จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,372.12603.0088.8 %5.0420.8369.3583.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,445.466,502.7047.8 %5.065.2196.73-48.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี5,731.927,077.27-23.5 %0.0651.01128.4780.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,383.231,461.0056.8 %5.0350.4254.7284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,076.0548,536.00-7.7 %0.09,801.22469.9195.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,173.35545.0389.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,640.6010,075.5953.4 %5.03,586.24628.1682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,454.2728,730.40-12.9 %0.04,076.99986.8775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,565.361,283.0071.9 %5.0392.5834.7991.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,625.941.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,405.231,240.0077.1 %5.01,102.9095.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7343.4886.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3650.8380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,993.371,092.0078.1 %5.0291.1054.1581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,505.06484.0094.3 %5.0352.2959.0583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,712.03166.0095.5 %5.0313.0434.6788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,233.391,550.0078.6 %5.0389.77107.3172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,249.801,158.0072.8 %5.0315.6138.2187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,073.441,991.0067.2 %5.0366.8850.3586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,496.031,168.0082.0 %5.0376.9147.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,203.4192.0092.4 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,134.71617.0091.4 %5.0222.9525.9388.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,512.037,711.20-39.9 %0.02,025.741,552.3023.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,264.832,384.0044.1 %5.01,027.87807.0821.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,748.927,556.2913.6 %5.02,303.18660.2571.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,870.144,196.0013.8 %5.01,314.52266.9579.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,343.371,961.0063.3 %5.0765.41561.6526.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,555.112,776.0050.0 %5.0853.61706.3117.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,050.261,370.0055.1 %5.0640.12307.7051.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 916,084.5751,739.00-221.7 %0.05,562.4711,736.15-111.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,849.671,908.0050.4 %5.01,457.30422.7571.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,236.891,730.0046.6 %5.0460.88450.102.3 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,287.112,199.0048.7 %5.01,086.33518.5952.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,510.686,297.0326.0 %5.01,822.930.00100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,941.293,758.00-93.6 %0.0448.85116.4074.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,547.792,722.0050.9 %5.01,162.391,856.09-59.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,484.342,805.0019.5 %5.0442.0038.2391.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,807.002,865.0040.4 %5.01,875.483,584.16-91.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,037.8425,340.00-26.5 %0.01,885.00194.5289.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,796.1212,925.5937.8 %5.03,465.326,828.95-97.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,370.936,361.000.2 %0.51,602.66987.0538.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,851.352,088.3545.8 %5.0876.97348.9560.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,100.068,851.87-115.9 %0.01,287.581,144.5311.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,166.2711,265.69-38.0 %0.02,675.321,861.2030.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,482.792,685.9522.9 %5.0782.0773.2590.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,585.282,355.0234.3 %5.0558.06208.0562.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,862.269,510.48-62.2 %0.01,312.57360.7372.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,493.2128,658.30-421.7 %0.01,312.24287.1278.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,292.354,203.002.1 %1.0698.10446.4136.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,245.371,106.0073.9 %5.0603.08105.6782.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,108.5822,399.20-215.1 %0.01,859.02177.4590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี2,967.311,996.0032.7 %5.0625.56241.6661.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,053.632,826.0030.3 %5.0991.25470.6052.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,001.426,661.62-33.2 %0.01,318.70157.7088.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,235.007,752.30-7.1 %0.01,999.091,227.1138.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,851.096,011.00-56.1 %0.0839.1271.1691.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,926.079,055.0049.5 %5.0820.42176.4278.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,427.8114,603.0083.3 %5.0760.85575.4924.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 246,846.67226,620.008.2 %4.02,265.691,767.3022.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา92,333.4980,625.5012.7 %5.01,456.011,488.50-2.2 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 49,312.9230,138.0038.9 %5.0772.97422.0545.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,420.8011,776.0018.3 %5.02,071.241,917.897.4 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,096.89897.0071.0 %5.0496.83110.3877.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,669.536,815.64-2.2 %0.01,645.32784.8252.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี23,732.2837,147.00-56.5 %0.01,508.80488.5767.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,215.433,768.0010.6 %5.01,097.85420.8561.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,550.149,810.36-2.7 %0.01,885.00587.6468.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,368.572,504.00-83.0 %0.0529.35778.69-47.1 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,989.665,507.3321.2 %5.0729.22339.0553.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ21,598.8912,825.2840.6 %5.0879.34457.7547.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 180,862.9214,058.7282.6 %5.0929.17537.8242.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 234,469.928,184.0076.3 %5.01,160.24388.2466.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 320,218.535,610.8272.2 %5.0615.19544.1111.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)13,263.0911,765.7011.3 %5.02,800.9998.9396.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,019.3818,898.7839.1 %5.0406.40730.55-79.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,769.676,776.26-144.7 %0.0276.07245.1011.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,954.5054,175.0020.3 %5.01,382.601,340.453.0 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,578.65120,518.51-73.2 %0.0900.202,055.80-128.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี97,407.7768,800.0029.4 %5.0700.021,179.84-68.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,213.5350,114.23-107.0 %0.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน90,899.9327,999.0069.2 %5.0484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา37,541.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.26768.173.5 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,139.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34721.95-15.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,261.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี26,008.5130,127.69-15.8 %0.01,902.081,947.31-2.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,491.223,197.6862.3 %5.03,267.112,297.0729.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,227.3126,504.00-31.0 %0.0549.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,206.791,545.0051.8 %5.01,531.42467.8369.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,211.0414,968.0022.1 %5.0844.2185.1589.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,475.016,944.02-7.2 %0.0991.25844.1614.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)43,838.7518,914.2056.9 %5.01,566.93334.8278.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,989.674,914.00-23.2 %0.0936.15383.8059.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,118.024,350.9915.0 %5.01,423.2740.5597.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,110.821,380.0055.6 %5.0466.40260.8044.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 240,096.5028,546.2528.8 %5.010,259.366,304.0538.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี54,938.5722,727.3458.6 %5.06,806.036,039.4711.3 %5.0
รวม 1,747,756 1,383,915 20.82 % 132,889 80,386 39.51 %