จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,037.35336.0088.9 %5.0433.37106.9975.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,577.133,893.34-8.8 %0.0718.91198.7972.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,281.011,971.0039.9 %5.0604.5452.6791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,753.4419,656.5613.6 %5.04,104.83788.3480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,555.431,965.0056.9 %5.0233.6676.8667.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,144.131,215.0070.7 %5.0246.2834.5286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,204.13918.0078.2 %5.0267.2951.8280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,831.11829.0078.4 %5.0186.3634.6181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,889.33984.0074.7 %5.0316.8277.2975.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,797.92806.0078.8 %5.0139.4053.3761.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,724.331,233.0066.9 %5.0158.7234.6278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,098.29426.0089.6 %5.0191.775.4697.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,193.2993.0097.8 %5.0194.7410.3794.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,677.71377.0089.7 %5.0294.6667.9876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,592.27986.0082.4 %5.0184.3359.5167.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,865.102,950.6657.0 %5.0355.8069.1980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,296.391,091.0074.6 %5.0362.5448.7486.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,149.286,037.00-17.2 %0.01,157.32757.1534.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,363.942,168.0050.3 %5.0851.75256.5069.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,780.311,707.0064.3 %5.0623.56446.6128.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,874.67759.0073.6 %5.0509.50264.7248.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,117.932,440.0040.7 %5.0832.722,502.14-200.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,192.984,102.44-87.1 %0.0489.81735.15-50.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,153.233,224.0037.4 %5.01,346.131,163.6313.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,748.663,400.009.3 %4.5813.69277.6465.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,507.1917,651.00-107.5 %0.01,365.22561.7158.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,929.439,135.948.0 %4.02,746.85123.5095.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,290.61239.0092.7 %5.0761.11160.8078.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,300.603,786.5512.0 %5.01,440.93101.4293.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,750.427,050.5819.4 %5.03,205.25750.5076.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,025.838,423.156.7 %3.02,898.67156.7594.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,158.401,234.0070.3 %5.0623.5338.0693.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี4,485.041,784.8060.2 %5.0490.41356.2527.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,568.442,146.0039.9 %5.0775.72404.3547.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,944.118,120.00-2.2 %0.01,251.051,194.304.5 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี10,175.274,097.0059.7 %5.01,232.04742.8539.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,103.10440.0089.3 %5.0718.61231.8067.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี11,080.9312,345.57-11.4 %0.01,650.61106.1793.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,128.262,549.0018.5 %5.0604.54204.1166.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,684.472,778.0024.6 %5.0781.72461.7040.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,635.502,697.0041.8 %5.0908.77437.7851.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,557.073,021.0033.7 %5.01,041.88375.4164.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,524.553,519.0036.3 %5.0680.5736.1894.7 %5.0
สพ.สระบุรี15,189.729,397.0038.1 %5.0584.87318.2645.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี72,769.2651,892.6028.7 %5.01,066.30482.7054.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,587.611,503.0041.9 %5.0401.38304.5524.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,444.955,000.648.2 %4.0813.69621.3023.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,459.502,102.0039.2 %5.0718.61413.2342.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,762.028,460.90-9.0 %0.01,517.31474.9668.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,677.221,970.0046.4 %5.0813.72136.0783.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,077.784,281.35-5.0 %0.0699.59967.91-38.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 124,803.4916,272.3434.4 %5.0973.91666.0331.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒41,704.9510,318.6275.3 %5.01,516.69336.9877.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,101.393,625.0067.3 %5.0343.14304.9711.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี86,985.94110,570.00-27.1 %0.01,473.12877.6140.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,733.2526,400.0019.3 %5.0760.05345.8054.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์44,637.0857,608.00-29.1 %0.01,072.731,245.42-16.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี99,123.5554,726.0044.8 %5.0731.031,044.83-42.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี31,241.3229,736.004.8 %2.0716.201,219.38-70.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี47,752.5219,757.0058.6 %5.0596.77586.161.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค49,125.5924,336.0050.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,850.3619,426.51-79.0 %0.01,681.401,451.6013.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,985.199,281.817.0 %3.53,037.771,925.8336.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,805.3614,002.0045.7 %5.01,057.16241.3077.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,374.054,383.0031.2 %5.01,003.88880.1112.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,516.931,266.0049.7 %5.0471.41154.7267.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,013.2911,923.0067.8 %5.03,439.873,480.90-1.2 %0.0
รวม 909,471 652,824 28.22 % 64,287 33,099 48.51 %