809.68272.9666.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,680.132,283.0038.0 %5.0796.04475.0040.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,391.868,585.10-59.2 %0.01,266.06434.6165.7 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร75,357.2843,234.0042.6 %5.0604.50631.50-4.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,351.136,590.00-51.5 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0156.7353.2166.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร2,969.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5771.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,775.8573.0097.4 %5.0600.53333.7744.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร100,120.4847,626.7952.4 %5.02,597.182,299.9311.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรไม่ครบ2,306.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,295.271,746.0047.0 %5.0771.6582.4589.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร10,759.601,851.0082.8 %5.0733.62423.9642.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,072.952,198.3128.5 %5.0809.71235.9570.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,059.732,094.0031.6 %5.0809.68217.6673.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,090.341,678.0045.7 %5.0686.81193.1771.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,855.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ71.80ประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร3,109.312,907.006.5 %3.0790.66314.0460.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,587.4130,278.6930.5 %5.0885.07476.0246.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,508.24754.0069.9 %5.0486.4193.3380.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,789.553,085.0035.6 %5.01,285.08429.0066.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,795.12956.0065.8 %5.0695.58264.1062.0 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,365.994,766.00-9.2 %0.01,094.92342.0068.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,926.711,322.0054.8 %5.0752.6685.4688.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบ4,377.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ264.88ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,432.232,026.4080.6 %5.0782.19439.2043.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,658.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,351.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 214,669.349,335.8636.4 %5.01,584.58145.3590.8 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,485.721,961.7021.1 %5.0294.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร48,435.0134,975.0027.8 %5.01,049.17297.3571.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,469.4314,426.9112.4 %5.0713.89546.6623.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,302.5118,728.0055.7 %5.0820.11244.8570.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,078.3918,064.000.1 %0.52,674.05592.0077.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,769.692,899.0039.2 %5.0771.65509.3834.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบ508.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ157.41ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,478.4310,204.0056.5 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 531,629 302,034 0.00 % 36,806 16,364 0.00 %