จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,094.78559.0081.9 %5.0249.75144.4642.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,153.692,885.538.5 %4.0363.81199.5045.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,861.951,284.0055.1 %5.0458.9352.1788.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,720.215,474.6618.5 %5.01,542.84500.6567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,133.04871.0078.9 %5.0214.2643.7079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,029.40855.0078.8 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,047.73362.0092.8 %5.0153.6643.7071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,380.62672.0080.1 %5.0157.6149.4068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,375.81163.0095.2 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,407.72341.0090.0 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี2,932.702,069.0029.5 %5.0501.13572.11-14.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,915.081,535.0060.8 %5.0801.18454.8343.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,794.76960.0065.7 %5.0439.91365.2517.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,410.01379.0084.3 %5.0287.780.9599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,088.801,586.1061.2 %5.0915.31995.88-8.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,722.093,969.80-130.5 %0.0360.72411.53-14.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,884.112,819.0027.4 %5.0877.24379.0556.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,112.979,709.8019.8 %5.01,257.56108.0091.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,117.851,631.0047.7 %5.0573.02373.1734.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,628.97624.0076.3 %5.0515.9769.3586.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,461.17867.0064.8 %5.0306.80129.8857.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,135.962,274.0027.5 %5.0511.55200.4560.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,511.426,573.64-45.7 %0.01,067.401,846.56-73.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,969.414,847.0018.8 %5.01,428.71472.8866.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,209.971,154.0072.6 %5.0361.30403.75-11.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,046.937,536.49-49.3 %0.01,181.5371.4594.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,705.381,142.0089.3 %5.0367.82373.73-1.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,514.622,604.8725.9 %5.0725.15623.8514.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,460.512,525.00-72.9 %0.0582.59366.3337.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,664.91932.7080.0 %5.0649.09532.6517.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี2,995.273,927.81-31.1 %0.0458.891.9099.6 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,040.731,847.0039.3 %5.0534.99209.7060.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 52,108.2547,198.329.4 %4.5695.501,144.60-64.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,364.27997.0057.8 %5.0268.7795.8164.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,132.591,462.0053.3 %5.0534.99284.6046.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,543.711,248.0050.9 %5.0258.99132.7948.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,294.243,793.1811.7 %5.0611.05426.2430.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,314.052,174.1234.4 %5.0592.04101.7582.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,842.288,146.00-3.9 %0.02,227.41166.8692.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,778.417,071.4627.7 %5.0753.76529.5429.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)24,804.094,929.0480.1 %5.02,495.15260.3189.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,724.082,662.002.3 %1.0210.48426.84-102.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี48,370.8333,227.1631.3 %5.0851.63979.15-15.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,080.6112,851.0062.3 %5.0498.62467.596.2 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี81,912.6935,244.0057.0 %5.0524.831,296.97-147.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,121.1129,656.00-40.4 %0.0435.071,524.33-250.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี66,182.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5591.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,960.9911,306.87-3.2 %0.01,025.281,152.06-12.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,825.331,927.0031.8 %5.0444.06432.242.7 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,765.14700.0085.3 %5.0306.80248.4219.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,995.807,185.4980.6 %5.02,200.664,817.39-118.9 %0.0
รวม 484,467 286,760 40.81 % 33,299 24,693 25.84 %