จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,513.991,076.0057.2 %5.0486.41106.1878.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,445.027,204.0056.2 %5.064.6294.66-46.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,928.581.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,531.361,443.0043.0 %5.0581.49104.7882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,449.989,119.4053.1 %5.01,855.56511.1072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,609.351,132.0075.4 %5.0295.8339.9086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,726.59406.0089.1 %5.0316.5266.2879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,210.31302.0090.6 %5.0257.7529.2388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,506.68689.0091.9 %5.0492.7891.2981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,270.02286.0091.3 %5.0387.4568.8782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,156.47211.0093.3 %5.0478.9840.3291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,327.82484.0085.5 %5.0305.4170.0677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,288.48388.0088.2 %5.0322.0943.0286.6 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,234.645,613.00-73.5 %0.0771.90269.9865.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,719.204,188.0060.9 %5.01,170.98435.0162.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,823.291,126.0070.5 %5.0999.84599.4540.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,710.131,541.0043.1 %5.0657.55353.7646.2 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1423,867.196,482.9372.8 %5.08,685.032,375.0072.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,063.781,971.0035.7 %5.0809.68272.9666.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,803.751.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,951.252,886.98-48.0 %0.0509.86422.0517.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,581.111.00100.0 %5.0942.790.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,680.132,283.0038.0 %5.0796.04359.7154.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,391.868,585.10-59.2 %0.01,266.06434.6165.7 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร74,073.2343,234.0041.6 %5.0604.50631.50-4.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,269.861.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,351.136,590.00-51.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0156.7353.2166.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร2,969.80401.0086.5 %5.0771.650.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,775.8573.0097.4 %5.0600.53342.0043.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,170.777,020.63-121.4 %0.0752.63600.8420.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร100,120.4847,626.7952.4 %5.02,597.212,299.9311.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,120.712,306.7055.0 %5.01,570.35789.1449.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,295.271,746.0047.0 %5.0771.6582.4589.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,463.6810,835.66-67.6 %0.01,380.16119.7591.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร10,759.601,851.0082.8 %5.0733.62423.9642.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,072.952,198.3128.5 %5.0809.71235.9570.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,059.732,094.0031.6 %5.0809.68217.6673.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,090.341,678.0045.7 %5.0686.81193.1771.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,094.951,855.5040.0 %5.0619.5271.8088.4 %5.0
สพ.ชุมพร3,109.312,907.006.5 %3.0790.66314.0460.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,587.4130,278.6930.5 %5.0885.07476.0246.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,508.24754.0069.9 %5.0486.4193.3380.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,789.553,085.0035.6 %5.01,285.08429.0066.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,795.12956.0065.8 %5.0695.58264.1062.0 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,365.994,766.00-9.2 %0.01,094.92342.0068.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,926.711,322.0054.8 %5.0752.6685.4688.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,178.174,377.93-37.8 %0.0771.65264.8865.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,432.232,026.4080.6 %5.0782.19439.2043.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,658.9911,264.0063.3 %5.01,351.28236.8782.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 214,669.349,335.8636.4 %5.01,383.16145.3589.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,485.721,961.7021.1 %5.0294.630.9599.7 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล7.3816,000.00-216,702.2 %0.017.06600.40-3,419.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร48,435.0134,975.0027.8 %5.01,049.17297.3571.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,827.5623,092.0025.1 %5.01,003.341,666.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์3,879.3318,503.04-377.0 %0.0617.24537.5212.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,469.4314,426.9112.4 %5.0713.89546.6623.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,302.5118,728.0055.7 %5.0820.11244.8570.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,078.3918,064.000.1 %0.52,674.05592.0077.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,769.692,899.0039.2 %5.0771.65509.3834.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,507.14508.0079.7 %5.0486.41178.9063.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,478.4310,204.0056.5 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 688,741 417,367 39.40 % 61,123 24,963 59.16 %