จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,885.74157.0096.0 %5.0501.65248.2350.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04501.6352.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา21,789.325,270.8075.8 %5.0403.95245.9439.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)54,459.918,605.7584.2 %5.0960.18629.3834.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,691.721,258.0053.3 %5.0250.47126.3549.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,218.0780.0097.5 %5.0470.3543.6290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,603.2115,093.0033.2 %5.01,909.88320.6883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,611.93462.0087.2 %5.0172.9282.6552.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,642.37483.0086.7 %5.0220.3775.0565.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,573.35221.0093.8 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,565.20374.0089.5 %5.0258.15120.6553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,547.93179.0095.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,761.89433.0088.5 %5.0281.3296.9065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6364.6086.6 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,934.008,777.6026.4 %5.0998.36544.8045.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,736.781,030.0062.4 %5.0610.14638.40-4.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74133.0066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,478.191,392.0068.9 %5.01,395.401,166.6016.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,754.881,100.0070.7 %5.0614.35290.7052.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา4,796.81418.0091.3 %5.0558.70173.1269.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา617,989.632,085.2999.7 %5.01,219.311,425.00-16.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,224.676,436.0010.9 %5.01,475.04324.1778.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,527.492,621.9142.1 %5.01,281.31751.4541.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,745.271,813.5033.9 %5.0653.78182.6772.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,197.2811,224.5014.9 %5.01,376.39332.7375.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,549.452,439.0031.3 %5.0996.07104.2689.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.42105.98-67.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,394.24507.0078.8 %5.0463.6234.8292.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,384.53347.0085.4 %5.0501.66308.6238.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,432.303,360.002.1 %1.0939.02371.4560.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา7,637.0812,426.00-62.7 %0.01,889.821,154.7538.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,729.503,842.6760.5 %5.02,137.03708.1066.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,394.571,464.0056.9 %5.0668.97279.8458.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา9,469.267,918.6416.4 %5.01,189.13143.0588.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,540.221,054.0090.0 %5.0691.81400.0542.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,859.763,209.6316.8 %5.0920.0091.0890.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,878.651,875.0061.6 %5.0767.92125.2183.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,227.862,497.9052.2 %5.0958.03321.1066.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,010.882,468.4018.0 %5.0496.0478.5784.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,566.423,247.0066.1 %5.0942.40703.7725.3 %5.0
รจก.ยะลา 30,243.8446,627.77-54.2 %0.0695.09628.259.6 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,266.065,236.00-22.7 %0.0653.78242.5662.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา1,946.402,497.00-28.3 %0.0713.99199.6672.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,471.971,891.0023.5 %5.0421.20146.3065.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,720.194,651.20-25.0 %0.01,015.08455.2055.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,169.73875.0072.4 %5.0843.94247.2870.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา11,487.207,557.0034.2 %5.01,021.43145.8185.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา21,118.773,829.9081.9 %5.0439.536.0498.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต318,875.664,469.5076.3 %5.01,861.82522.5071.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 169,077.8014,316.5579.3 %5.0997.63270.2172.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,007.548,602.5765.6 %5.01,124.24278.6575.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 286,191.803,652.2795.8 %5.0429.24413.253.7 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคยะลา57,871.7460,054.00-3.8 %0.01,276.041,708.10-33.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา30,991.0532,412.00-4.6 %0.0648.50559.3813.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,465.4313,321.9931.6 %5.0613.47314.4548.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,344.9717,244.0022.8 %5.0649.551,743.25-168.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง27,318.8517,791.0034.9 %5.0937.52401.8557.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,133.9517,045.53-68.2 %0.02,901.451,125.8061.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา50,924.7047,023.397.7 %3.51,135.35288.4374.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,602.903,237.0010.2 %5.0786.89292.6062.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา1,987.99123.0093.8 %5.0205.91147.2528.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา75,293.7416,490.0078.1 %5.021,480.789,284.9956.8 %5.0
รวม 1,460,323 445,119 69.52 % 72,262 33,013 54.31 %