จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,689.91187.0094.9 %5.0470.97106.7677.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,230.0020,397.1912.2 %5.088.6369.3921.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,854.611,494.0047.7 %5.0553.60182.6567.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,903.64832.0071.3 %5.0572.61105.6081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,535.796,740.1663.6 %5.02,600.76388.5585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,828.71340.0093.0 %5.0306.4471.4576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,347.86401.0090.8 %5.0343.4570.8579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,204.77185.0095.6 %5.0430.6870.0183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,601.90509.0088.9 %5.0303.6269.3377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,204.77377.0091.0 %5.0355.0867.8380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,674.83222.0095.3 %5.0632.3669.3289.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,105.544,134.3019.0 %5.01,277.82218.1082.9 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย54,925.7853,236.523.1 %1.52,476.97633.2974.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,140.962,244.0856.3 %5.01,219.16865.4529.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,534.372,849.4937.2 %5.0435.49178.8658.9 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,070.112,041.0049.9 %5.01,041.45581.4244.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,985.09627.0079.0 %5.0778.74453.3541.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,473.97228.0095.8 %5.0510.18218.5057.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,196.241,402.0080.5 %5.01,668.991,700.07-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,201.761,280.0069.5 %5.0993.331,317.65-32.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,888.753,431.7411.8 %5.0971.94196.6079.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,496.293,001.8633.2 %5.0815.2089.4289.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,760.627,700.00-13.9 %0.01,231.61238.4980.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,411.88812.0076.2 %5.0775.22105.2086.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,560.78420.0073.1 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,129.93670.0078.6 %5.0661.090.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,457.99401.0083.7 %5.0451.95265.5241.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,053.373,273.8119.2 %5.0889.32268.8669.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,175.5336,453.00-297.3 %0.03,075.901,389.0054.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,840.576,334.40-64.9 %0.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,810.292,257.0061.2 %5.01,480.40374.2974.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,991.831,652.2966.9 %5.01,079.4856.8494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,222.97417.0087.1 %5.0528.01281.2046.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,274.891,668.0049.1 %5.0718.17436.9839.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,305.791,821.3665.7 %5.0927.35195.8878.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,844.301,131.4280.6 %5.0889.32251.6671.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,689.471,943.4127.7 %5.0451.9552.5388.4 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,142.893,308.0067.4 %5.0667.69301.4754.8 %5.0
รจจ.หนองคาย 65,292.5525,764.0960.5 %5.0756.89559.5226.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,480.23578.0076.7 %5.0394.8999.7674.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,053.592,376.4041.4 %5.0994.56501.7349.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,725.88872.0068.0 %5.0489.98157.1867.9 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,481.874,091.838.7 %4.0813.25565.1830.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,229.883,096.0026.8 %5.0699.16134.3080.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,146.9362,418.70-5,342.2 %0.0604.08283.8353.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 127,772.0214,841.1246.6 %5.01,437.16822.7942.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2103,395.2516,140.0084.4 %5.01,497.361,604.52-7.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)12,900.975,835.2154.8 %5.01,424.03821.8642.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,066.422,386.0022.2 %5.0251.1929.5888.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย77,005.9851,423.0133.2 %5.01,273.59638.1549.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย19,631.5216,618.0015.4 %5.0623.35475.0023.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย69,432.2019,380.0072.1 %5.0601.22476.8820.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,420.2611,727.07-12.5 %0.01,635.961,784.64-9.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,009.26373.0087.6 %5.0604.08354.2641.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,631.81390.0085.2 %5.0451.95237.7947.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย9,384.9814,039.00-49.6 %0.03,001.055,151.85-71.7 %0.0
รวม 678,830 428,772 36.84 % 50,575 27,159 46.30 %