จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,555.12631.0075.3 %5.0459.07114.0075.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,574.464,885.0049.0 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,887.40417.8092.9 %5.071.0718.5473.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,235.931,354.0058.2 %5.0706.28107.4184.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,235.781,383.0057.3 %5.0706.28110.1684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,088.183,148.0868.8 %5.01,771.18680.8461.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,743.48875.0081.6 %5.0288.1733.8388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,071.50291.0092.9 %5.0305.2664.8978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,842.18383.0090.0 %5.0444.9337.2391.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,924.12937.0076.1 %5.0276.35105.8061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,895.40625.0084.0 %5.0333.2636.2889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ5,728.601,248.0078.2 %5.0405.9353.7086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,780.40356.0090.6 %5.0239.1146.2180.7 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ26,138.7718,036.0031.0 %5.01,660.271,006.9639.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,340.031,547.0071.0 %5.01,181.681,517.06-28.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,136.042,227.2068.8 %5.0699.82115.6983.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว4,139.48526.0087.3 %5.0478.09171.0664.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,001.101,663.0058.4 %5.0991.52907.858.4 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,163.581,046.0066.9 %5.0687.27373.4745.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,692.531,137.6157.7 %5.0554.15632.15-14.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,132.512,145.0048.1 %5.0934.473,531.86-278.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,217.99196.0091.2 %5.0501.111,121.41-123.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,987.751,183.0070.3 %5.0953.49683.1728.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,557.723,816.0216.3 %5.01,143.65374.7467.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,046.4512,031.90-49.5 %0.01,295.78338.1473.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,113.391,294.0074.7 %5.0763.33428.9643.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,542.84671.0081.1 %5.0744.31178.0476.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,045.58348.0088.6 %5.0554.15429.0722.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,046.202,517.1837.8 %5.0915.46225.4375.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,369.7550,386.78-691.0 %0.01,390.861,618.58-16.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,915.262,396.0038.8 %5.0915.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,900.481,434.1775.7 %5.0744.31107.5885.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,457.058,754.17-96.4 %0.01,143.65212.6581.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,307.28699.0093.8 %5.0649.23441.9531.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,455.321,909.3044.7 %5.0782.34482.5338.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,772.571,391.0021.5 %5.0915.46229.9074.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,335.41943.0078.2 %5.0972.50399.0059.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,335.361,935.0042.0 %5.0611.2071.4788.3 %5.0
สพ. สระแก้ว12,090.872,164.0082.1 %5.0763.33686.9710.0 %5.0
รจจ.สระแก้ว 54,097.8629,760.0045.0 %5.0933.09960.67-3.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,764.51793.0071.3 %5.0535.73143.1673.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,552.681,780.0060.9 %5.0801.36627.9521.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,442.071,167.0052.2 %5.0592.19186.0468.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,829.825,440.9030.5 %5.0991.52710.3028.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,585.011,200.0066.5 %5.0801.36599.9125.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,696.0212,090.47-3.4 %0.03,672.781,389.9262.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,384.067,947.9944.7 %5.0862.76564.7534.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,861.344,328.0066.3 %5.0988.471.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 120,202.2016,224.8819.7 %5.01,496.82586.1660.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 235,435.8814,440.1559.2 %5.01,598.781,083.6132.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว33,216.193,271.0090.2 %5.0289.4710.1796.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว57,908.5954,959.005.1 %2.51,250.811,447.00-15.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,636.1732,615.00-38.0 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น80,236.4725,508.1568.2 %5.0843.79612.9427.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,368.8713,654.00-212.5 %0.01,769.318,182.70-362.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,905.162,240.0042.6 %5.0858.41314.6963.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,888.46786.0072.8 %5.0497.11131.4973.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 588,815 367,137 37.65 % 47,759 36,569 23.43 %