จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,961.83238.0092.0 %5.0426.2991.2078.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี15,173.705,478.6063.9 %5.069.03121.56-76.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี11,589.665,818.2949.8 %5.0730.53177.6575.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,202.832,006.0037.4 %5.0692.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี25,341.0215,943.1237.1 %5.02,963.97708.7076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,736.191,240.0073.8 %5.0293.5461.9078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,418.961,267.0071.3 %5.0355.7325.3292.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,509.92759.0086.2 %5.0358.2959.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,108.74590.0085.6 %5.0338.1652.6084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,936.52627.0084.1 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,483.54424.0092.3 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,737.02495.0086.8 %5.0476.6062.7086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,479.04460.0089.7 %5.0265.3050.3581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,361.12478.0089.0 %5.0120.2031.3573.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,024.744,535.8843.5 %5.01,529.20732.0952.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,027.961,489.0070.4 %5.01,053.80614.1341.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,137.24496.0084.2 %5.0618.93192.4468.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,235.271,353.0058.2 %5.0445.30507.77-14.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,795.563,622.0046.7 %5.02,004.60917.2254.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,343.237,983.004.3 %2.02,148.78486.4077.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,575.783,193.0010.7 %5.0554.04496.8510.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,668.873,709.0020.6 %5.01,768.23500.6571.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,394.532,165.7359.9 %5.01,453.15499.4265.6 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,957.701,733.0056.2 %5.0844.64510.1539.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,623.6613,444.31-39.7 %0.01,453.52251.7582.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,062.302,509.2138.2 %5.01,015.78374.3063.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,539.296,856.09-4.8 %0.01,512.161,186.8821.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,814.4512,823.4713.4 %5.04,863.031,634.2666.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,924.2110,796.899.5 %4.54,334.021,819.2558.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,084.381,043.0079.5 %5.0749.55163.3078.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,249.561,112.8065.8 %5.0635.46346.3845.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี8,381.964,276.1049.0 %5.01,019.95265.7473.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,724.2332,034.00-459.6 %0.01,624.281,976.19-21.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,929.645,700.45-15.6 %0.0944.45190.6679.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,139.3112,801.58-40.1 %0.01,320.40103.7692.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,505.331,642.0085.7 %5.0654.47184.4771.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,907.872,699.0030.9 %5.0844.64239.4071.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,225.84838.0084.0 %5.0939.72429.7354.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,267.693,913.0037.6 %5.01,586.26380.6976.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,865.644,758.30-23.1 %0.0711.510.9599.9 %5.0
สพ.ราชบุรี51,436.1127,520.1246.5 %5.01,041.03379.2563.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,376.735,665.0081.4 %5.01,041.03533.4048.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ51,979.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 128,572.24178,486.00-38.8 %0.01,385.45809.7141.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,669.12816.0069.4 %5.0483.34104.0778.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,930.933,299.0033.1 %5.01,110.86693.2137.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี27,197.1563,249.33-132.6 %0.01,767.16390.0077.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,017.082,551.5068.2 %5.0692.51389.9043.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,905.175,285.4010.5 %5.01,015.78285.0071.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,438.131,214.4064.7 %5.0787.59136.3882.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,930.893,459.0012.0 %5.01,032.73636.6038.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,782.8715,699.2558.4 %5.04,847.02528.3989.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,650.574,867.18-4.7 %0.01,214.28176.2285.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 177,042.4610,209.1586.7 %5.01,601.241,203.6524.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 222,057.418,185.3062.9 %5.0982.01949.763.3 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,645.887,760.0038.6 %5.03,807.20420.5089.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,426.754,306.0020.7 %5.0316.510.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ15,524.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ417.39ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม38,271.4341,440.00-8.3 %0.01,013.44925.308.7 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ23.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,110.179,871.4963.6 %5.0110.79662.68-498.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,488.2316,818.00-34.7 %0.02,018.471,093.4545.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,173.318,579.16-39.0 %0.02,394.3835.0998.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,164.081,296.0059.0 %5.01,253.43153.7487.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี1,256,434.6091,712.0692.7 %5.01,583.50189.6588.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,258.503,037.0028.7 %5.01,124.08680.4639.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,862.07593.0079.3 %5.0521.37185.8464.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,921.5313,713.7045.0 %5.04,483.263,671.3918.1 %5.0
รวม 2,067,210 712,985 65.51 % 81,556 31,792 61.02 %