จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,236.23572.0082.3 %5.0533.82229.8456.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,690.948,600.6258.4 %5.081.9595.00-15.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,850.764,268.6356.7 %5.0185.0634.3481.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,626.313,233.4742.5 %5.0895.13254.7071.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,969.321,481.0450.1 %5.0800.4037.7695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์12,567.147,056.0043.9 %5.02,947.551,057.7164.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0441.4546.0389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,831.91724.0081.1 %5.0385.2470.0181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,089.65776.0084.8 %5.0285.9246.3683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,405.53752.0082.9 %5.0416.3586.1579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,203.46513.0087.8 %5.0345.3348.0386.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,785.66488.0087.1 %5.0349.3361.7682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,657.95605.0083.5 %5.0523.3770.5086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,142.23679.0083.6 %5.0326.8234.4589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,666.44120.0096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,198.45153.0096.4 %5.0344.0587.6374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,519.20481.0086.3 %5.0329.696.5098.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,543.284,560.0017.7 %5.01,427.57908.6336.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,039.782,400.0052.4 %5.01,218.40598.0050.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,046.481,114.0063.4 %5.0838.08307.0163.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,664.84820.0077.6 %5.0704.97323.0054.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,137.682,303.0074.8 %5.02,131.161,038.6051.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,320.392,222.004.2 %2.0517.26817.57-58.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,648.492,196.7261.1 %5.01,503.641,277.4415.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,178.363,189.0023.7 %5.0774.41745.193.8 %1.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,292.799,490.0028.6 %5.01,373.23180.5086.9 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์75,954.2220,628.2072.8 %5.0699.65140.4079.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,828.6210,481.0018.3 %5.04,635.274,511.452.7 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,691.031,115.6058.5 %5.0685.95182.7573.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,718.79754.0056.1 %5.075.5974.301.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,367.86908.0073.0 %5.0971.190.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,799.37662.0082.6 %5.0762.01268.6364.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,548.604,112.189.6 %4.51,028.23590.6442.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,889.243,965.7659.9 %5.01,864.942,097.25-12.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,535.883,003.0845.8 %5.01,062.41602.0143.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,609.421,838.2072.2 %5.0870.71304.3665.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,188.5810,318.3221.8 %5.01,145.05263.1577.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,965.101,430.0085.6 %5.0743.00205.3672.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,196.572,554.0050.9 %5.0990.21682.2731.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,657.523,601.0045.9 %5.01,902.97327.3382.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,072.121,422.9076.6 %5.01,009.21307.6569.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,862.782,460.0058.0 %5.0598.2542.3692.9 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,433.362,706.0063.6 %5.01,947.34498.9074.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์59,659.8633,077.6444.6 %5.01,316.931,293.571.8 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,986.821,070.0073.2 %5.0609.89162.0473.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,172.601,600.3861.6 %5.0890.71540.4539.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,307.201,424.0056.9 %5.0819.42324.9560.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,867.412,711.1644.3 %5.0997.00396.7760.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,132.021,164.0071.8 %5.0895.13349.8360.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,305.776,558.0057.2 %5.05,363.89755.5585.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)27,507.917,384.0073.2 %5.02,723.46659.7075.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 132,159.121,830.0094.3 %5.01,596.33570.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 227,375.1511,360.0058.5 %5.01,787.60698.9960.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 329,675.4611,099.3562.6 %5.01,838.68798.5056.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์34,422.3212,864.0062.6 %5.0349.32561.00-60.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,376.903,901.5010.9 %5.0343.24672.51-95.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์203,896.4880,440.1060.5 %5.01,824.67565.5769.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์25,228.5121,200.0016.0 %5.01,115.85697.5037.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์38,185.1217,371.0054.5 %5.0837.49397.1852.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน42,504.3918,560.0056.3 %5.0944.67878.757.0 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,414.6517,985.6019.8 %5.01,100.501,334.85-21.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,111.2717,737.50-46.5 %0.02,619.002,886.39-10.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,383.442,396.0029.2 %5.0952.531,634.00-71.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,683.20898.0066.5 %5.0685.95266.6761.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,002.411,780.0093.2 %5.06,012.145,128.0014.7 %5.0
รวม 955,990 405,170 57.62 % 76,297 41,134 46.09 %