จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,070.50353.0083.0 %5.0648.6860.3190.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,518.1812,469.0032.7 %5.088.24224.21-154.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,154.6211,226.50-82.4 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,999.762,005.0033.2 %5.01,009.99307.3169.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,554.811,057.0058.6 %5.0838.8751.8793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย19,352.005,374.3672.2 %5.02,911.59907.0968.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,711.461,647.6055.6 %5.0389.03107.2172.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,422.62441.0087.1 %5.0335.1150.0485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,123.13656.0079.0 %5.0380.8777.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,348.82697.0079.2 %5.0418.1152.4687.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,297.54351.0089.4 %5.0544.2543.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,048.11195.0093.6 %5.0571.0267.2888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,128.44197.0093.7 %5.0344.982.8299.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,297.54157.0095.2 %5.0419.3380.7780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,207.37458.0085.7 %5.0393.2563.7883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,063.59540.0082.4 %5.0263.4367.8574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,297.54301.0090.9 %5.0267.0679.4470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,222.35400.0087.6 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,227.94400.0087.6 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,086.68201.0093.5 %5.0252.7117.2693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,297.5493.0097.2 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,778.25207.0094.5 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย53,305.6633,405.9137.3 %5.02,513.73438.4482.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,090.145,525.0054.3 %5.01,390.52295.9978.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ3,886.0420,763.00-434.3 %0.01,189.67256.7778.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,339.473,787.5048.4 %5.02,093.902,094.75-0.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,050.101,512.5062.7 %5.0743.76417.3743.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,210.651,106.5073.7 %5.01,409.321,029.3427.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย2,815.47862.0069.4 %5.0914.90232.9974.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,692.641,714.4036.3 %5.0857.86315.6263.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย8,641.15812.0090.6 %5.03,805.341,763.1753.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,545.921,995.2021.6 %5.0723.730.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,739.011,109.8676.6 %5.01,918.251,937.91-1.0 %0.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,167.572,044.0851.0 %5.01,485.38593.0360.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,480.187,827.00-74.7 %0.01,390.31300.2178.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,753.041,582.5042.5 %5.0914.901,953.29-113.5 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,826.496,922.3821.6 %5.03,949.711,631.1558.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,248.396,100.00-87.8 %0.090.45100.68-11.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,730.58267.0096.5 %5.0496.550.9099.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,583.50212.0091.8 %5.0857.86100.5988.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,456.65400.0083.7 %5.0724.75367.4749.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,283.142,518.0023.3 %5.01,105.07446.8559.6 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,989.2128,995.43-384.1 %0.02,341.113,158.13-34.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,285.942,905.0032.2 %5.01,599.48498.1968.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,980.072,430.0018.5 %5.01,009.99430.3557.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,792.756,551.0455.7 %5.03,168.33223.6892.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,325.6657,051.00-585.2 %0.0781.80171.1678.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,702.641,368.5063.0 %5.01,181.12510.3956.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,233.691,128.0065.1 %5.01,067.04704.3534.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,096.201,837.5069.9 %5.02,055.87508.7175.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,166.881,881.0040.6 %5.0876.87133.9584.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,773.725,716.0051.5 %5.0548.82304.0044.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,375,389.3090,075.0096.2 %5.025,536.66664.8197.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,489.3144.0698.2 %5.0591.6468.0188.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,583.95167.1497.8 %5.01,390.31562.4059.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,700.661,005.0072.8 %5.0819.83438.7346.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,065.726,553.00-8.0 %0.01,694.56792.5753.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,457.01743.0078.5 %5.01,200.15330.9972.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,718.183,443.8255.4 %5.01,276.21338.2273.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,350.531,950.0073.5 %5.01,567.36282.0082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 139,954.4610,246.5174.4 %5.0916.62953.78-4.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 224,728.217,062.9971.4 %5.02,686.54897.1866.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 314,846.055,051.5566.0 %5.02,710.191,016.0662.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 425,593.705,603.4878.1 %5.01,556.122,502.48-60.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)65,459.241,195.7098.2 %5.03,266.35846.6174.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย14,370.323,217.8977.6 %5.0398.54950.84-138.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย13,375.2639,563.00-195.8 %0.0808.91617.2323.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย24,275.9919,620.0019.2 %5.0951.151,011.79-6.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย105,988.9742,440.0060.0 %5.01,100.53596.6045.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย19,094.8132,000.00-67.6 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย29,997.5011,318.0062.3 %5.0834.901,059.65-26.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง18,576.1212,000.0035.4 %5.0851.18712.5016.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง77,299.218,700.0088.7 %5.0778.62807.50-3.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,836.6910,570.4140.7 %5.02,375.742,839.30-19.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,785.521,575.0043.5 %5.0952.94538.4543.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,348.36595.2874.7 %5.0743.76277.0962.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 46,588.496,044.0087.0 %5.04,388.844,271.682.7 %1.0
รวม 3,271,275 570,542 82.56 % 114,405 48,795 57.35 %