จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,519.32529.0079.0 %5.0532.55118.7577.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0426.2965.5384.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,889.933,542.0027.6 %5.0833.37252.3169.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,552.141.00100.0 %5.0719.3079.8588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์26,058.477,669.8870.6 %5.08,896.25898.9889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,245.701,004.0080.9 %5.0312.8540.9686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,779.55553.0088.4 %5.0323.2971.3877.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,626.12842.0081.8 %5.0237.0070.3470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,785.20537.0085.8 %5.0200.6969.8265.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,559.97353.0092.3 %5.0387.3867.8982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,546.39393.0091.4 %5.0401.5370.1382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,087.3979.0098.1 %5.0402.0951.9887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,676.95215.0094.2 %5.0248.3950.9179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,783.26404.0089.3 %5.0377.008.6597.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,372.95452.0089.7 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,716.81296.0092.0 %5.0293.7053.1781.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์13,258.963,035.1077.1 %5.01,303.10868.3033.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,535.882,980.0034.3 %5.01,080.60471.0856.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,688.312,880.0075.4 %5.0918.58371.2559.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,395.192,184.3335.7 %5.0795.44416.1047.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,068.92615.0080.0 %5.0548.13519.365.2 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,279.132,384.1054.8 %5.01,289.85938.7327.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,733.653,164.45-82.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,448.332,913.9146.5 %5.01,574.99171.3889.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,435.522,277.0048.7 %5.01,183.5217.5798.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,710.988,922.78-33.0 %0.01,403.95133.0090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,778.541,678.2655.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,139.75320.0071.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,325.19711.2078.6 %5.0738.2976.6689.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,893.57920.0068.2 %5.0605.28301.5850.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,651.222,538.0030.5 %5.0890.52249.6772.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,477.604,948.009.7 %4.51,565.121,889.55-20.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,390.784,280.0020.6 %5.01,194.69209.0082.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,920.332,448.0050.2 %5.0852.39504.0740.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,315.618,158.04-29.2 %0.01,403.95183.2286.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,169.322,770.0033.6 %5.0871.40753.3513.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,269.882,040.0052.2 %5.0890.52774.6513.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,080.60307.2271.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,673.951,662.0070.7 %5.01,257.61525.1558.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,420.582,483.0043.8 %5.0700.980.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์33,074.962,244.0093.2 %5.0838.28612.7026.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 106,470.4439,444.8863.0 %5.01,244.741,349.24-8.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,297.871,214.0063.2 %5.0491.0899.0179.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,675.532,376.0058.1 %5.0833.47613.7026.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,853.80700.8075.4 %5.0546.88417.7023.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,108.615,032.3017.6 %5.01,274.17749.2641.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,583.991,870.0047.8 %5.0928.48463.6850.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,791.034,697.0830.8 %5.0985.52420.8557.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 145,906.3012,837.7272.0 %5.02,073.06981.0452.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 233,760.337,863.1876.7 %5.01,042.15530.0149.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 353,102.988,327.7984.3 %5.01,304.60210.4083.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)74,200.495,667.6092.4 %5.02,059.79654.0568.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,611.657,484.4740.7 %5.0361.26245.6932.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์83,206.7646,032.0044.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,617.1812,520.0054.7 %5.01,048.961,018.402.9 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์32,239.8617,800.0044.8 %5.0888.80665.0025.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง36,343.4310,784.0070.3 %5.0865.80629.0027.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี58,911.7612,269.0079.2 %5.0820.24974.70-18.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง42,451.4911,875.9972.0 %5.0795.01549.3130.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,381.3416,517.0310.1 %5.02,021.043,172.05-57.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,658.812,215.6039.4 %5.0795.36488.3038.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,790.371,933.0030.7 %5.0567.15273.0951.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์50,766.8610,737.0078.9 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 942,987 325,627 65.47 % 65,218 31,713 51.37 %