จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,468.851,024.0058.5 %5.0166.36106.8835.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,051.681,564.0048.7 %5.0393.41111.1971.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,103.771,440.0053.6 %5.0481.4236.3592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 232,924.6524,586.0025.3 %5.03,309.57383.2188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,894.5212,560.1349.5 %5.03,037.69395.2087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,659.905,382.9037.8 %5.0279.3173.1573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,511.637,482.41-65.8 %0.01,013.85719.8829.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,706.052,584.0030.3 %5.0709.61320.8154.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,964.051,227.0058.6 %5.0386.34161.6058.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,008.781,286.0057.3 %5.0443.39260.3041.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,231.361,907.0041.0 %5.0490.28362.5226.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,773.061,938.00-9.3 %0.0330.03248.5424.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,450.102,677.0039.8 %5.0994.83636.1836.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,839.6513,624.86-38.5 %0.01,165.98323.0072.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,456.272,057.0040.5 %5.0614.53335.4345.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,381.39840.0075.2 %5.0595.520.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,008.781,494.0050.3 %5.0443.39240.3145.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,820.833,342.1312.5 %5.0728.63347.7052.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,988.4834,123.00-241.6 %0.01,566.73670.8957.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,081.795,054.00-23.8 %0.0728.63356.4651.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,189.871,297.0059.3 %5.0451.5836.3592.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,273.5311,944.37-126.5 %0.01,136.0947.2495.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,818.92980.0065.2 %5.0329.30400.90-21.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,535.461,809.0048.8 %5.0652.57221.2466.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,824.582,623.0031.4 %5.0766.66113.6185.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,506.652,911.8017.0 %5.0595.52233.0860.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,222.513,627.0014.1 %5.0519.4575.1785.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,064.852,569.0076.8 %5.0555.40271.3851.1 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 68,089.3467,930.070.2 %0.5984.95703.0128.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,615.541,397.0046.6 %5.0291.26140.4951.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,998.8213,581.36-35.8 %0.02,211.88590.7573.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,444.154,725.00-6.3 %0.0804.69380.9652.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,359.5022,000.00-135.1 %0.02,029.97375.0581.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,177.661,008.0068.3 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,800.937,647.052.0 %1.02,253.23104.4395.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร37,303.876,532.0082.5 %5.0301.98146.5551.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร16,404.789,455.2342.4 %5.01,000.91503.6249.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,708.393,025.4481.9 %5.0253.92274.60-8.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร77,529.2862,044.0020.0 %5.01,156.14845.6526.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว39,182.8411,532.0070.6 %5.0383.52415.49-8.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,211.918,000.7428.6 %5.01,081.29600.0444.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 3,847.573,363.5512.6 %5.0747.65903.71-20.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,876.31640.0077.7 %5.0211.6878.9262.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร70,807.289,672.0086.3 %5.015,240.754,956.6567.5 %5.0
รวม 555,120 386,508 30.37 % 52,321 18,510 64.62 %