จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,548.52232.0090.9 %5.0380.7991.2676.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ25,970.2813,547.6047.8 %5.0159.85164.46-2.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,899.691,028.0064.5 %5.0494.88174.6964.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,452.931,448.0058.1 %5.0666.0390.2286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ8,371.133,393.5659.5 %5.01,673.88518.0369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,259.59515.0090.2 %5.0212.8028.4686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,987.36356.0091.1 %5.0239.8868.5171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,850.16216.0094.4 %5.0356.1451.3285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,697.96255.0093.1 %5.0231.1062.2673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,148.94188.0094.0 %5.0196.9769.9064.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,946.431,436.7563.6 %5.0875.21632.2327.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,633.32995.0072.6 %5.0780.13520.9433.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,324.81859.0074.2 %5.0608.99272.4055.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,483.67934.0073.2 %5.0589.97370.0937.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,673.692,535.0045.8 %5.01,179.47633.3446.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ3,136.722,917.767.0 %3.5633.70510.8019.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,556.26962.0072.9 %5.0666.03545.6918.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,300.272,397.9044.2 %5.0818.16136.7083.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,714.556,578.1224.5 %5.01,673.88121.2592.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,499.911,491.0057.4 %5.0685.05194.7571.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,310.701,099.0066.8 %5.0647.0263.9490.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,881.89396.0086.3 %5.0494.89243.9050.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,146.291,381.0056.1 %5.0589.97231.0760.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,740.152,205.3561.6 %5.01,502.741,929.98-28.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,525.52944.0087.5 %5.01,084.39576.2346.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ4,857.601,656.0065.9 %5.0570.95466.4918.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,339.0511,420.4030.1 %5.01,845.030.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,963.94905.0069.5 %5.0475.87597.90-25.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,692.392,189.0040.7 %5.0799.15700.9412.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,605.291,473.0059.1 %5.0723.08153.2378.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,562.991,181.7966.8 %5.0818.16135.0183.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,582.322,310.0035.5 %5.0589.9770.3088.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,982.301,169.0089.4 %5.0659.07464.6429.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 42,843.8226,327.7638.5 %5.0779.56410.1547.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,700.62825.0069.5 %5.0380.79151.0760.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,913.901,598.4045.1 %5.0475.87243.3448.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,859.54442.0084.5 %5.0437.84272.4037.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,703.703,499.0238.7 %5.0815.61437.9246.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ6,032.23714.0088.2 %5.0608.99153.2374.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,508.422,193.0051.4 %5.0856.19189.0577.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ85,005.1713,352.0084.3 %5.01,447.08915.9536.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,999.732,493.9075.1 %5.0287.05110.7561.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ119,698.9247,881.0060.0 %5.0748.29543.7227.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,519.996,000.0087.1 %5.0575.351,096.27-90.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,386.0912,269.080.9 %0.51,455.412,224.90-52.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,403.181,411.0058.5 %5.0589.96392.9833.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,860.55479.0083.3 %5.0437.87419.504.2 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,323.179,206.6846.9 %5.04,521.172,136.0052.8 %5.0
รวม 542,406 199,307 63.25 % 38,340 20,589 46.30 %