จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,206.083,227.40-0.7 %0.01,507.4837.0497.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 653,797.775,716.0089.4 %5.0213.32239.40-12.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,432.52620.1081.9 %5.0391.34107.3272.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา44,636.1228,275.0036.7 %5.0190.17307.60-61.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,673.698,610.5065.1 %5.01,718.23289.0883.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,001.0412,013.00-100.2 %0.01,460.27248.3683.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,045.542,284.0225.0 %5.0756.6531.7295.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1231,616.5445,027.42-42.4 %0.08,328.83648.8592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,434.9927,896.72-80.7 %0.03,591.411,097.2869.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,287.2573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,320.10450.0086.4 %5.0182.5541.8077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,376.06393.0088.4 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,294.49279.0091.5 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,252.97250.0092.3 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,455.58220.0093.6 %5.0194.4938.9580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1256.6779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา3,948.92991.0074.9 %5.0544.27110.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,520.41513.0085.4 %5.0394.46103.5573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,317.31361.0089.1 %5.0388.7476.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,623.94561.0084.5 %5.0299.32105.4564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,355.49630.0081.2 %5.0208.35140.6032.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,466.01512.0085.2 %5.0347.4348.4586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,365.18366.0089.1 %5.0460.0165.5585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,478.40527.0084.8 %5.0340.0657.9583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,101.321,562.0074.4 %5.0462.61247.0046.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.55109.2576.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,680.3815,141.25-74.4 %0.01,660.05588.2564.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,483.8125,703.50-55.9 %0.01,923.96551.9571.3 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา27,411.651.00100.0 %5.02,058.451.8599.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,907.5917,833.44-100.2 %0.01,422.85406.2571.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,845.246,237.50-238.0 %0.0882.62136.3584.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,784.649,811.69-26.0 %0.01,841.461,251.1532.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,871.5711,092.69-61.4 %0.01,912.581,616.9015.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,320.071,552.2064.1 %5.0737.66109.8985.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,683.984,435.4533.6 %5.01,859.581,858.200.1 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,708.266,110.28-7.0 %0.01,488.06530.6064.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,877.784,301.7011.8 %5.0889.78615.7530.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1619,525.4147,655.00-144.1 %0.06,324.405,617.3511.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,557.431,327.0062.7 %5.01,291.52464.7664.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,388.222,834.7935.4 %5.01,583.13947.1540.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,718.822,314.0037.8 %5.0889.76695.4021.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,953.954,127.4016.7 %5.01,919.04625.5867.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,668.2110,394.2633.7 %5.01,611.20281.7582.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา3,896.943,379.7913.3 %5.01,887.80325.5582.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ821.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,593.812,819.2849.6 %5.01,821.571,514.0916.9 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,617.752,587.2028.5 %5.0928.09495.2746.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 975,158.971,589.2097.9 %5.04,666.802,265.0851.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,172.9715,803.4353.8 %5.02,664.50355.3086.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,691.2411,264.073.7 %1.54,443.963,047.2531.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,024.032,965.0026.3 %5.01,041.91437.1758.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,231.064,004.00-23.9 %0.01,120.91437.0961.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,847.5412,108.5618.4 %5.04,387.703,203.6027.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก35,903.7326,130.2427.2 %5.0470.47379.5419.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,861.01464.4075.0 %5.072.6368.505.7 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,887.95833.0078.6 %5.0946.83105.8588.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,480.051,021.4170.6 %5.0699.62549.7921.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,043.882,624.0013.8 %5.0794.70248.9068.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา16,772.4959,622.84-255.5 %0.01,415.881,254.0011.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,987.778,048.40-15.2 %0.02,201.891,066.1151.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,046.901,721.7057.5 %5.0566.86242.1157.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,372.3611,761.73-13.4 %0.03,190.72214.9993.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,533.3215,832.0032.7 %5.02,839.581,000.6564.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,290.441.00100.0 %5.0908.78633.9830.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา37,793.233,588.9090.5 %5.014,999.66372.4097.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,808.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ372.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,512.242,588.0053.0 %5.01,175.00412.3064.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,744.9311,520.00-142.8 %0.0870.75230.6073.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,477.7214,026.5614.9 %5.0692.07268.4461.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา60,922.8717,089.9971.9 %5.0854.93388.6254.5 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา74,574.0018,754.5174.9 %5.01,396.201,016.0327.2 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 38,532.7916,462.8357.3 %5.0877.55481.0445.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา49,823.9160,991.81-22.4 %0.01,152.72657.4243.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,108.607,994.3643.3 %5.01,843.571,309.7329.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,764.431,238.0055.2 %5.0680.61201.2170.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,527.621,370.0061.2 %5.0984.84670.5331.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา38,271.4429,427.0023.1 %5.02,199.63584.2573.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,047.281,509.0062.7 %5.01,079.92530.0850.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,570.637,193.95-29.1 %0.01,517.29727.4652.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,432.382,851.9235.7 %5.0832.57527.7836.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,758.804,711.3718.2 %5.01,868.371,066.7542.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,734.998,148.61-72.1 %0.01,308.14926.4029.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,132.499,093.00-120.0 %0.01,792.73351.7580.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)30,208.494,022.0686.7 %5.064,781.23527.2899.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 142,904.429,016.3679.0 %5.01,005.72504.4549.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 237,759.475,524.4085.4 %5.01,232.09346.7571.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 392,149.907,941.3791.4 %5.01,695.35886.1247.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา9,876.047,233.0026.8 %5.0411.33372.709.4 %4.5
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,498.075,012.3689.0 %5.0447.531.8599.6 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,242.8415,441.924.9 %2.0358.78349.562.6 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ25,111.8629,244.00-16.5 %0.0731.77902.38-23.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา30,986.8041,588.00-34.2 %0.0708.621,201.75-69.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร80,521.3047,208.0041.4 %5.0968.10720.5025.6 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ34,954.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,723.1615,636.0047.4 %5.0770.24536.2230.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,936.921,551.5547.2 %5.01,394.78109.0092.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,083.0328,867.64-59.6 %0.02,255.732,815.75-24.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,467.0812,387.99-30.9 %0.02,736.721,589.9741.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,469.7823,120.5344.2 %5.0978.53682.0030.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,783.85874.0076.9 %5.01,172.75124.8489.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,283.743,747.4729.1 %5.0854.30496.3341.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,130.416,694.00-30.5 %0.01,793.70387.6078.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,929.965,928.98-50.9 %0.01,553.37408.4573.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,729.391,678.0038.5 %5.0424.44103.7075.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,607.28642.0075.4 %5.0623.56244.1560.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,983.0937,836.0015.9 %5.018,840.071.85100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,451.083,760.1078.5 %5.05,426.066,399.99-17.9 %0.0
รวม 1,632,090 1,030,255 36.88 % 243,231 70,452 71.03 %