จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,776.80643.0076.8 %5.0791.40276.9565.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา16,761.6122,045.00-31.5 %0.084.16273.60-225.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,086.01522.6094.8 %5.0109.4958.3246.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา6,405.744,054.0036.7 %5.01,456.9655.3396.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,377.601,259.0062.7 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา8,193.181,424.0082.6 %5.0436.5497.1977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 917,403.434,488.0474.2 %5.03,458.03402.8088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,320.7211,816.7017.5 %5.02,830.741,180.4258.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 124,600.5632,904.00-33.8 %0.04,720.45997.3078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,950.702,957.1857.5 %5.0534.8195.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3060.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,916.4595.0097.6 %5.0200.2345.1877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,085.02709.0082.6 %5.0357.7377.2978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,065.27864.0082.9 %5.0243.5990.4462.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,416.82410.0090.7 %5.0241.8919.1092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,815.16343.0091.0 %5.0449.5643.9890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,637.85320.0091.2 %5.0259.4324.5190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,011.38719.0082.1 %5.0393.4868.8582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,150.08382.0090.8 %5.0249.7873.1570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,813.67474.0087.6 %5.0278.7268.9475.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,939.16212.0094.6 %5.0171.0417.2389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,877.84225.0094.2 %5.0234.6416.3693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,021.15346.0091.4 %5.0440.3851.4888.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,056.54659.0083.8 %5.0281.0386.1269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,725.73276.0092.6 %5.0267.4716.7093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,895.72350.0091.0 %5.0278.1554.1580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,914.93685.0082.5 %5.0332.7536.0489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,791.91980.0079.5 %5.0560.8758.6289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,522.45623.0086.2 %5.0318.32103.7167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,222.36606.0085.6 %5.0519.2674.0685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,986.45777.0080.5 %5.0469.1588.8981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,258.45581.0086.4 %5.0388.36103.6873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,097.93644.0084.3 %5.0403.2088.0378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,788.97320.0091.6 %5.0344.4428.0891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,815.66113.0097.0 %5.0314.0714.6395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,843.07138.0096.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,570.736,827.47-3.9 %0.02,471.591,084.6056.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,283.773,985.3451.9 %5.02,731.03517.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,981.42810.0072.8 %5.0938.24342.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,677.23799.0070.2 %5.0507.80351.5030.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,829.682,005.2029.1 %5.0647.99342.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,359.551,860.3044.6 %5.01,000.57223.2577.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,863.25542.0081.1 %5.0390.00342.0012.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,757.43626.0077.3 %5.0597.19342.0042.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,558.942,561.0028.0 %5.01,038.60333.3567.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,042.523,558.0029.4 %5.01,494.99889.2040.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,682.091,527.4058.5 %5.01,495.7292.1593.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,378.36665.0080.3 %5.0981.56293.5570.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 868,927.8664,260.996.8 %3.025,799.966,733.9073.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,791.591,592.0058.0 %5.0896.57115.7287.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,125.69754.0075.9 %5.0924.51623.2032.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,912.912,717.8381.8 %5.04,765.743,890.9318.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์101,710.98574,140.88-464.5 %0.03,814.662,696.6029.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,790.144,005.0030.8 %5.02,355.122,118.0510.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,273.1810,410.0121.6 %5.01,754.752,824.45-61.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,735.621.00100.0 %5.0731.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,968.804,702.4032.5 %5.02,540.87686.9873.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,617.417,954.47-4.4 %0.02,331.69508.2578.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,118.962,803.5731.9 %5.01,441.621,326.358.0 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา13,927.2625,377.02-82.2 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 451,416.5612,801.6497.2 %5.0406.15569.75-40.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)14,315.1621,687.72-51.5 %0.04,492.206,064.80-35.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)9,951.387,356.0026.1 %5.02,726.601,263.5053.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,346.202,185.0049.7 %5.01,464.21344.6076.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,229.755,641.00-33.4 %0.01,304.831,594.40-22.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,733.078,446.29-9.2 %0.02,578.902,354.498.7 %4.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,527.4011,186.003.0 %1.53,841.512,488.0535.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,269.571.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,471.93569.0083.6 %5.0105.6042.7559.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,845.45468.0074.6 %5.051.1267.27-31.