จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,104.87784.0074.7 %5.0278.4073.3373.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,978.851,011.0066.1 %5.0392.78215.1245.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,819.811,404.0050.2 %5.0405.3651.8287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,865.3911,803.5214.9 %5.01,628.82506.3568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,658.541,612.0065.4 %5.0212.6547.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,931.37643.0083.6 %5.0208.1395.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,723.81253.0093.2 %5.0145.24133.697.9 %3.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,690.19390.0089.4 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,709.92235.0093.7 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,562.36107.0093.2 %5.0156.320.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,372.7959.0095.7 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,256.701,404.0056.9 %5.0438.73299.9231.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,896.161,547.0060.3 %5.0792.12556.0929.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,385.45327.0090.3 %5.0506.88109.3478.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,816.47877.0068.9 %5.0468.85340.4127.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,419.871,578.0053.9 %5.0601.941,047.67-74.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,491.863,623.00-142.9 %0.0289.91290.67-0.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,324.492,117.0051.0 %5.0830.15734.7311.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,721.5013,023.84-11.1 %0.0868.18285.8467.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,952.451,353.0065.8 %5.0544.911,083.68-98.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,457.15964.0072.1 %5.0582.9534.6094.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,001.18532.6382.3 %5.0316.7276.0076.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,433.952,644.0023.0 %5.0601.9690.3185.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,032.0413,156.00-118.1 %0.01,020.311,111.51-8.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,890.553,862.0021.0 %5.0697.04414.9840.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,412.412,032.8040.4 %5.0563.93138.2375.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,243.5410,904.69-74.7 %0.01,077.3445.8095.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,727.871.00100.0 %5.0487.860.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,448.911,998.0042.1 %5.0620.98274.2255.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,081.581,472.0063.9 %5.0582.95445.6023.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,174.661,702.0059.2 %5.0639.99164.1574.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,401.152,010.0054.3 %5.0430.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,220.141,387.0056.9 %5.0602.52200.9066.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,985.4538,496.091.3 %0.5660.10451.4431.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,564.28858.0066.5 %5.0278.6989.7667.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,976.44810.0072.8 %5.0288.52219.6123.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,838.024,148.75-8.1 %0.0620.98334.4046.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,370.362,691.9720.1 %5.0449.8356.5787.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,561.173,952.5428.9 %5.0572.86310.5345.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง29,815.5214,500.3251.4 %5.01,018.27335.9267.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,591.964,779.69-84.4 %0.0248.15179.7927.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,542.4816,850.323.9 %1.5293.85846.62-188.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ33,829.4115,821.0053.2 %5.0368.70432.25-17.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง46,478.9868,060.00-46.4 %0.0682.420.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,160.8115,303.75-148.4 %0.0977.451,362.58-39.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,543.841,879.0047.0 %5.0525.90409.8422.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,854.39611.0078.6 %5.0335.74212.4036.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,380.596,387.3463.3 %5.02,428.031,692.4630.3 %5.0
รวม 355,702 281,967 20.73 % 26,712 15,929 40.37 %