จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,186.031.00100.0 %5.0503.61136.5472.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,471.88123.0099.2 %5.0145.92114.0021.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด47,353.401,200.0097.5 %5.0118.0385.5027.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,169.522,575.0050.2 %5.0678.95170.0075.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,745.911,637.0056.3 %5.0471.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,499.156,472.2471.2 %5.03,222.91780.0075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,818.121,750.0063.7 %5.0231.4749.4078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,369.46345.0092.1 %5.0312.2866.5078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,081.95342.0091.6 %5.0235.0551.2178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,574.45120.0096.6 %5.0184.4016.0991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,005.65202.0095.0 %5.0123.8143.7264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,414.41412.0090.7 %5.0346.0169.5579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,203.95262.0095.0 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,732.75253.0093.2 %5.0239.2153.9577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,979.1232.0098.4 %5.0287.1344.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,886.43536.0086.2 %5.0254.3669.6772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,604.07105.0097.1 %5.0180.0516.1191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,593.86360.0092.2 %5.0185.6642.7577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,977.26644.0083.8 %5.0212.2634.1383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,920.22400.0089.8 %5.0290.8771.2575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,012.11210.0094.8 %5.0265.6252.2580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,576.20386.0091.6 %5.0230.1461.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,371.37550.0087.4 %5.0998.031,366.10-36.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด647.96550.0015.1 %5.0250.4857.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,994.81900.0069.9 %5.0320.5952.2583.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,692.161.00100.0 %5.0524.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,764.82659.0076.2 %5.0517.16214.7058.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,515.411,510.0066.6 %5.0841.98655.9822.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ1,243.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ307.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,505.65493.0089.1 %5.0750.82313.6058.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,644.573,400.0055.5 %5.02,462.261,642.2733.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,483.723,488.84-40.5 %0.0617.59688.41-11.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,838.753,297.0043.5 %5.01,100.141,438.21-30.7 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,406.353,563.1219.1 %5.01,058.0183.7492.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,411.3820,035.85-8.8 %0.01,781.35601.3266.2 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด43,208.361,300.0097.0 %5.0116.3357.0051.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,579.302,088.5741.6 %5.0857.38331.4861.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,642.051,252.0023.8 %5.063.6468.27-7.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,802.10612.0066.0 %5.043.4041.863.5 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,143.06654.0079.2 %5.0750.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,351.06150.0095.5 %5.0662.38237.5064.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,745.722,032.0045.8 %5.0845.90329.0761.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,501.9826,472.00-252.9 %0.02,852.4057.0098.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,481.962,674.0051.2 %5.01,226.23855.0030.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,712.842,197.0077.4 %5.03,127.821,441.1653.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,209.463,600.0042.0 %5.01,128.23198.1082.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,991.561,002.0091.6 %5.01,055.08698.2533.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,834.252,707.0029.4 %5.0960.01665.6530.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,086.485,325.00-30.3 %0.0704.06671.094.7 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,216.102,911.2644.2 %5.01,359.31985.6127.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,745.692,815.0024.8 %5.0541.9840.6092.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด15,077.8712,428.0017.6 %5.0509.18425.0616.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,851.684,600.00-61.3 %0.0386.5852.2586.5 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 53,289.32176,742.98-231.7 %0.0997.61118.3788.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด637.87377.0040.9 %5.0238.96175.3426.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,097.501,379.0055.5 %5.0788.86572.0327.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,054.831,647.0059.4 %5.0693.78247.7764.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,047.695,317.77-5.4 %0.01,169.18436.8462.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,342.661,287.0070.4 %5.01,074.10245.5977.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,584.5812,000.00-13.4 %0.0919.60237.5074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)57,298.7710,295.9882.0 %5.02,272.66734.1567.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 190,726.8314,868.0083.6 %5.01,197.48542.4654.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,472.9415,041.002.8 %1.01,170.73624.6946.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 325,809.207,916.0169.3 %5.01,445.89203.1985.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,518.853,874.00-53.8 %0.0291.74848.07-190.7 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,803.0112,639.84-28.9 %0.0346.43606.49-75.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด147,689.9773,200.0050.4 %5.01,567.261,092.0330.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด143,395.273,650.0097.5 %5.0876.94551.0037.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด42,485.1335,000.0017.6 %5.01,133.80570.0049.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,019.517,600.0068.4 %5.0905.302,618.64-189.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร30,299.076,900.0077.2 %5.0808.561,235.00-52.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง197,457.5921,000.0089.4 %5.0916.67496.5045.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด75,940.4321,237.0072.0 %5.0760.18626.7317.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,529.2817,192.00-80.4 %0.02,007.202,617.38-30.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,460.961,070.0069.1 %5.0731.80659.179.9 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,367.551,000.0070.3 %5.0655.75266.0059.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด54,354.5615,877.7370.8 %5.08,917.317,188.4919.4 %5.0
รวม 1,373,318 598,747 56.40 % 69,370 39,842 42.57 %