จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,986.261,192.0040.0 %5.0392.65196.6549.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,935.2911,666.0061.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,858.504,172.31-46.0 %0.0563.80187.1566.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,006.181,075.0064.2 %5.0506.7552.2689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,417.536,436.8031.7 %5.01,818.85706.8061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,942.24338.0093.2 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,277.51499.0084.8 %5.0167.7872.2057.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,329.82484.0085.5 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,732.15471.0087.4 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,400.96606.0082.2 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,648.94751.0079.4 %5.0355.6575.5778.8 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,629.119,809.5815.6 %5.0821.721,148.65-39.8 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,524.795,050.00-11.6 %0.0643.19134.9079.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,252.331,465.0055.0 %5.0734.94417.0543.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,518.63994.2060.5 %5.0430.69161.5062.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,642.731,897.0059.1 %5.01,305.421,007.1022.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,871.791,344.0053.2 %5.0582.81394.1432.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,765.371,118.0059.6 %5.0525.77595.65-13.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,415.112,123.0012.1 %5.0392.651,304.40-232.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,238.095,626.00-32.7 %0.0911.80345.0062.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,921.931,853.0052.8 %5.01,001.17841.7015.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,860.241,201.0058.0 %5.0582.81257.4555.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,355.978,822.93-102.5 %0.0960.26369.5561.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,149.881,932.0038.7 %5.0639.86163.4074.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,154.17648.0069.9 %5.045.04109.28-142.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล2,947.33702.0076.2 %5.0620.8434.8194.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,555.98901.0064.7 %5.0449.70152.9166.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,007.033,832.004.4 %2.0734.94235.0568.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,248.372,000.30-60.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,421.394,181.005.4 %2.51,058.21347.1067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,214.231,400.0056.4 %5.0639.86289.8354.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,496.659,472.00-110.6 %0.01,096.25103.5190.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,908.46802.0092.6 %5.0582.81199.5065.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,243.252,514.0022.5 %5.0734.94288.5660.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,790.411,601.0042.6 %5.0601.83126.7678.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,534.611,398.0060.4 %5.0795.20414.3847.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,654.971,561.0041.2 %5.0430.6949.6388.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,893.478,365.005.9 %2.5369.07141.4861.7 %5.0
รจจ.สตูล 31,810.5728,924.739.1 %4.5606.66656.29-8.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,356.90448.0081.0 %5.0373.64104.5072.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,412.901,401.0058.9 %5.0791.99346.7556.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,872.011,035.0064.0 %5.0525.77225.1557.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,357.424,694.04-7.7 %0.0715.93576.6519.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,301.512,383.0044.6 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,343.044,811.1010.0 %5.0770.65295.9561.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล25,015.978,688.3665.3 %5.01,280.15567.1555.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,163.583,362.8519.2 %5.0280.96212.6624.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล51,775.9260,156.00-16.2 %0.0959.79929.103.2 %1.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,260.1118,088.6631.1 %5.0694.591,205.94-73.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู32,463.5814,751.0054.6 %5.0577.04777.17-34.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,582.3413,711.91-43.1 %0.01,288.801,093.4015.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,002.252,060.8031.4 %5.0620.85492.3320.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,307.56491.0078.7 %5.0354.6283.6076.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,256.9711,105.3366.6 %5.02,486.512,524.20-1.5 %0.0
รวม 420,786 284,417 32.41 % 36,645 23,293 36.43 %