จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,246.82900.0059.9 %5.0371.09104.2071.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,381.881,894.2389.7 %5.062.84121.29-93.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,956.862,258.0023.6 %5.0634.89161.5074.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,742.221,240.0066.9 %5.0618.3239.0793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,181.388,641.0229.1 %5.02,462.87624.0674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,422.12326.0090.5 %5.0328.4381.9175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,377.80424.0087.4 %5.0243.8518.4492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,329.33383.0088.5 %5.0247.57100.5659.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,331.09379.0088.6 %5.0241.2883.0565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,373.13172.0094.9 %5.0383.9668.2782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,276.64238.0092.7 %5.0282.4663.9977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,279.70303.0090.8 %5.0145.8433.0377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,283.70400.0087.8 %5.0185.1170.3962.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,066.214,337.91-6.7 %0.0829.42370.5055.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,498.89687.0072.5 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,059.721,919.0062.1 %5.0809.44287.8564.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,601.201,320.0063.3 %5.0484.89532.89-9.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง6,122.36910.0085.1 %5.0694.36560.5019.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,170.271,974.0061.8 %5.0903.551,525.70-68.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,922.161,774.007.7 %3.5466.14489.43-5.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,693.993,544.0024.5 %5.01,359.92638.6253.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,181.282,329.0055.0 %5.0702.79466.8133.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง28,722.048,525.0370.3 %5.01,207.81417.1065.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,286.222,436.6125.9 %5.0751.46440.8041.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,840.781,141.0038.0 %5.045.54129.20-183.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,436.2890.0096.3 %5.0447.1672.4583.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,032.82813.0073.2 %5.0485.20410.4015.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง2,987.772,683.9310.2 %5.0656.33201.4069.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง9,395.0534,631.23-268.6 %0.08,419.871,778.6978.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,622.106,258.00-11.3 %0.01,530.23437.4971.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,520.671,743.0061.4 %5.0599.67210.3564.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,267.605,969.75-13.3 %0.01,283.8660.2595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,758.27777.0079.3 %5.0846.51503.5040.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,504.962,319.0033.8 %5.0884.54469.5946.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,558.25972.0072.7 %5.0544.06229.6157.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,617.641,761.0061.9 %5.0903.56274.2769.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,193.984,024.6022.5 %5.0656.3586.7786.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,132.761,677.0084.9 %5.02,881.41564.1780.4 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 48,939.5126,740.5445.4 %5.0827.22619.9325.1 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 12,808.7410,671.0016.7 %5.0434.09525.50-21.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,661.48794.0070.2 %5.0409.18120.0070.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,523.46477.0081.1 %5.0575.56187.1567.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,613.643,897.5215.5 %5.0884.53283.5667.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,901.93304.0092.2 %5.0770.44143.4581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 184,112.749,449.3688.8 %5.01,073.07488.0054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 235,248.857,821.6777.8 %5.01,166.17697.8040.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง25,486.432,583.0089.9 %5.0294.17592.43-101.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง85,559.0591,920.00-7.4 %0.01,542.12622.9759.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม82,124.9616,793.0079.6 %5.0699.46376.8146.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง192,717.9427,923.3985.5 %5.03,868.76370.0090.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,186.7711,853.1434.8 %5.0607.40368.2039.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน14,401.78207.6398.6 %5.0516.26898.97-74.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 39,998.4116,860.0057.8 %5.0525.74719.82-36.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง38,362.4513,926.0063.7 %5.01,625.561,806.50-11.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,016.262,079.2631.1 %5.0668.29393.6941.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,510.60737.0070.6 %5.0443.76231.3347.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง15,746.9113,646.0013.3 %5.04,090.152,055.3749.7 %5.0
รวม 916,298 370,859 59.53 % 56,025 24,600 56.09 %