จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,516.42507.0079.9 %5.0341.31110.0067.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,404.005,637.03-28.0 %0.0778.72142.2281.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,899.621,764.6039.1 %5.0863.960.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,114.241,617.0048.1 %5.0569.4634.6493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,535.7819,632.0016.6 %5.02,307.40431.2181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,654.7710,350.0033.9 %5.02,736.40682.3975.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,167.993,289.0046.7 %5.0283.8650.6182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,713.451,900.0059.7 %5.0201.1458.3771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,962.18963.0075.7 %5.0351.5634.5890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,589.72561.0087.8 %5.0324.2451.8284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,304.342,227.0058.0 %5.0223.23103.9453.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,748.44424.0088.7 %5.0225.5962.8772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,672.52191.0094.8 %5.0186.6554.3770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,732.87554.0088.3 %5.0203.2663.3668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,753.69324.0091.4 %5.0266.4386.2067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,712.01377.0089.8 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,589.49430.0088.0 %5.0198.106.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,275.72720.0083.2 %5.0148.7871.9151.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,833.51651.0083.0 %5.0269.7156.1979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,312.26555.0087.1 %5.0206.4562.1869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,786.97441.0088.4 %5.0172.8551.5970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,802.481,346.0072.0 %5.0322.8571.5877.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,421.116,299.28-42.5 %0.01,005.04611.3739.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,804.732,819.0025.9 %5.0649.09870.00-34.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,067.242,046.0033.3 %5.0550.48210.9061.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,721.251,912.0059.5 %5.0930.87674.7927.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,157.101,599.0049.4 %5.0588.48246.7258.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,825.281,652.0056.8 %5.0681.45556.6418.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,200.441,494.0053.3 %5.0474.42297.4637.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,327.352,697.0049.4 %5.01,327.64488.6963.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,441.443,664.88-50.1 %0.0518.311,140.40-120.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,618.563,262.9829.4 %5.01,349.121,126.4316.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,746.791,753.0053.2 %5.0816.71165.3479.8 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,221.8621.0899.5 %5.0968.8292.1590.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,215.6120,692.00-186.8 %0.01,676.96230.8986.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,032.272,939.0027.1 %5.0911.77307.6066.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,505.201,138.0067.5 %5.0672.9966.9290.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,103.471,984.5036.1 %5.0485.98423.8812.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,822.311.00100.0 %5.0795.51225.1671.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,135.992,263.0055.9 %5.01,330.14254.7180.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,806.815,951.00-2.5 %0.01,101.95639.9541.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,629.863,060.0053.8 %5.01,063.88193.7981.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,815.9010,632.48-20.6 %0.01,801.93110.3593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,879.082,947.0072.9 %5.0702.60379.5546.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,807.004,611.00-21.1 %0.0797.68437.2545.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,130.974,855.0031.9 %5.01,158.98170.3885.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,791.043,277.0031.6 %5.01,139.94606.5046.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,684.264,298.008.2 %4.0721.6754.2392.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,951.259,896.0023.6 %5.0515.16282.4445.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,536.245,689.0033.4 %5.0391.39274.6029.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 142,114.0648,578.5865.8 %5.0607.15411.8332.2 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 86,307.4383,866.002.8 %1.01,221.071,250.26-2.4 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 42,604.1429,537.4230.7 %5.0573.15209.9363.4 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,863.8096,213.00-202.0 %0.0582.8337.4093.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,047.86860.0071.8 %5.0282.50201.3428.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,082.971,051.0074.3 %5.0962.7124.2297.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,496.543,164.0029.6 %5.0740.60251.0766.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,778.667,320.00-26.7 %0.01,539.32409.2473.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,690.261,210.0067.2 %5.0797.81234.0870.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,493.566,252.6075.5 %5.01,333.92673.2549.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา32,210.183,359.4789.6 %5.0752.55165.5378.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,207.9620,032.960.9 %0.56,559.54343.9794.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑11,255.1913,085.38-16.3 %0.02,254.14716.0768.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 239,744.5811,944.2069.9 %5.02,706.28754.4972.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,025.223,329.5044.7 %5.0281.48993.92-253.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,553.431.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,619.4826,628.00-8.2 %0.0616.61698.88-13.3 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,537.8720,580.00-5.3 %0.0447.5258.0087.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 93,530.2354,242.2542.0 %5.0647.90640.181.2 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,466.191.00100.0 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา147,972.5623,316.0184.2 %5.0523.85478.668.6 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25,179.021.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 66,776.3019,779.0070.4 %5.0530.001,207.11-127.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,150.4715,003.8168.2 %5.09,748.971,835.0481.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,159.091,667.0059.9 %5.0835.72856.90-2.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,141.892,072.0050.0 %5.0417.37279.3733.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,979.8224,325.95-87.4 %0.03,300.024,629.67-40.3 %0.0
รวม 1,264,472 685,336 45.80 % 77,268 30,791 60.15 %