จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,706.451,081.0060.1 %5.0462.22296.1435.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,511.6118,698.21-49.4 %0.076.90186.52-142.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,570.018,962.0042.4 %5.0101.7015.7984.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,420.324,019.82-17.5 %0.0519.28187.9063.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,666.562,265.0015.1 %5.0350.4288.7674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,343.238,460.0018.2 %5.02,687.10759.5071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,492.84820.0076.5 %5.0205.6593.5654.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,433.79385.0088.8 %5.0181.4899.2245.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,489.3413.0099.6 %5.0160.3825.3384.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,086.67289.0092.9 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,184.99260.0091.8 %5.0275.6395.4965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,473.41309.0091.1 %5.0329.2494.1871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,170.49377.0088.1 %5.0362.7694.1874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,615.90236.0093.5 %5.0433.7562.1585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,146.43545.0086.9 %5.0406.6340.9689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,545.88253.0092.9 %5.0252.0072.5471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ961.7014.7598.5 %5.0222.49118.7546.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,433.52209.0093.9 %5.0187.7091.2251.4 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,829.3622,862.39-132.6 %0.01,234.78310.7074.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,874.7913,747.59-26.4 %0.0682.06231.2066.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,584.555,981.0043.5 %5.0709.431,386.93-95.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,290.20489.0078.6 %5.0440.77111.1574.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,512.35686.0072.7 %5.0500.83339.1532.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,433.771.00100.0 %5.0371.25285.9523.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,468.961,053.6057.3 %5.0519.22289.2544.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,538.614,040.0067.8 %5.01,679.251,523.839.3 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส2,960.24850.0071.3 %5.0747.46450.8039.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส9,154.21693.2092.4 %5.0705.17473.9032.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,669.171,814.0050.6 %5.01,051.72779.0025.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,054.212,431.78-18.4 %0.0523.58394.6224.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,272.061,907.0055.4 %5.01,222.88939.0523.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส2,780.761,313.1052.8 %5.0671.40228.9565.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,165.617,953.4613.2 %5.01,298.93395.2669.6 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส86,733.60100,863.79-16.3 %0.0644.29205.6568.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส2,958.951,322.0055.3 %5.0747.46225.3169.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,785.034,426.0062.4 %5.080.6168.8514.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส2,679.741,168.0056.4 %5.0728.4535.4795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,470.97815.0067.0 %5.0538.29239.3955.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส23,767.602,527.6089.4 %5.09,742.03138.3798.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,444.2526,058.00-80.4 %0.03,504.783,233.777.7 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,743.854,545.004.2 %2.01,508.102,114.03-40.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,695.441,715.0069.9 %5.0785.51217.8872.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,274.206,926.00-31.3 %0.01,650.19184.2688.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,383.61855.0088.4 %5.0709.43265.0562.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,557.283,558.00-0.0 %0.0956.64703.9526.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,546.002,003.0043.5 %5.0842.54250.5670.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,253.702,192.0048.5 %5.01,260.90524.2358.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,495.751,940.0022.3 %5.0538.29121.8477.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,564.486,432.0048.8 %5.0568.39324.3442.9 %5.0
รจจ.นราธิวาส 44,866.7531,278.5330.3 %5.0824.37824.83-0.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,932.225,934.01-102.4 %0.0614.3552.2491.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,639.803,687.00-1.3 %0.01,032.70309.7070.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,665.592,155.0019.2 %5.0614.35208.0566.1 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,615.524,230.2324.7 %5.01,298.90712.5045.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,615.342,136.0053.7 %5.0899.59416.6353.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,777.023,573.2725.2 %5.0994.67892.7510.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 189,442.1712,949.9185.5 %5.01,276.68722.0143.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 258,622.149,477.9983.8 %5.01,844.261,171.3536.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,745.797,785.5643.4 %5.0965.67752.4022.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)8,599.796,950.0019.2 %5.02,566.001,197.3853.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,176.573,053.00-159.5 %0.0243.60249.87-2.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,220.1411,292.0060.0 %5.0816.91717.6812.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก61,189.6117,781.0070.9 %5.0879.321,270.12-44.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,092.7112,937.00-28.2 %0.01,935.372,361.55-22.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,385.601,821.3346.2 %5.0785.50482.3138.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,271.121,704.0025.0 %5.0443.22158.9464.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส61,276.1115,464.0074.8 %5.06,072.2214,273.00-135.1 %0.0
รวม 776,330 434,576 44.02 % 68,689 46,189 32.76 %