จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,834.03724.0074.5 %5.0268.46221.2117.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11434.65-371.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,960.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.563.3368.40-8.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต4,128.534,859.42-17.7 %0.0553.70249.0555.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,215.971,204.0062.6 %5.0458.6285.6381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต29,028.0520,149.1430.6 %5.03,234.95615.3281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,504.934,260.0070.6 %5.0401.5750.3587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,989.502,293.0054.0 %5.0363.5495.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,886.111,446.0070.4 %5.0367.3947.5087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,461.101,419.0074.0 %5.0390.26114.0070.8 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,546.184,901.0025.1 %5.0629.7665.5089.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,036.8030.6097.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,518.107,310.96-61.8 %0.0781.89459.6541.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต8,843.532,397.0072.9 %5.01,051.9665.7893.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,007.232,050.0048.8 %5.0762.87331.5856.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,305.932,828.0014.5 %5.0439.60153.8765.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,964.731,416.0052.2 %5.0363.54191.2247.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,152.632,482.0021.3 %5.0420.58365.6313.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต2,052.442,269.00-10.6 %0.0395.9286.0078.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,996.031,878.0053.0 %5.0724.84370.3448.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,178.212,252.0029.1 %5.0420.58102.6075.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,013.4020,910.00-247.7 %0.01,238.27363.5070.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,128.003,567.0013.6 %5.0781.89812.21-3.9 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,430.634,836.00-9.1 %0.0762.87630.8917.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก22,763.0015,212.0033.2 %5.0255.7834.2086.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,784.50797.0055.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,156.401,264.0060.0 %5.0439.6030.2293.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,986.871,299.3056.5 %5.0363.5445.7587.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,050.573,662.009.6 %4.5686.81254.4163.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,370.0326,171.00-310.8 %0.01,352.371,552.54-14.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,346.47634.0088.1 %5.01,276.30738.6742.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,860.001,878.0051.3 %5.0705.82171.1975.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,240.8312,484.80-100.1 %0.01,181.22172.1485.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,290.731,785.0045.8 %5.0477.63449.046.0 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต4,267.575,883.77-37.9 %0.0629.76593.505.8 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,867.601,313.0066.1 %5.0705.8253.9992.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,478.031,902.2045.3 %5.0496.65363.4126.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,631.733,637.00-0.1 %0.0591.73125.0978.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต11,315.104,569.0059.6 %5.0369.38306.6817.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 68,265.6531,520.3053.8 %5.0988.41617.2737.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,807.50987.0064.8 %5.0268.46263.761.8 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,842.602,492.1035.1 %5.0667.79255.2961.8 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,273.537,151.22-35.6 %0.01,048.11285.4572.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,611.072,462.5031.8 %5.0591.73252.4357.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,164.731,051.0066.8 %5.0476.65247.4048.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,262.273,753.00-15.0 %0.0439.60197.1555.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต33,227.4312,295.0063.0 %5.0638.67430.6232.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,075.063,717.39-20.9 %0.0256.07105.0059.0 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,482.8627,753.40-8.9 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,950.7547,078.60-4.7 %0.0640.16184.2571.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต138,480.1775,803.0045.3 %5.0411.49489.20-18.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,340.9216,420.0010.5 %5.0355.68307.9513.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,580.3313,740.00-1.2 %0.01,006.82691.7331.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,378.774,222.00-25.0 %0.0496.65136.8872.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,871.38672.0076.6 %5.0287.47144.3849.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบ58,643.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,352.65ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต39,933.5311,256.0071.8 %5.02,540.524,989.00-96.4 %0.0
รวม 626,143 440,318 29.68 % 36,937 20,879 43.47 %