จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,647.51995.0062.4 %5.0134.4396.0028.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,115.593,786.5053.3 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง6,669.5210,750.39-61.2 %0.0150.2373.1351.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,174.8981.0097.4 %5.0436.30298.2131.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,354.202,375.0045.5 %5.0622.7196.0784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง33,885.0729,643.0012.5 %5.03,151.841,696.8946.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,193.39680.0083.8 %5.0206.3043.1679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,491.681,225.0072.7 %5.0214.9249.6876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,985.471,525.0061.7 %5.0347.7354.6784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,808.11403.0089.4 %5.0137.8849.8263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,277.38843.0080.3 %5.0223.1056.9474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,448.881,355.9369.5 %5.0351.10104.1670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา432.36443.00-2.5 %0.0311.9131.8889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,931.71857.0078.2 %5.0158.8353.4966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4032.3587.7 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,430.446,732.0028.6 %5.01,677.1095.9594.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,846.631,917.0060.4 %5.02,005.96625.1068.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,763.111,898.0031.3 %5.0710.75432.2539.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,822.651,956.0048.8 %5.0427.70292.5431.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,539.382,437.0046.3 %5.0982.23389.6460.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,282.551,080.0074.8 %5.0584.61153.5773.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,456.471,076.0068.9 %5.0641.72604.205.8 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,424.023,557.0044.6 %5.01,228.85751.3138.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,203.592,557.0039.2 %5.0826.66483.5341.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,457.9131.6099.4 %5.01,724.89260.8784.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง40,253.951,747.0095.7 %5.015,265.031,260.0191.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,014.871,357.0066.2 %5.0468.16185.4160.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง102,219.0312,999.2387.3 %5.038,880.03810.9697.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,262.872,671.0037.3 %5.0907.95456.0049.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,293.871,001.0069.6 %5.0698.77110.9184.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,138.03956.0069.5 %5.0527.63467.6611.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง58,229.6935,378.8539.2 %5.024,838.012,628.3089.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,255.344,800.0057.4 %5.01,220.81580.9252.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,682.721,394.0062.1 %5.0497.11162.7067.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,056.349,814.83-62.1 %0.01,477.53177.3788.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,589.961,691.0034.7 %5.0489.60510.36-4.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,468.973,377.0088.5 %5.011,081.51254.6097.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,197.792,262.0056.5 %5.0945.98259.4872.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,934.533,986.0042.5 %5.01,212.20443.3063.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,467.763,618.2019.0 %5.0792.07123.4484.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง76,588.5118,570.6775.8 %5.0942.96869.817.8 %3.5
สพ.ระยอง119,373.6311,142.4090.7 %5.0426.04242.4243.1 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ12,197.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ374.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,526.111,860.0026.4 %5.0394.48171.4056.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,892.526,010.54-22.9 %0.01,155.16635.5745.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,474.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5774.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ระยอง9,193.4712,724.00-38.4 %0.01,554.49966.1537.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,125.811,140.0063.5 %5.0584.68348.0740.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,126.894,336.1761.0 %5.0641.72569.2611.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,731.946,500.25-74.2 %0.0816.7937.3395.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 125,313.3413,528.2246.6 %5.01,531.541,441.025.9 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,970.798,643.0076.6 %5.01,113.101,122.25-0.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,484.113,400.172.4 %1.0259.09119.5053.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง232,819.66149,350.0035.9 %5.01,211.482,546.00-110.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด55,235.9945,162.0018.2 %5.0563.46881.97-56.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย34,847.4139,992.00-14.8 %0.0803.28635.3020.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง30,155.7837,644.00-24.8 %0.0659.17525.3520.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,176.4515,072.0050.1 %5.0603.20616.23-2.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,503.4222,803.04-250.6 %0.01,549.171,627.35-5.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,050.943,745.0025.9 %5.01,060.088,548.24-706.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง489.49760.20-55.3 %0.0356.48108.4369.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง30,464.6415,090.8050.5 %5.06,100.548,436.39-38.3 %0.0
รวม 1,144,779 582,732 49.10 % 139,150 45,705 67.15 %