จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,237.95445.0086.3 %5.0249.75100.0859.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,498.962,933.5916.2 %5.0382.83104.5072.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,255.431,234.0062.1 %5.0496.9698.9780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,312.044,495.5838.5 %5.01,561.85567.4563.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,722.13856.0081.9 %5.0214.2639.9081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,879.671,105.0071.5 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,858.45389.0092.0 %5.0153.6639.9074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,711.26720.0080.6 %5.0157.6142.1673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,725.67211.0094.3 %5.0154.9630.4080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,846.86285.0092.6 %5.0145.6433.2577.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,174.611,774.0044.1 %5.0501.13584.64-16.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,989.911,432.0064.1 %5.0801.18657.6917.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,039.76959.0068.5 %5.0439.91261.6940.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,521.70509.0079.8 %5.0287.78221.9922.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,273.061,539.3064.0 %5.0915.31983.70-7.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,711.863,359.87-96.3 %0.0339.28353.65-4.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,186.233,538.0015.5 %5.0877.24669.7523.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี13,006.569,554.3626.5 %5.01,257.56105.7591.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,461.561,916.0044.6 %5.0573.02625.10-9.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,051.75624.0079.6 %5.0515.9772.8285.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,690.74792.0070.6 %5.0306.80131.0857.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,346.282,029.0039.4 %5.0492.5446.8490.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,833.625,536.77-14.5 %0.01,067.401,600.15-49.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,236.434,422.0029.1 %5.01,428.74531.1662.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,403.432,223.0149.5 %5.0361.30151.0558.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,860.307,498.184.6 %2.01,181.5381.1693.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,197.38981.0091.2 %5.0367.82456.64-24.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,791.622,483.2134.5 %5.0725.15562.8022.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,528.082,237.00-46.4 %0.0582.59276.3752.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,879.42878.7082.0 %5.0649.09170.2073.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,251.183,776.55-16.2 %0.0458.8953.5888.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,296.391,873.0043.2 %5.0534.99338.9036.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 55,819.5543,874.8821.4 %5.0706.451,036.20-46.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,758.671,566.0043.2 %5.0287.78165.8742.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,352.511,357.0059.5 %5.0534.99347.6435.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,774.481,064.0061.7 %5.0258.99288.82-11.5 %0.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,212.633,605.9114.4 %5.0611.05432.4529.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,319.952,224.3133.0 %5.0534.99187.6664.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,253.407,653.007.3 %3.52,246.43490.4678.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,278.416,115.9245.8 %5.0753.76559.2725.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)29,675.624,099.8986.2 %5.02,495.15415.4683.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,852.132,040.0028.5 %5.0226.27373.64-65.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี51,833.0532,111.4138.0 %5.0866.87852.151.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,657.2914,328.0059.8 %5.0498.62368.7226.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี80,580.9129,616.0063.2 %5.0524.831,191.95-127.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,098.2518,792.0015.0 %5.0435.071,572.45-261.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี55,656.541.00100.0 %5.0591.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,689.4310,686.010.0 %0.51,019.64866.7115.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,116.531,746.0044.0 %5.0463.07302.6734.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,556.28574.0087.4 %5.0306.80314.92-2.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี35,709.997,004.9580.4 %5.02,200.664,675.09-112.4 %0.0
รวม 565,976 261,070 53.87 % 33,963 24,531 27.77 %