จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,927.95574.0085.4 %5.0630.88144.8877.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ14,712.127,105.4251.7 %5.092.75115.26-24.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,108.004,242.69-36.5 %0.0783.0134.3595.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,462.541,404.0059.5 %5.0840.2435.5195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,211.477,268.0048.9 %5.02,798.70641.2577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,682.19236.0095.0 %5.0392.0087.2077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,606.091,824.0060.4 %5.0375.1360.4983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,910.82305.0092.2 %5.0346.9370.2479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,791.89380.0090.0 %5.0338.7379.0476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,773.11205.0094.6 %5.0463.2172.2184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,930.44403.0089.7 %5.0422.3759.8485.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,536.07414.0090.9 %5.0288.5292.0668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,949.23548.0086.1 %5.0203.9841.1179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,937.72292.0092.6 %5.0381.2935.0790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,009.09453.0088.7 %5.0480.9568.3085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,757.78453.0090.5 %5.0334.7651.5484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,401.80248.0094.4 %5.0488.42108.0277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,721.44283.0092.4 %5.0260.6120.5492.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,390.603,333.3624.1 %5.0878.09553.7836.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,585.941.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,896.22793.0072.6 %5.0509.77277.4045.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,885.70757.0073.8 %5.0657.67218.5066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,328.284,285.001.0 %0.51,087.261,124.15-3.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,425.211,088.0068.2 %5.0859.07278.8367.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,222.831,228.0061.9 %5.0630.88614.652.6 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,708.593,565.0059.1 %5.02,950.831,868.6536.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,397.016,452.02-169.2 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,423.162,939.5745.8 %5.01,355.32808.5940.3 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,031.783,780.126.2 %3.01,068.2519.9098.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ9,697.2911,377.99-17.3 %0.01,446.00176.9987.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,925.561,953.2667.0 %5.01,049.2347.0395.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,717.29374.0078.2 %5.032.8936.45-10.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,360.291,655.0050.7 %5.0859.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,978.98464.0084.4 %5.0707.13479.0132.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,949.032,582.0078.4 %5.0622.34402.2535.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,386.9835,728.00-383.7 %0.01,981.021,963.000.9 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ4,443.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ865.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,951.341,542.0061.0 %5.01,030.22188.8281.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,048.5411,438.28-182.5 %0.01,087.27128.5988.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,409.001,745.0048.8 %5.0916.12636.0030.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,951.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,473.191,342.0079.3 %5.01,524.63323.8478.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,342.093,472.4920.0 %5.0973.14556.8842.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,243.442,897.3131.7 %5.0725.9610.7698.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,586.962,851.0020.5 %5.0973.16714.4326.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ45,436.532,343.0094.8 %5.01,110.03669.4139.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,584.44312.2487.9 %5.0592.8552.4691.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,771.172,862.9024.1 %5.0992.18437.1055.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,340.391,216.6663.6 %5.0725.96405.0644.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,273.274,415.5816.3 %5.01,220.37318.4173.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,839.173,932.0018.7 %5.0973.16436.3555.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,158.966,349.0011.3 %5.01,315.45247.9581.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 132,325.9821,792.0032.6 %5.01,861.78747.0559.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 212,749.188,364.5734.4 %5.01,770.081,086.9738.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 334,761.179,413.3772.9 %5.01,557.66471.1569.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,633.201,933.8026.6 %5.0229.31626.35-173.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ80,101.1475,591.005.6 %2.51,675.001,393.2616.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ44,928.9511,783.0173.8 %5.01,029.841,140.00-10.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ26,934.8016,100.0040.2 %5.0989.20493.1050.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ76,079.691,664.7297.8 %5.0948.22690.3327.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์27,575.389,057.4167.2 %5.0923.931,065.35-15.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,961.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,601.321,801.0050.0 %5.0859.07230.9373.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,030.18537.0082.3 %5.0451.18373.8917.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ46,531.3023,242.9550.0 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 675,451 336,995 50.11 % 59,369 26,086 56.06 %