จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,337.06631.0081.1 %5.0141.7483.2441.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4587,943.945,330.4199.1 %5.03,089.18149.6795.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก194,625.8415,991.2491.8 %5.0215.3347.7077.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก22,889.5922,725.000.7 %0.558.9168.32-16.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,969.504,331.74-9.1 %0.0917.36262.4171.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,795.281,990.0228.8 %5.0727.2238.2794.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,173.131,806.0043.1 %5.0532.47158.7370.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 717,910.4818,464.00-3.1 %0.03,601.08386.6789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก47,278.1826,059.0044.9 %5.03,598.641,004.7672.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,784.546,645.44-38.9 %0.02,204.761,272.0742.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,174.065,693.60-10.0 %0.01,659.001,075.7135.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,509.942,042.0054.7 %5.0304.2693.5669.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,475.751,540.0065.6 %5.01,354.73773.2042.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,963.831,688.0043.0 %5.0534.51408.6523.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,419.5668,051.71-250.4 %0.07,601.175,405.9028.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,321.291,385.0067.9 %5.01,829.36653.0264.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,972.49742.0075.0 %5.0803.27531.6133.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,984.563,220.0035.4 %5.01,620.972,070.35-27.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,113.993,446.3832.6 %5.02,413.301,413.7941.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,487.762,650.0041.0 %5.01,411.80140.3790.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,288.6526,342.8818.4 %5.02,158.231,725.8020.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,705.24700.0059.0 %5.0378.73571.90-51.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,941.813,880.0021.5 %5.01,563.921,157.1926.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,664.861,480.0059.6 %5.01,050.48710.9932.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,299.982,760.0035.8 %5.01,906.212,924.81-53.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก7,764.8415,814.20-103.7 %0.01,599.50581.4963.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก371,360.50194,197.1747.7 %5.01,098.201,032.836.0 %3.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,826.7214,869.00-25.7 %0.04,524.093,597.6020.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,153.852,898.338.1 %4.0898.35381.9057.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)3,581.516,141.82-71.5 %0.01,469.04219.4585.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,341.9816,817.008.3 %4.05,949.191,178.4780.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,678.598,776.0017.8 %5.03,442.40627.9581.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,745.28727.0084.7 %5.092.534.5195.1 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก643,082.133,779.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก2,972.02566.0081.0 %5.0803.2763.8792.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,874.51683.0076.2 %5.0670.16138.6579.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,160.113,435.0017.4 %5.0928.25263.2871.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,610.3533,927.00-345.8 %0.01,922.961,790.926.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,765.824,137.00-9.9 %0.0817.71702.2914.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,572.821,267.0072.3 %5.0521.70229.9055.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,665.4414,000.00-110.0 %0.01,659.00144.4091.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,242.927,026.1842.6 %5.02,265.20869.2561.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,582.731,426.0060.2 %5.01,012.46578.9942.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,994.222,526.0036.8 %5.01,221.62758.1037.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,891.462,385.0038.7 %5.01,202.62128.7089.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,265.106,400.00-50.1 %0.01,088.53277.9474.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,558.550.00100.0 %5.0711.5196.6686.4 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,121.475,532.0078.0 %5.0548.07519.655.2 %2.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 7,631,216.0089,916.0098.8 %5.069,591.251,543.0097.8 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 76,140.1656,904.0025.3 %5.01,486.92875.7141.1 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,819.5119,258.2130.8 %5.0894.75568.4336.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,776.2413,811.006.5 %3.03,180.511,211.9861.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,616.20360.0086.2 %5.0651.15416.3836.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,456.962,080.0039.8 %5.0955.40513.0046.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,360.0213,374.0134.3 %5.02,027.90876.0556.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,109.15878.0071.8 %5.0746.22206.5472.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,398.983,390.0047.0 %5.01,487.84553.7362.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,050.611,300.0057.4 %5.01,002.2696.9090.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,866.612,345.0039.4 %5.0898.35114.7287.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)16,050.418,277.3048.4 %5.03,329.59553.1783.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 157,034.339,646.0083.1 %5.01,172.91418.6164.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 231,209.059,073.6570.9 %5.02,577.221,256.6151.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 335,318.869,349.6073.5 %5.02,019.83305.6684.9 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,621.9917,700.9240.2 %5.0516.401,433.06-177.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 775,214.814,800.0093.6 %5.0341.43951.90-178.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก73,264.5766,777.008.9 %4.01,776.71142.2092.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว18,999.4615,290.0019.5 %5.0831.83336.7559.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก111,826.5863,613.4943.1 %5.01,021.5576.7892.5 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก404,300.2228,523.0092.9 %5.05,665.68779.0286.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก34,749.5218,357.0047.2 %5.0953.75851.0110.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย54,733.7613,671.2975.0 %5.01,043.991,162.80-11.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,649.7430,000.00-70.0 %0.02,453.491,086.0055.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,433.2617,160.00-81.9 %0.03,408.4828.8099.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,088.833,848.0078.7 %5.02,425.93425.1182.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,991.731.00100.0 %5.01,352.43154.0088.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,331.2910,635.5862.5 %5.02,020.38170.9391.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,190.612,660.0016.6 %5.0879.35454.0148.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,600.357,120.00-54.8 %0.01,269.5837.2297.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,275.50394.0082.7 %5.01,272.352.8599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,903.49222.0092.4 %5.0445.54108.3675.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 651,887.9541,333.1920.3 %5.011,492.798,313.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก52,876.367,661.0085.5 %5.012,221.423,231.2073.6 %5.0
รวม 11,083,649 1,166,655 89.47 % 219,787 66,574 69.71 %