จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,424.012,390.4030.2 %5.02,070.5486.7795.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,236.008,340.64-15.3 %0.01,279.7012,844.52-903.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,835.34731.0080.9 %5.0576.46159.5172.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น29,076.4820,240.3030.4 %5.0173.21105.8038.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,710.674,250.1036.7 %5.049.0551.84-5.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 115,867.3338,472.0066.8 %5.01,887.56851.2354.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,712.0012,441.00-117.8 %0.01,679.39245.6785.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,168.451,641.0048.2 %5.0823.6771.7991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น23,635.4118,196.0023.0 %5.05,180.511,212.9776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,148.651,302.0074.7 %5.0314.47144.7654.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,664.90324.0093.1 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,947.43178.0096.4 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,742.64329.0093.1 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,706.80712.0084.9 %5.0490.45122.9774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,623.63212.0095.4 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,958.47694.0086.0 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,641.81503.0089.2 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,329.43429.0090.1 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,978.49924.0081.4 %5.0371.84101.3772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,010.51834.0083.4 %5.0460.32102.3377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,626.50339.0092.7 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,686.45528.0088.7 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,652.97361.0092.2 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,309.08361.0091.6 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,212.39240.0094.3 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,242.88235.0094.5 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,262.40253.0094.1 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,286.76194.0095.5 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,298.591,488.0071.9 %5.0429.8140.1390.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,826.093,849.89-0.6 %0.01,070.88670.6537.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,366.70414.0082.5 %5.0428.08158.5663.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,579.01530.0079.4 %5.0467.6177.4283.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,438.54400.0083.6 %5.0414.30158.1561.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,678.031,136.0057.6 %5.0531.5889.4983.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,174.792,373.0025.3 %5.0671.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,742.261.00100.0 %5.01,451.20650.4555.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,609.121,610.0055.4 %5.01,740.54239.5586.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,980.791,233.0069.0 %5.01,255.41711.9943.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 626,119.9747,335.96-81.2 %0.09,963.726,741.4032.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,980.88529.0082.3 %5.0747.61339.6054.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,907.272,376.0076.0 %5.03,485.911,652.8252.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,171.553,391.4034.4 %5.01,603.332,748.81-71.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,269.5111,706.0045.0 %5.02,784.961,685.6539.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,843.1414,778.0044.9 %5.0972.54418.5057.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,475.104,949.55-10.6 %0.02,025.27489.2575.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,904.203,833.6144.5 %5.02,287.90803.4364.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,557.154,417.413.1 %1.51,318.09165.5787.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,370.941,551.0054.0 %5.01,242.612,000.02-61.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น335,952.00202,366.0239.8 %5.01,929.92946.7550.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,238.3211,380.297.0 %3.53,847.213,989.50-3.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,324.667,427.9454.5 %5.02,424.99104.5095.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,415.072,105.0081.6 %5.01,988.637,950.55-299.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,264.109,635.33-126.0 %0.01,552.60399.5574.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)8,382.609,028.86-7.7 %0.02,838.351,484.1147.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,817.379,921.81-45.5 %0.02,700.931,950.3927.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น586,165.44927.8699.8 %5.0232,791.201,615.4099.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,967.1412,066.0045.1 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,644.03512.0068.9 %5.071.0052.8225.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,389.791,143.0066.3 %5.0918.75102.6688.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,942.201,461.0050.3 %5.0728.59368.5449.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,894.084,284.00-10.0 %0.01,108.91179.0583.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,453.2732,937.00-289.6 %0.02,192.821,700.2322.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,942.918,417.50-41.6 %0.01,850.531,073.4542.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,953.1019,206.00-75.3 %0.02,268.94124.6594.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,919.733,490.0055.9 %5.02,516.095,215.65-107.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,757.371,979.0047.3 %5.01,051.86354.7566.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,900.435,018.40-2.4 %0.01,337.10487.7163.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,420.062,484.7254.2 %5.01,396.10537.9561.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,520.124,568.00-29.8 %0.012,036.49113.3499.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,921.9212,324.0031.2 %5.0539.04291.1146.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,956.862,244.0085.9 %5.0783.30416.4046.8 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 44,432.595,268.0088.1 %5.0974.58453.8753.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,499.067,244.5523.7 %5.03,203.001,691.6047.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,992.681,270.0057.6 %5.0652.53146.6677.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น27,832.9217,296.0037.9 %5.01,840.61570.0769.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,284.242,294.0030.2 %5.0918.75261.2471.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)7,536.364,074.0045.9 %5.01,451.20449.6669.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,974.072,457.0038.2 %5.01,146.94222.3080.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,654.312,557.0045.1 %5.01,741.84236.8486.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,259.344,565.75-7.2 %0.01,184.97380.5967.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น21,019.315,142.4375.5 %5.0104,742.93286.9999.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 127,140.6815,549.0042.7 %5.01,003.24782.8122.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 211,775.8712,090.67-2.7 %0.0734.99840.83-14.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 324,863.3310,944.6056.0 %5.01,369.61724.8547.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 427,088.288,390.0069.0 %5.01,681.60851.9549.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 591,020.8617,482.0080.8 %5.01,632.771,349.0117.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)27,289.196,839.7174.9 %5.02,570.701,328.9248.3 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น41,818.4118,743.0055.2 %5.0354.79798.79-125.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,599.2116,845.00-155.3 %0.0390.61707.75-81.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น90,863.3385,420.006.0 %3.01,946.24954.3851.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่52,033.4719,176.0063.1 %5.0942.20622.7133.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล39,494.6919,056.0051.8 %5.01,008.30788.3521.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น31,570.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5975.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ17,882.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ598.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,044.7727,500.00-204.0 %0.02,542.411,555.7138.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น22,870.7140,517.56-77.2 %0.03,534.273,154.8510.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น41,428.8831,093.0024.9 %5.01,791.78529.4070.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,940.95525.0082.1 %5.01,053.19198.3281.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น152,448.0553,502.0064.9 %5.02,159.781,110.8448.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,942.552,541.0035.5 %5.0994.81151.8684.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,599.378,037.00-43.5 %0.02,210.4970.3096.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,736.64778.0071.6 %5.01,378.7350.0496.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,122.931,666.0046.7 %5.0804.65368.7754.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 481,472.0638,722.0052.5 %5.034,372.972,545.0092.6 %5.0
รวม 2,428,213 1,076,071 55.68 % 515,602 90,220 82.50 %