จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,644.00678.0074.4 %5.0482.43324.9632.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,712.473,923.0049.1 %5.051.0495.78-87.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,844.141,349.0052.6 %5.0653.58102.8984.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,899.291,683.0042.0 %5.0672.600.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,787.426,148.3658.4 %5.01,908.64653.4765.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,240.321,536.0063.8 %5.0250.2057.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,699.441,084.0076.9 %5.0328.1473.1377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,824.27575.0085.0 %5.0261.65123.5052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,440.58836.0081.2 %5.0468.5140.9591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,980.53670.0086.5 %5.0296.0059.8579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,699.09740.0080.0 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,563.94277.0092.2 %5.0243.8995.9560.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,628.96556.0084.7 %5.0289.7947.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,596.97503.0086.0 %5.0345.94100.3271.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,908.935,735.60-16.8 %0.01,395.201,764.18-26.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,135.952,113.5032.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,033.491,871.0053.6 %5.01,147.32620.7345.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,067.961,148.0062.6 %5.0748.66637.6114.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,253.59566.0082.6 %5.0729.64534.0926.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,896.332,852.0058.6 %5.02,384.041,788.7825.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,050.032,491.28-21.5 %0.0526.97383.2927.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,773.401,786.0052.7 %5.01,128.98547.5251.5 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,016.791,836.009.0 %4.5368.3455.9484.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,569.9711,054.00-98.5 %0.01,281.11223.9682.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,512.301,295.4063.1 %5.0824.05387.1353.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,685.00292.0092.1 %5.074.5651.3031.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,060.92741.0075.8 %5.0418.35101.7575.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,588.53220.0091.5 %5.0595.85247.2158.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,396.131,889.1044.4 %5.0786.69304.7361.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย10,128.9832,877.00-224.6 %0.01,395.201,731.54-24.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,843.653,403.00-19.7 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,333.881,769.0066.8 %5.0805.71416.9548.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,115.2412,722.29-148.7 %0.01,243.0886.2793.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,117.86332.0089.4 %5.0767.65666.9013.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,308.344,591.00-38.8 %0.0843.74676.1219.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,577.193,203.0030.0 %5.01,319.14452.5965.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,077.751,465.0071.1 %5.0621.86292.5653.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,763.962,040.0026.2 %5.0615.5551.3291.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,997.441,458.0085.4 %5.0729.64421.6442.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย31,385.4819,709.7637.2 %5.0714.62645.059.7 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,418.23940.0061.1 %5.0482.44124.4774.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,870.442,374.5638.6 %5.0729.64320.2556.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,833.60896.1068.4 %5.0596.53224.0562.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,101.323,149.5023.2 %5.0928.70640.0031.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,235.013,712.00-14.7 %0.0805.71284.8264.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,141.583,786.0026.4 %5.01,674.63973.7541.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,403.834,143.70-21.7 %0.0748.66227.1669.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)59,247.365,983.7389.9 %5.03,661.901,304.0064.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 121,493.6614,751.6531.4 %5.02,002.29560.3772.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 244,192.7112,492.9671.7 %5.02,105.88703.4966.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,770.261,514.0014.5 %5.0274.57503.13-83.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย57,559.8151,620.0010.3 %5.01,222.30876.6528.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย66,680.1437,168.0044.3 %5.0787.68292.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย15,130.5716,808.90-11.1 %0.0768.311,320.00-71.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย13,808.0815,290.00-10.7 %0.0562.92632.61-12.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย42,493.5611,477.8773.0 %5.0834.51830.510.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง63,397.9718,360.0071.0 %5.0742.231,072.55-44.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,472.3812,149.91-43.4 %0.01,430.151,410.841.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,282.472,579.4821.4 %5.0729.64527.2527.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,104.05787.0074.6 %5.0501.45230.1254.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย27,225.4610,440.1061.7 %5.04,397.734,779.87-8.7 %0.0
รวม 659,023 370,445 43.79 % 55,065 33,161 39.78 %