จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,306.49729.0068.4 %5.0399.31211.6847.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,598.405,581.6635.1 %5.0125.16236.10-88.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,563.887,920.9759.5 %5.071.29137.85-93.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,658.411,032.0061.2 %5.0589.45164.3572.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,721.462,645.002.8 %1.0608.4742.5993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,751.076,788.2642.2 %5.02,510.06460.7581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง4,823.121,217.0074.8 %5.0303.0786.4571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,437.65980.0071.5 %5.0275.5082.9269.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,461.82739.0078.7 %5.0315.4291.1471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,768.73577.0084.7 %5.0274.0882.9369.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา2,934.57376.0087.2 %5.0253.0184.5066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,291.38703.0078.6 %5.0314.7483.6673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,275.55171.0094.8 %5.0263.8372.1172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,231.18509.0084.2 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,235.20258.0092.0 %5.0139.789.9292.9 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,104.544,611.0058.5 %5.0758.13295.4561.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,045.674,376.50-8.2 %0.01,140.921,100.103.6 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,642.792,056.0022.2 %5.0570.44113.3780.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,674.791,454.0060.4 %5.01,007.79829.4317.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,010.551,062.0064.7 %5.0646.50332.0048.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,568.08994.0061.3 %5.0551.42414.0024.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,941.361,727.0056.2 %5.01,140.92850.2525.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,162.132,738.00-26.6 %0.0550.62365.7533.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,849.603,585.4038.7 %5.01,255.00905.3527.9 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,504.442,458.5029.8 %5.0836.66171.0079.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,934.1712,358.45-78.2 %0.01,369.11157.7088.5 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง155,829.38105,986.0132.0 %5.0442.77433.852.0 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,194.832,233.0030.1 %5.0798.63443.5044.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,555.103,620.1334.8 %5.03,792.81260.5493.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,071.892,551.0049.7 %5.078.06107.16-37.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,644.13563.0078.7 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,617.07950.0063.7 %5.0570.44195.4865.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,214.703,146.002.1 %1.0798.63296.6562.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,076.2826,468.00-335.6 %0.01,654.352,054.45-24.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,445.814,632.00-4.2 %0.01,331.08369.6572.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,750.531,215.6074.4 %5.0760.60295.4561.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,853.5611,833.62-33.7 %0.01,369.79163.7088.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,027.082,676.0033.5 %5.01,026.811,026.000.1 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,636.972,537.8230.2 %5.0931.74445.5052.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,071.102,125.0030.8 %5.0760.60213.7571.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,708.552,167.0041.6 %5.01,007.81372.2163.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,856.982,892.00-1.2 %0.0627.49127.3079.7 %5.0
สพ.ตรัง12,099.7410,824.0010.5 %5.0966.26323.0166.6 %5.0
รจจ.ตรัง 149,127.8350,076.0166.4 %5.01,022.771,313.20-28.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,638.76559.0078.8 %5.0437.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,457.552,533.0026.7 %5.0893.71411.3554.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,663.93979.0063.2 %5.0589.45237.5059.7 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,333.664,439.0416.8 %5.01,007.79441.7556.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,839.441,088.0061.7 %5.0665.52190.0071.5 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,594.804,603.85-0.2 %0.0798.62679.2514.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,516.484,954.6547.9 %5.0713.69390.4545.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 122,040.8712,160.0344.8 %5.01,227.10308.0074.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 227,006.599,781.4063.8 %5.01,353.51763.8043.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)32,950.028,652.1473.7 %5.02,400.721,009.1658.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,612.475,275.5620.2 %5.0305.88657.40-114.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง60,575.4064,931.00-7.2 %0.01,048.37642.2038.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง23,515.8526,474.00-12.6 %0.0708.01745.00-5.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง16,970.8617,081.33-0.7 %0.0631.81466.9526.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง14,474.2514,199.211.9 %0.5576.78779.90-35.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง52,922.3023,113.0156.3 %5.0668.10885.50-32.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน13,738.928,560.9937.7 %5.0621.83554.8010.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด44,687.7925,032.0044.0 %5.0758.60428.2443.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,643.8816,466.00-70.7 %0.01,739.76733.0557.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง38,025.7517,691.0053.5 %5.0760.77218.6071.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,473.202,207.0036.5 %5.0855.66330.6061.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,170.41772.0064.4 %5.0475.36180.1662.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,281.8211,167.9968.3 %5.03,989.868,382.12-110.1 %0.0
รวม 944,414 586,865 37.86 % 57,985 35,320 39.09 %