จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,577.27582.0077.4 %5.0467.00176.6162.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม31,866.9416,252.9649.0 %5.0190.56102.5846.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,003.091,040.0065.4 %5.0580.25190.4767.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,517.101,054.0070.0 %5.0771.25137.9682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,757.0012,540.0036.5 %5.03,528.55658.2081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,781.991,140.0076.2 %5.0324.0978.6875.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,248.43419.0090.1 %5.0267.3337.9185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,772.57547.0085.5 %5.0316.3878.1175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,676.28444.0090.5 %5.0277.8277.5172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,655.46617.0083.1 %5.0278.869.9196.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,712.43329.0091.1 %5.0226.479.7095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,049.08359.0091.1 %5.0229.1880.1065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,023.39514.0087.2 %5.0389.7296.8075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,801.99583.0087.9 %5.0321.1581.1074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,613.72333.0090.8 %5.0158.829.6993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,589.51141.0096.1 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,605.82312.0091.3 %5.0184.6210.5394.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,428.733,917.5011.5 %5.0809.28316.0560.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0157.56161.28-2.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,110.13711.9066.3 %5.0494.32397.2719.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,772.031,078.0071.4 %5.0866.33262.5069.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,036.911,182.0061.1 %5.0638.12150.7476.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,014.78573.0081.0 %5.0638.14154.1575.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,613.403,600.6958.2 %5.02,899.461,158.7360.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,331.652,469.37-5.9 %0.0490.85946.04-92.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,194.652,789.7046.3 %5.01,379.761,000.7927.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,772.282,728.0027.7 %5.0896.45134.1085.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,723.818,882.35-32.1 %0.01,363.76207.9884.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,490.032,166.7951.7 %5.0809.28164.3579.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,634.30357.0078.2 %5.058.1763.45-9.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,855.71635.0077.8 %5.0444.9573.6983.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,940.16396.0086.5 %5.0562.07206.1563.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,618.892,272.0037.2 %5.0809.28194.6975.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,457.5119,238.00-197.9 %0.01,779.101,154.8335.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,622.956,574.0013.8 %5.01,629.56261.5883.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,458.171,805.0026.6 %5.0409.95220.0446.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,054.728,356.35-3.7 %0.02,005.37119.0494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,162.51741.0088.0 %5.0714.20712.500.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,879.502,192.0043.5 %5.0775.14478.5338.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,855.813,747.0022.8 %5.0942.39217.7476.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,942.642,214.0062.7 %5.01,341.71211.9484.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,804.703,066.7354.9 %5.01,075.7473.1593.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,587.351,679.0084.1 %5.0714.20513.2128.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 47,877.8844,784.006.5 %3.0917.841,018.60-11.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,264.712,891.0011.4 %5.0600.11459.2723.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,148.082,816.0032.1 %5.0559.38392.8129.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,923.491,425.0051.3 %5.0543.07149.7072.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,331.065,133.0018.9 %5.01,113.52467.7458.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,696.761,207.0067.3 %5.0904.36395.5256.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,599.274,283.08-19.0 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 344,003.5310,517.4276.1 %5.01,057.38821.1522.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)21,082.498,900.9357.8 %5.01,800.76131.4492.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 140,995.2210,506.5174.4 %5.01,347.97434.0667.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 270,225.4916,393.0076.7 %5.018,708.53547.4597.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,950.463,713.0066.1 %5.0341.43259.6324.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม83,241.2169,837.0016.1 %5.01,545.651,091.9529.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ34,862.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม34,683.2130,395.0012.4 %5.0910.652,600.38-185.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม20,369.27108.1399.5 %5.0737.93901.66-22.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย54,006.2317,608.0067.4 %5.0803.99642.2220.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ13,968.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,975.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,382.0916,431.00-96.0 %0.01,773.152,054.73-15.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,175.441,428.0055.0 %5.0695.19270.0561.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,893.24609.0079.0 %5.0581.09230.7560.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม39,747.1012,478.2968.6 %5.05,940.423,274.5044.9 %5.0
รวม 736,212 382,044 48.11 % 75,255 27,995 62.80 %