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,699.76634.0062.7 %5.030.5669.90-128.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,230.20640.0087.8 %5.01,133.68138.7087.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,339.791,403.0058.0 %5.01,000.57534.7346.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,195.182,412.0042.5 %5.01,228.78391.6368.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,461.227,593.00-1.8 %0.01,932.363,493.68-80.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,198.965,312.0014.3 %5.02,046.45559.5572.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,140.071,642.0068.1 %5.01,209.75124.9189.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา15,196.8416,328.00-7.4 %0.02,502.84210.9091.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,108.518,432.00-4.0 %0.02,931.601,372.7553.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,199.031,434.0088.2 %5.01,228.76373.3569.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,008.792,436.0039.2 %5.01,209.75414.0965.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,525.652,360.0057.3 %5.01,799.24245.7986.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,611.875,284.005.8 %2.51,837.28730.5560.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,395.824,349.0019.4 %5.01,247.78141.1888.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา95,437.0021,142.0077.8 %5.0877.35863.541.6 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา63,676.283,378.9694.7 %5.01,006.21673.8633.0 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 59,502.3856,672.004.8 %2.01,637.53622.8162.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 94,500.3574,692.9021.0 %5.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 87,783.41105,224.19-19.9 %0.01,876.33769.5059.0 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา79,215.6145,067.0043.1 %5.01,869.581,234.4034.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,539.3919,456.00-68.6 %0.02,795.031,313.9153.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,666.341,024.0061.6 %5.0791.40332.5058.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,338.565,549.0012.5 %5.01,551.611,320.5014.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา369,082.3814,841.0096.0 %5.016,912.03424.0097.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,091.791,014.0075.2 %5.01,190.73723.9039.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,242.2610,016.57-38.3 %0.02,331.71807.6865.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,340.803,187.5026.6 %5.01,228.76131.3289.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,322.555,211.0028.8 %5.02,485.511,588.1736.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา6,167.906,176.00-0.1 %0.01,437.94865.4539.8 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,990.672,446.7251.0 %5.0865.6143.9394.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,497.196,920.0044.6 %5.02,285.26205.2091.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)52,436.0011,591.2877.9 %5.01,041.70361.0665.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 161,573.9315,034.0075.6 %5.01,003.06563.9443.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 231,041.9112,150.2460.9 %5.0647.15530.6818.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 314,019.749,040.0435.5 %5.01,981.87611.3069.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 433,483.9114,104.0057.9 %5.01,684.031,064.2836.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 518,097.5812,328.6031.9 %5.01,600.00465.5770.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 653,008.4510,148.3980.9 %5.01,305.73684.9447.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 751,426.3210,295.6580.0 %5.01,587.28320.9679.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,080.978,535.746.0 %3.0552.291,103.56-99.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่118,293.5133,851.0071.4 %5.01,358.771,301.644.2 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา78,888.2443,814.0044.5 %5.01,274.111,763.90-38.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง125,019.3623,976.0080.8 %5.01,285.38861.1633.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา273,215.34107,569.0060.6 %5.02,326.402,023.5013.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย29,309.1621,945.6025.1 %5.01,195.631,097.898.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี49,421.5621.57100.0 %5.01,423.09458.0667.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ54,068.9028,240.0047.8 %5.01,481.66559.8762.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา174,674.70118,352.0032.2 %5.01,461.021,573.56-7.7 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา52,931.3914,620.0072.4 %5.01,020.25440.9856.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา49,256.4438,912.0021.0 %5.01,422.16638.1755.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง52,829.4414,733.4972.1 %5.01,258.171,100.2812.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย44,888.4646,512.00-3.6 %0.01,444.34895.4038.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,072.821,483.0851.7 %5.01,937.15170.8891.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา37,001.2435,532.004.0 %2.03,071.203,180.13-3.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,974.7711,668.2727.0 %5.06,021.204,552.1724.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา43,821.3326,398.0139.8 %5.01,424.94828.3041.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6950.3996.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา51,911.7233,583.6135.3 %5.03,779.702,625.8930.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,002.362,359.0041.1 %5.01,209.75626.0648.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,155.545,820.0018.7 %5.02,176.73944.1856.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,024.531,283.0057.6 %5.01,461.3564.5995.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,687.891,758.0052.3 %5.01,169.22452.0461.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 352,115.0821,440.0058.9 %5.016,543.937,120.5957.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,757.7322,960.00-55.6 %0.05,319.119,664.20-81.7 %0.0
รวม 3,694,735 2,091,130 43.40 % 248,030 115,742 53.34 %