จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,602.15487.0081.3 %5.0126.58166.54-31.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,936.017,602.3045.4 %5.0127.56105.9017.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,820.532,050.0027.3 %5.0563.42185.9267.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,776.281,650.0040.6 %5.0544.4052.6790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,829.658,328.0015.3 %5.02,464.99261.9289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,632.43641.0086.2 %5.0259.3152.6679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,447.29787.0077.2 %5.0318.0150.1084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,348.1494.0093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,316.80412.0087.6 %5.0187.0093.7549.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,033.71587.0085.4 %5.0190.87103.6445.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,282.34373.0088.6 %5.0172.7365.9761.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,087.993,142.0023.1 %5.0811.88581.2428.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,389.10500.0079.1 %5.0335.64201.9239.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,762.691,648.0056.2 %5.0848.6673.5491.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,323.444,396.01-32.3 %0.0787.92285.1563.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1247,610.5823,555.2550.5 %5.018,531.482,850.0084.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,771.912,127.0023.3 %5.0506.34408.5019.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,079.44726.0085.7 %5.01,438.151,479.13-2.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,747.0811,561.2161.1 %5.01,526.88264.5682.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,136.474,418.98-6.8 %0.01,032.25183.3782.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,040.9022.6698.9 %5.0450.82555.29-23.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,245.842,462.0042.0 %5.01,206.25731.5439.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,140.101,920.0038.9 %5.0696.53267.6961.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,044.152,246.5044.5 %5.01,560.651,246.7620.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,154.212,196.9347.1 %5.0886.69693.7821.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,402.78478.0086.0 %5.0810.55192.4976.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท2,917.70842.0071.1 %5.0601.4515.7797.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท65,194.65798.0098.8 %5.04,557.37262.5294.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,395.863,480.30-2.5 %0.0696.53345.0150.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,283.874,380.0017.1 %5.01,209.96924.3323.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,717.744,200.0067.0 %5.01,343.08408.9869.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,328.371,256.3962.3 %5.0438.56481.17-9.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,606.158,292.09-80.0 %0.01,133.90112.1090.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,112.592,608.0076.5 %5.0658.50931.95-41.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,160.023,222.0122.5 %5.0677.49345.6649.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,119.043,544.0014.0 %5.01,057.81495.7953.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,385.761,671.0050.6 %5.01,185.25410.7365.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,055.342,339.0023.4 %5.0468.3437.9191.9 %5.0
สพ.ชัยนาท10,839.29958.0091.2 %5.0563.42244.0856.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 33,819.0524,437.8827.7 %5.0590.81719.76-21.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,348.403,112.807.0 %3.5430.3147.5788.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2,906.962,287.0021.3 %5.0570.95221.9161.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,553.591,669.0034.6 %5.0449.32186.9358.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,536.233,366.0039.2 %5.0715.55320.9555.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,896.391,170.0059.6 %5.0601.45272.1654.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,757.781,418.5148.6 %5.0783.77147.3381.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท339,311.198,525.8897.5 %5.01,252.54447.3464.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,753.652,848.1740.1 %5.0278.84315.19-13.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท72,153.2489,260.00-23.7 %0.01,294.55704.1545.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท166,710.0230,600.0081.6 %5.03,348.32884.0573.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม79,452.1510,789.1586.4 %5.0526.87702.22-33.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท54,915.08983.0098.2 %5.01,310.161,225.906.4 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,216.08989.2569.2 %5.0540.50364.4632.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,453.201,132.0074.6 %5.0315.51231.1626.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท48,475.0322,059.6154.5 %5.02,649.043,254.72-22.9 %0.0
รวม 1,137,336 326,651 71.28 % 66,636 26,216 60.66 %