จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,336.541.00100.0 %5.0369.29172.9053.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,137.798,447.1035.7 %5.075.1634.5154.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,365.131,094.0053.7 %5.0369.29104.2571.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,728.001,842.0032.5 %5.0521.4434.8993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,269.6113,287.0037.5 %5.02,156.81319.2085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,058.23927.0077.2 %5.0230.2254.1576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,233.60246.0092.4 %5.0257.44118.7553.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,292.83523.0084.1 %5.0169.3427.5583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,211.95467.0085.5 %5.0198.0445.6077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,256.56345.0089.4 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,158.44297.0090.6 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,181.10217.0093.2 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,198.46259.0091.9 %5.0190.5392.1551.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,112.18296.0090.5 %5.0195.99124.4536.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,113.48134.0095.7 %5.0233.41171.0026.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,368.67294.0091.3 %5.0172.2947.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,113.56171.0094.5 %5.0250.21125.4049.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,456.624,469.0157.3 %5.0491.82114.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,183.781,313.0074.7 %5.0730.61417.0542.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,714.06603.0083.8 %5.0411.44190.0053.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,617.401,240.0073.1 %5.01,320.111,374.65-4.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,746.671,492.0045.7 %5.0540.45391.4027.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี2,804.95679.0075.8 %5.0559.47490.2012.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,497.011,842.0047.3 %5.0768.63518.5632.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,336.412,667.0020.1 %5.0516.06621.30-20.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,721.803,384.4028.3 %5.01,358.14985.1527.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,066.691,948.6136.5 %5.0673.55251.6262.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,910.3610,032.9927.9 %5.01,187.00277.1576.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,514.312,244.4036.1 %5.0863.72141.5883.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี6,423.811,134.0082.3 %5.047.5432.0032.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี2,918.43720.0075.3 %5.0616.5251.3091.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,515.15187.0092.6 %5.0445.37190.9557.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,683.242,696.6326.8 %5.0806.67181.0077.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,784.071,069.0084.2 %5.01,890.594,820.45-155.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,871.823,821.0051.5 %5.01,700.43659.3061.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,453.00940.0072.8 %5.0787.64364.0353.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,157.456,710.006.3 %3.01,015.8571.2593.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,628.941,497.0085.9 %5.0559.47303.1645.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,481.671,180.0073.7 %5.0863.72456.0047.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี6,080.03960.0084.2 %5.0996.82185.2581.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,443.891,798.0059.5 %5.01,015.85384.3762.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,603.501,912.0026.6 %5.0426.36210.5750.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี36,631.8211,220.0069.4 %5.0663.62194.7570.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี61,257.1434,951.6042.9 %5.0884.82713.1019.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,748.34780.0071.6 %5.0540.44367.6532.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,432.832,415.9745.5 %5.01,034.87469.8254.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,629.171,447.5060.1 %5.0654.53374.3042.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,364.695,930.3952.0 %5.01,244.04590.9052.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,704.422,500.0032.5 %5.0901.76180.0080.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,053.37945.5986.6 %5.01,072.90534.2050.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี5,919.231,850.0068.7 %5.0990.87156.8484.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 340,494.827,150.1182.3 %5.0720.71226.1068.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 178,960.359,572.7087.9 %5.0711.18453.9036.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 220,470.728,739.7957.3 %5.0856.41730.4314.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,951.184,607.4322.6 %5.0303.45234.6522.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี49,033.2943,174.0011.9 %5.0927.621,418.35-52.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี37,466.0931,957.0014.7 %5.0655.58585.2010.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี52,160.0729,452.0043.5 %5.0566.99388.5531.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี73,014.7623,270.5268.1 %5.0616.611,288.35-108.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี47,472.9515,581.2667.2 %5.0570.13410.4728.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี89,702.3022,160.1075.3 %5.0604.78763.44-26.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,314.7812,093.941.8 %0.51,328.371,690.66-27.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,107.132,127.2031.5 %5.0559.4769.8587.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,669.79666.0075.1 %5.0312.24150.9951.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,756.3312,480.0072.1 %5.06,743.8311,380.74-68.8 %0.0
รวม 907,067 370,460 59.16 % 49,972 38,756 22.44 %