จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,350.60498.0078.8 %5.0570.36158.3672.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,897.4224,418.70-11.5 %0.076.07126.08-65.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,023.139,039.40-0.2 %0.048.1689.15-85.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,338.203,740.5013.8 %5.0105.8536.1565.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,558.341,115.0056.4 %5.0703.47144.2479.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,984.371,110.0062.8 %5.0415.37141.5065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย25,109.886,045.0875.9 %5.02,907.70628.9078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,993.83514.0087.1 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,368.81456.0089.6 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,313.90268.0091.9 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,325.94333.0090.0 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,658.32214.0094.2 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,358.809.0099.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,166.44743.0082.2 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,286.52441.0086.6 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว968.0435.0096.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,450.72382.0088.9 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่14,733.5111,457.5122.2 %5.01,479.18732.6350.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,650.874,039.8028.5 %5.0816.00272.5666.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย9,356.683,315.6064.6 %5.01,445.101,578.17-9.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,408.64725.0069.9 %5.01,567.36497.0568.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,623.591,086.0070.0 %5.01,159.86710.5138.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,012.30463.0084.6 %5.0817.57495.7939.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,480.42248.8092.9 %5.01,605.39617.1961.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,811.721,282.0066.4 %5.0931.88488.7947.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,953.241,201.0038.5 %5.0562.52470.2216.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,751.821,728.0963.6 %5.01,692.30670.2860.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,820.511,809.0052.7 %5.01,254.93218.1482.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,592.708,481.7211.6 %5.01,330.99199.5085.0 %5.0
ท่าอากาศยานเลย49,173.6612,766.0774.0 %5.0582.04438.7824.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย9,892.511,396.2885.9 %5.0988.70298.7969.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,594.23240.0084.9 %5.072.5838.0547.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,909.92556.0080.9 %5.0817.1051.8893.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,614.88206.0092.1 %5.0646.42433.0933.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,077.501,343.6456.3 %5.0568.33202.6764.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย7,050.881,470.0079.2 %5.01,787.383,677.05-105.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,679.491,642.0055.4 %5.01,102.79746.6632.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,021.581,253.0058.5 %5.01,007.73340.7666.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,177.856,530.14-56.3 %0.01,350.01109.7391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,651.341,411.0085.4 %5.0912.46863.265.4 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,875.181,873.3034.8 %5.0817.56205.1374.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,045.572,824.0030.2 %5.01,331.00406.8569.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,037.221,068.9673.5 %5.01,273.98284.8177.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,308.571,402.0039.3 %5.0684.4663.0390.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,701.031,862.0080.8 %5.0912.65582.9836.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย36,771.8017,087.0653.5 %5.0999.60266.1073.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,697.53279.0089.7 %5.0551.34119.2678.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,080.77579.0081.2 %5.0893.63257.8371.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย747.64344.0054.0 %5.0703.47103.2685.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,064.322,888.1328.9 %5.0931.67325.0065.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,227.091,936.5040.0 %5.0988.71169.1182.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,647.74987.2085.1 %5.01,958.531,321.7932.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 321,257.806,129.6971.2 %5.01,634.551,030.7036.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)30,257.505,301.5582.5 %5.01,567.231,551.481.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 129,160.0411,395.2260.9 %5.01,705.90675.0960.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 215,909.028,176.3248.6 %5.01,557.31841.3746.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย29,477.721,190.4496.0 %5.0336.81185.0245.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย69,160.2840,320.0041.7 %5.01,657.291,440.5613.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย74,400.3034,600.9553.5 %5.0996.86697.3830.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย19,146.4010,852.0043.3 %5.01,011.09836.3117.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง16,859.759,639.0042.8 %5.0848.721,073.29-26.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,274.8910,566.00-13.9 %0.02,190.912,243.89-2.4 %0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,249.262,022.0037.8 %5.0988.71390.9260.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,473.81829.0066.5 %5.0665.43329.3150.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,166.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,326.694,707.80-8.8 %0.0
รวม 666,024 288,167 56.73 % 63,599 36,107 43.23 %